Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

2) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området

3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) till att finansiera sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik.

Anslaget får även användas till anställning av en personalmängd som motsvarar högst sex årsverken i uppgifter för viss tid i sådana projekt vid statliga ämbetsverk och inrättningar som stödjer Finlands kommande ordförandeskap i Arktiska rådet.

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2016 Sammanlagt
från och med
2016
     
Fullmakt    
Förbindelser som ingåtts före år 2016 300 300
Utgifter sammanlagt 300 300

Med anslaget främjas Finlands nationella mål för samarbetet i fråga om Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området. Finlands ställning som arktisk aktör stärks. Målet är även att arbeta för att internationell finansiering styrs till projekt som är viktiga för Finland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samarbete med Östersjöområdet och den nordliga dimensionen 400 000
Samarbete med det arktiska området och Barentsregionen 600 000
Verkställandet av Rysslandspolitiken 300 000
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) 300 000
Sammanlagt 1 600 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finlands ordförandeskap i det arktiska rådet 2017–2019 -500
Sammanlagt -500

2016 budget 1 600 000
2015 budget 2 100 000
2014 bokslut 3 200 000