Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Momentille arvioidaan kertyvän 17 073 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy lähes 70 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtion arvonlisäverotuottoja. Merkittävä verokertymän erä on myös ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kerättävä arvonlisävero. Tähän sisältyy mm. rahoitus- ja vakuutustoiminnan, asuntojen omistuksen ja vuokrauksen sekä yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välituotekäytön arvonlisävero. Kotitalouksien kulutuksesta, valtion ja sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä sekä muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kertyy yhteensä noin 86 % valtion arvonlisäverokertymästä. Arvonlisäveroa kertyy lisäksi mm. kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

  2013 2014
ennuste
2015
ennuste
       
Kotitalouksien kulutusmenojen arvo -1,0 1,2 1,4
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 6,4 1,6 3,0
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö -0,2 1,6 2,9

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä. Tulli kantaa arvonlisäveroa Euroopan unionin ulkopuolisesta tuonnista. Kertymästä vähennettävät arvonlisäveronpalautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

  2013
tilinpäätös
2014
talousarvio
2015
esitys
       
Verohallinnon bruttokertymä 24 764 25 413 25 728
Tullilaitoksen nettokertymä 2 369 2 431 2 461
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista 70 72 73
Verohallinnon maksamat palautukset -10 769 -11 052 -11 188
Arvonlisäverokertymä yhteensä 16 434 16 865 17 073

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Ennuste sisältää myös eräät verosanktiot, jotka johtuvat normijärjestelmästä poikkeavista positiivisista verokannoista. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 20 verotukea vuonna 2015. Niiden kokonaissummaksi arvioidaan noin 3 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2013 2014 2015
       
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %) 1 188 1 195 1 211
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %) 349 356 361
Henkilökuljetusten alennettu alv-kanta (10 %) 266 266 279
Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien sekä yhdistysten jäsenlehtien painoksen myynnin alennettu alv-kanta (10 %) 131 132 134
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %) 474 486 497
Muut verotuet 543 556 561
Verotuet yhteensä 2 951 2 991 3 043

2015 talousarvio 17 073 000 000
2014 I lisätalousarvio -165 000 000
2014 talousarvio 17 030 000 000
2013 tilinpäätös 16 433 747 647

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Momentille arvioidaan kertyvän 750 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta eli vakuutusmaksuverolakiin (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2015 vero on 24 % vakuutusmaksuista, joihin vero ei sisälly.


2015 talousarvio 750 000 000
2014 talousarvio 706 000 000
2013 tilinpäätös 712 309 259

03. Apteekkimaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 157 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaisia maksuja.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta siten, että taulukon tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen vuodesta 2013 vuoteen 2014. Tarkistettua apteekkimaksutaulukkoa sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään vuoden 2014 liikevaihdon perusteella.


2015 talousarvio 157 500 000
2014 talousarvio 143 500 000
2013 tilinpäätös 152 213 453