Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
              01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot
              02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
              03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta
              (32.) Kasvinjalostusmaksut
              40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut
              41. Tenojoen kalastuslupamaksut
              42. Hirvieläinten metsästysmaksut
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
              99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 599 903 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa: EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 600 403 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 500 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 599 903 000 euroa. Tuloarviota nostaa vuoteen 2015 nähden momentilla 30.20.41 olevan EU-tulotuen maksuaikataulujen muutos.

Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut on tuloutettu tälle momentille. Koska komissio on vähentänyt maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia maataloustukirahaston osuuksia, maksuilla ei ole ollut vaikutusta momentin tulokertymään. Maitokiintiöjärjestelmä päättyi 1.4.2015.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

 Yhteensä milj. €Vastaavia menoja
momenteilla
   
Talousarvioon  
EU-tulotuki591,00030.20.41
EU-markkinatuki6,00030.20.41
Tuottajaorganisaatiot2,20030.20.46
Hunajantuotanto0,10330.20.46
Menekinedistäminen0,60030.20.46
Yhteensä599,903 
Maatalouden interventiorahastoon0,500Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä600,403 

2016 talousarvio599 903 000
2015 I lisätalousarvio-19 000 000
2015 talousarvio534 003 000
2014 tilinpäätös519 715 036

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 599 903 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 325 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) valtion talousarvioon tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppumaksun ohjelmakauden 2007—2013 osalta sekä kolmannen ennakon ja välimaksut ohjelmakauden 2014—2020 osalta. Ohjelmakauden 2007—2013 loppumaksun määräksi arvioidaan noin 93 000 000 euroa, josta tuloutuu talousarvioon 78 000 000 euroa ja Makeraan 15 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 tulojen määräksi arvioidaan noin 247 000 000 euroa, josta ennakon määrä on noin 23 597 000 euroa.


2016 talousarvio325 000 000
2015 talousarvio556 000 000
2014 tilinpäätös71 974 106

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 325 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu ohjelmakauden 2014—2020 maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen tuotannon tuen ja eläinten hyvinvointia edistävien korvausten maksuaikataulumuutoksista sekä ohjelmakausien 2007—2013 ja 2014—2020 meno- ja tulokertymää koskevien arvioiden tarkentumisesta vuoden 2016 aikana.

Ohjelmakauden 2007—2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 98,4 % käytettävissä olleesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoituskehyksestä toteutui 31.12.2015 mennessä maksuina tuensaajille. Loppumaksun ja rahoituskorjauksesta maksetun palautuksen määrä on noin 73 600 000 euroa, josta tuloutuu talousarvioon noin 48 800 000 euroa ja Makeraan noin 24 800 000 euroa. Loppumaksun arvioidaan tuloutuvan vuoden 2016 lopussa.

Ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman osalta tulojen määräksi arvioidaan noin 341 200 000 euroa, josta ennakon määrä on noin 23 597 000 euroa.


2016 III lisätalousarvio65 000 000
2016 talousarvio325 000 000
2015 tilinpäätös401 548 943
2014 tilinpäätös71 974 106

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa.

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2007—2013 tuloja yhteensä 5 000 000 euroa sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) uuden ohjelmakauden tuloja yhteensä 5 000 000 euroa.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2016 talousarvio10 000 000
2015 talousarvio5 000 000
2014 tilinpäätös3 702 853

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

04. EU:lta saatavat muut tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 477 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

 Tulot €Momentti
 
Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 652/2014, josta477 000 
— TSE-, AI-, BT-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmat182 00030.20.02
— Rabies-ohjelma210 00030.20.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen 85 00030.20.02

Momentille tuloutuvat EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, BT- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien sekä rabies-ohjelman tukemisesta EU:lta saatavat tulot.


2016 talousarvio477 000
2015 talousarvio2 492 000
2014 tilinpäätös509 953

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 477 000 euroa.

20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 040 000 euroa.

Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa: Tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Totopeleistä arvioidaan kertyvän valtion osuutena 1 040 000 euroa. Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja 872 000 euroa momentilla 30.10.54 hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä 168 000 euroa momentilla 30.01.05 Luonnonvarakeskukselle hevostalouden tutkimukseen.


2016 talousarvio1 040 000
2015 talousarvio1 080 000
2014 tilinpäätös924 439

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 040 000 euroa.

Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

(32.) Kasvinjalostusmaksut

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi siemenkauppalain muuttamisesta ja laiksi kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain kumoamisesta. Momentille aikaisemmin tuloutetut puutarhakasvien jalostusmaksutulot on otettu huomioon momentin 12.30.99 tulokertymässä.


2015 talousarvio280 000
2014 tilinpäätös175 620

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20.


2016 talousarvio3 000 000
2015 talousarvio2 900 000
2014 tilinpäätös3 067 473

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa.

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 §:n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2015 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40.


2016 talousarvio500 000
2015 talousarvio500 000
2014 tilinpäätös434 572

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 400 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 §:n mukaan. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vastaavat menot on momentilla 30.40.41.


2016 talousarvio3 400 000
2015 talousarvio3 400 000
2014 tilinpäätös3 573 173

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 400 000 euroa.

44. Kalastonhoitomaksut

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 400 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat 1.1.2016 voimaan tulevan uuden kalastuslain (379/2015) 79 §:ään.

Kalastonhoitomaksu on 39 euroa kalenterivuodelta, 12 euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta ja viisi euroa vuorokaudelta. Kun kalenterivuotta koskevia kalastonhoitomaksuja arvioidaan vuonna 2016 kertyvän 250 000 kpl, seitsemän vuorokauden maksuja 50 000 kpl ja vuorokausimaksuja 10 000 kappaletta, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 10 400 000 euroa.

Koska kalastuslain (379/2015) 133 § ei määrittele talousarvioon otettavan määrärahan määrää, momentille 30.40.51 on otettu tarvearvion perusteella 7 255 000 euroa.

Momentin nimike on muutettu.


2016 talousarvio10 400 000
2015 talousarvio9 580 000
2014 tilinpäätös9 313 189

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 400 000 euroa.

45. Riistanhoitomaksut

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 130 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:ään. Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 28 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 33 euroa ja arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2016 on noin 307 000. Arvioitu kertymä on siten 10 130 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2016 talousarvio10 130 000
2015 talousarvio10 240 000
2014 tilinpäätös10 120 351

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 130 000 euroa.

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina. Lisäksi momentille tuloutetaan aiemmin momentille 12.30.32 tuloutetut puutarhakasvien jalostusmaksutulot, joita vastaava meno on momentilla 30.01.05 sekä momentin 30.10.64 takaisinperinnästä aiheutuvat erät.


2016 talousarvio6 000 000
2015 talousarvio21 000 000
2014 tilinpäätös6 546 425

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa.