Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2016

01. Ansio- ja pääomatuloverotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 217 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille kertyvät luonnollisten henkilöiden ansiotuloista valtion progressiivisen tuloveroasteikon mukaan maksettava vero ja pääomatulovero, jossa on vuodesta 2012 lähtien ollut kaksiportainen veroasteikko. Lisäksi momentille kertyvät rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero sekä henkilön yleisradiovero.

Verotuloennusteen pohjana ovat viimeksi valmistuneen verotuksen eli verovuoden 2013 ansio- ja pääomatuloverojen määrät. Ennuste vuoden 2016 verotuotosta perustuu vuosien 2014 ja 2015 verokertymätietoihin sekä ennusteeseen veronalaisten tulojen kehityksestä vuosina 2014—2016. Ennusteessa huomioidaan myös veroperusteisiin vuosina 2014 ja 2015 tehdyt sekä vuodelle 2016 esitetyt muutokset.

Ansiotulojen merkittävin erä on palkkatulot, joiden kehitykseen vaikuttavat työllisyyden ja ansiotason kehitys. Toinen merkittävä ansiotuloerä on eläketulot, joiden arvioidaan kasvavan palkkatuloja nopeammin lähivuosina eläkkeelle siirtyvien määrän kasvaessa ja keskimääräisen eläketulon noustessa. Pääomatuloja ovat mm. luovutusvoitot, osinkotulot, vuokratulot, puun myyntitulot sekä yritystulon pääomatulo-osuus. Merkittävin pääomatuloerä on luovutusvoitot, joita syntyy muun muassa arvopaperi- ja kiinteistökaupasta ja joiden kehitys riippuu varallisuusarvojen kehityksestä.

Veronalaisten ansio- ja pääomatulojen arvioitu kehitys

Veronalaiset tulot, taso ja muutos 2014
ennuste
milj. €
% 2015
ennuste
milj. €
% 2016
ennuste
milj. €
%
             
Ansiotulot, mistä 123 098 2,3 125 085 1,6 127 209 1,7
— palkkatulot 81 744 0,8 82 152 0,5 83 382 1,5
— eläketulot 28 702 3,8 29 627 3,2 30 343 2,4
Pääomatulot, mistä 11 530 2,2 12 488 8,3 12 816 2,6
— luovutusvoitot 3 700 -5,1 4 028 8,9 4 149 3,0
— osinkotulot 3 695 9,4 4 274 15,7 4 381 2,5

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä 450 milj. euroa, josta valtion osuus on 210 milj. euroa. Lisäksi ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2016 ansiotasoindeksin muutosta vastaava tarkistus kaikilla tulotasoilla. Luovutustappio säädetään vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta, kun se nykyisin on vähennyskelpoista ainoastaan luovutusvoitoista. Asuntolainan korkovähennysoikeuden supistamista nopeutetaan verrattuna edellisen hallituksen tekemään päätökseen. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asuntolainan koroista vähennyskelpoinen osuus supistuu 65 prosentista 60 prosenttiin vuonna 2016. Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti ehdotetaan, että vähennysoikeus supistuisi 55 prosenttiin vuonna 2016. Vuosina 2017—2019 vähennysoikeus supistuisi 10 prosenttiyksikköä vuodessa niin, että vuonna 2019 asuntolainan koroista vähennyskelpoista olisi 25 %. Valtion tuloveroasteikon v. 2013 väliaikaisena käyttöön otetun ylimmän tuloluokan (ns. solidaarisuusveron) alarajaa alennetaan 90 000 eurosta 72 300 euroon vuosiksi 2016 ja 2017. Ylempää pääomatuloverokantaa korotetaan 33 prosentista 34 prosenttiin. Vuodeksi 2016 otetaan määräaikaisesti käyttöön ns. tehokasta katumista koskevat säännökset. Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä välttyisi veropetosta koskevilta rikosoikeudellisilta seuraamuksilta, jos hän oma-aloitteisesti ilmoittaa verotuksesta aikaisemmin puuttuneita tuloja tai varoja vuoden 2016 aikana. Ns. avainhenkilölain voimassaoloa jatketaan. Lisäksi yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemät 850—500 000 euron lahjoitukset säädetään vähennyskelpoisiksi. Yleisradioveron parametreja tarkistetaan Yleisradio Oy:lle siirrettävän määrärahan indeksijäädytyksen johdosta siten, että pienimmän maksuunpantavan veron määrää korotetaan 51 eurosta 70 euroon, jolloin alin tuloraja, jolla veroa aletaan maksaa, nousee noin 7 500 eurosta noin 10 300 euroon vuodessa.

Muutosten vaikutus valtion ansio- ja pääomatuloverojen tuottoon on esitetty alla olevassa taulukossa.

Ansio- ja pääomatuloverotukseen esitettävien veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2016 ja vuositasolla (milj. euroa)

  Vaikutus
vuonna 2016
Vaikutus vuositasolla
     
Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus -105 -115
Työtulovähennyksen korotus -190 -210
Ns. solidaarisuusveron alarajan alentaminen 31 34
Ylemmän pääomaverokannan korottaminen 17 34
Luovutustappion vähennyskelpoisuus kaikesta pääomatulosta -10 -20
Yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemien lahjoitusten vähennyskelpoisuus -3 -3
Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen, pääministeri Sipilän hallituksen päätös 10 11
Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen, edellisen eduskunnan hyväksymä laki 10 11
Tehokas katuminen 7 10
Avainhenkilölain jatkaminen 9 10
Yle-veron tasokorjaus -18 -20
Yhteensä -242 -258
— josta verotuottoa lisäävät 84 110
— josta verotuottoa vähentävät -326 -368

Kunkin verovuoden ansio- ja pääomatulovero kertyy useamman kalenterivuoden aikana, joten momentin kertymä koostuu eri verovuosilta maksuunpantujen verojen tilityksistä. Momentin kertymään vaikuttavat myös verontilityksissä sovellettavat veronsaajien jako-osuudet ja niiden mahdolliset oikaisut. Ansio- ja pääomatuloverojen kertymäaikataulua, sekä jako-osuuksia ja niiden merkitystä tuloennusteessa on kuvattu tarkemmin valtiovarainministeriön 28.9.2015 päivätyssä muistiossa Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä (www.vm.fi).

Verovuosina 2013—2016 maksuunpantujen verojen määrät (milj. euroa)

  2013
toteutuma
2014
ennakkotieto
2015
ennuste
2016
ennuste
         
Progressiivinen tulovero 5 654 5 696 5 726 5 570
Pääomatulovero 2 211 2 417 2 542 2 662
Yleisradiovero 487 499 509 493

Arvio valtion ansio- ja pääomatuloveron kertymästä vuonna 2016 (milj. euroa)

   
Ansio- ja pääomatulovero 8 374
Rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero 350
Yleisradiovero 493
Yhteensä 9 217

Ansio- ja pääomaverotuloennusteeseen liittyvät riskit aiheutuvat suurelta osin pääomatuloennusteen epävarmuudesta sekä mahdollisista jako-osuuksien oikaisuista. Pääomatulojen kehitys on epätasaisempaa kuin ansiotulojen ja ne reagoivat talouden suhdanteisiin ansiotuloja voimakkaammin. Lisäksi pääomatulojen ennustamista vaikeuttaa se, että niistä saadaan suhteellisen vähän toteutumatietoa ennen verotuksen valmistumista. Vuoden 2016 talousarvioesitystä laadittaessa tuoreimmat tiedot pääomatuloista ovat vuodelta 2013. Talousarviovuoteen ja sitä edeltävään verovuoteen liittyvät jako-osuuksien oikaisut saattavat muuttaa momentin kertymää useilla kymmenillä tai jopa sadoilla miljoonilla euroilla. Etenkin suhdannekäänteiden yhteydessä näitä muutoksia on vaikea ennakoida.

Ansio- ja pääomatuloverotuksessa on määritelty 50 verotukea, joista 39:lle pystytään esittämään arvio tuen määrästä. Vaikutukset on arvioitu kaavamaisesti muiden verotukien vaikutuksista irrallaan, eikä yksittäisen verotuen poistaminen välttämättä kasvattaisi verotuloja tuen määrää vastaavasti. Osa ansio- ja pääomatuloverotuksen verotuista on luonteeltaan enemmän verotuksen yleiseen tasoon vaikuttavia vähennyksiä, kuin suppealle ryhmälle kohdennettuja tukia. Tällaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi ansiotulovähennys ja työtulovähennys, joilla säädellään työhön kohdistuvaa verorasitusta, sekä eläketulovähennykset, joilla säädellään eläkkeiden verotuksen tasoa. Erityistapaus on laskennallisen asuntotulon verovapaudesta muodostuva verotuki, joka on ennemminkin teoreettinen verotuki kuin varsinainen verotuksessa myönnettävä huojennus.

Ansio- ja pääomaverotuksen verotukien arvioidaan vähentävän kaikkien veronsaajien verotuottoja yhteensä noin 16,1 mrd. euroa (sisältäen laskennallisen asuntotulon verovapaudesta muodostuvan verotuen, noin 3,4 mrd. euroa) v. 2016. Tästä valtion veroihin kohdistuva vaikutus on noin 8,4 mrd. euroa.

Ansio- ja pääomatuloverotuksen verotukien euromäärää kasvattaa vuonna 2016 työtulovähennyksen kasvattaminen. Asuntolainan korkovähennyksen supistaminen pienentää verotukien euromäärää. Yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemien lahjoitusten verovähennyskelpoisuudesta muodostuu uusi verotuki.

Arvio ansio- ja pääomatuloverotuksen verotuista vuosina 2014—2016 (milj. euroa)

  2014 2015 2016
       
Lakisääteisten eläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksujen vähennyskelpoisuus 2 615 2 760 2 815
Työtulovähennys 2 060 2 105 2 590
Kotitalousvähennys 345 345 350
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuus 200 200 205
Valtionverotuksen eläketulovähennys 285 280 305
Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun vähennyskelpoisuus 105 110 110
Lapsilisien verovapaus 540 500 505
Eräiden muiden sosiaalietuuksien verovapaus 875 885 885
Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus 280 240 230
Laskennallisen asuntotulon verovapaus 3 200 3 300 3 350
Oman asunnon myyntivoiton verovapaus (suuruusluokka-arvio) 1 300 1 300 1 300
Muut 3 280 3 440 3 494
Yhteensä 15 085 15 465 16 139

2016 talousarvio 9 217 000 000
2015 II lisätalousarvio 303 000 000
2015 talousarvio 8 866 000 000
2014 tilinpäätös 9 117 056 165

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 210 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 7 000 000 euroa talousarvioesityksen 9 217 000 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että hallitus peruuttaa eduskunnalle annetun talousarvioesitykseen liittyneen hallituksen esityksen laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016 (HE 32/2015 vp) (ns. laki tehokkaasta katumisesta). Toimen verotuottoja korottavaksi vaikutukseksi arvioitiin vuositasolla 10 milj. euroa. Verokertymän ajoitustekijöistä johtuen vuodelle 2016 tuottovaikutus arvioitiin 7 milj. euroksi, joka nyt poistetaan tuloarviosta.


2016 talousarvio 9 210 000 000
2015 IV lisätalousarvio -135 000 000
2015 II lisätalousarvio 303 000 000
2015 talousarvio 8 866 000 000
2014 tilinpäätös 9 117 056 165

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 210 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 270 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu pääasiassa osinkotulojen ennakoitua suuremmasta kasvusta, mikä on lisännyt osinkotuloista tehtäviä ennakonpidätyksiä sekä rajoitetusti verovelvollisten maksaman lähdeveron kertymää. Tähän on vaikuttanut myös lähdeverojen palautusten jääminen ennakoitua pienemmiksi. Viime vuonna lähdeveroja palautettiin 293 milj. euroa, kun kuluvan vuoden elokuuhun mennessä on palautettu 125 milj. euroa.


2016 III lisätalousarvio 270 000 000
2016 talousarvio 9 210 000 000
2015 tilinpäätös 9 094 292 379
2014 tilinpäätös 9 117 056 165

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 270 000 000 euroa.