Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Aikuiskoulutus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2015

70. OpintotukiPDF-versio

Selvitysosa:Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen erääntyneet korot voidaan maksaa korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Opintolainan saaneella on oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa. Opintolainahyvitykseen on oikeus opintolainaa saaneella henkilöllä, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa varten 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen.

Opintotukitoiminnan tavoitteena on opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että tuetaan omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua. Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Koulumatkatuen tarkoituksena on korvata lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Tukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat voivat myöntää opintotuen oman korkeakoulunsa opiskelijoille Kansaneläkelaitoksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Kansaneläkelaitos maksaa korvauksen sopimuksen perusteella korkeakouluissa hoidettavista tehtävistä. Myös muilla oppilaitoksilla on opintotukiasioiden hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

  2011 2013 2015
arvio
       
Opintotukimenot (milj. euroa)      
Opintoraha      
— korkea-aste 352,5 337,9 377,4
— toinen aste 135,0 129,9 138,6
Asumislisä 267,2 259,2 280,1
Koulumatkatuki 41,9 50,7 52,9
Ateriatuki 25,4 29,6 31,4
Opintotuen saajat      
Opintoraha      
— korkea-aste 187 856 184 091 185 000
— toinen aste 140 812 135 411 141 500
Asumislisä      
— korkea-aste 153 999 150 173 155 000
— toinen aste 66 558 66 542 66 500
Koulumatkatuki 67 142 68 220 69 000
Valtiontakauksen saajat      
Korkea-aste 171 148 181 418 185 000
Toinen aste 40 828 42 389 43 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 1 621,63 milj. euroa, josta ns. vanhojen opintolainojen osuus oli 1,66 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2013 lopussa 321 586 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 4 400 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 7 000 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 8 800 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki 2011 2013 2015
arvio
       
Opintoraha, €/kk      
— korkea-aste 288 287 299
— toinen aste 154 156 162
Asumislisä, €/kk 191 193 195
Koulumatkatuki, €/kk 147 167 173

Vuonna 2015 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 243 300, joista korkeakouluopiskelijoita 147 300 ja muita opiskelijoita 96 000. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 160 500. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 35 400 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä eri koulutusasteilla 1.8.2014 lukien ja arvio perusmäärästä 1.8.2015 lukien (euroa/kk)

  1.8.2014 1.8.20151)
     
Korkeakouluopiskelijat    
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 55 ,72 55,96
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 123,59 124,12
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 146,89 147,55
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 301,89 303,19
Muissa oppilaitoksissa opiskelevat    
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 38,50 38,66
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 81,04 81,39
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 101,31 101,74
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 249,21 250,28

1) Indeksikorotus tehdään 2015 0,42 %:n suuruisena.

Opintorahan määrä korkea-asteella opiskelijalla, joka on ottanut ensimmäisen opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa 1.8.2014 tai sen jälkeen (euroa/kk)

  1.8.2014 1.8.20151)
     
Korkeakouluopiskelijat    
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 61,80 62,06
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 136,76 137,35
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 163,10 163,80
— muualla asuvat 18 vuotta täyttäneet 335,32 336,76

1) Indeksikorotus tehdään 2015 0,42 %:n suuruisena.

Opintotuen asumislisän määrä on 80 prosenttia määritellystä asumismenosta. Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 252 euron ylittävältä osalta. Ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä on enintään 210 euroa kuukaudessa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että opintotukea ei myönnetä toisen samantasoisen tutkinnon suorittamiseksi korkea-asteella 1.8.2015 lukien.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2015 lukien.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

  2011 2013 2015
arvio
       
Lukio 30 393 (29 %) 27 786 (25 %) 26 500 (25 %)
Ammatillinen koulutus 109 585 (66 %) 107 172 (65 %) 107 000 (65 %)
Ammattikorkeakoulu 91 287 (69 %) 89 283 (70 %) 90 000 (71 %)
Yliopisto 91 409 (63 %) 88 094 (62 %) 90 000 (64 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 699 000 euroa.

Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukiasioissa. Vuonna 2015 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 000. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 5,5 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Atk-laitteiden uusiminen ja tietoliikennekustannukset 50
Tuottavuustoimet -45
Palkkaliukumasäästö -2
Palkkausten tarkistukset 3
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -8
Toimintamenojen tuottavuussäästö -4
Vuokramenojen indeksikorotus 1
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -1
Yhteensä -6

2015 talousarvio 699 000
2014 talousarvio 705 000
2013 tilinpäätös 701 000

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Takausvastuusuoritukset 20 000 000
Maksuvapautukset 4 000 000
Tileistä poistot 5 500 000
Korkoavustukset 700 000
Yhteensä 30 200 000

2015 talousarvio 30 200 000
2014 talousarvio 30 200 000
2013 tilinpäätös 28 830 733

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 798 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 379 803 600
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 138 573 600
Asumislisä 280 110 800
Yhteensä 798 488 000

Rakennepoliittinen ohjelma lisää opintotukimenoja yhteensä 13,3 milj. eurolla, josta 6,5 milj. euroa osoitetaan korkeakoulujen hakijasuman purkuun ja 6,8 milj. euroa opintotuen 11 prosentin tasokorotukseen ja opintotukeen oikeuttavan ajan lyhentämiseen 1.8.2014 alkaen (1243/2013).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotus, vuoden 2014 kokovuotinen vaikutus (HO) 2 053
Indeksikorotus 1.8.2015 (HO) 1 145
Korkeakouluopiskelijoiden opintotuen rakenteelliset muutokset (lait 52/2011 ja 53/2011) -2 000
Opintotuen rakenteellinen muutos 1.8.2014 alkaen (laki 1243/2013, asetus 360/2014) 1 915
Opintotuen vapaaehtoisten palautusten määrän kasvu -7 400
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat korkea-asteen tuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentilta 26.10.01) 819
Saajamäärämuutokset 9 600
Toisen asteen opintojen enimmäistukiajan rajaaminen (HO) -500
Tukea ei myönnetä toiseen samantasoiseen korkeakoulututkintoon 1.8.2015 -1 700
Rakennepoliittinen ohjelma 13 300
Yhteensä 17 232

2015 talousarvio 798 488 000
2014 I lisätalousarvio 2 096 000
2014 talousarvio 781 256 000
2013 tilinpäätös 727 064 276

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 31 362 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 29 370 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 1 992 000
Yhteensä 31 362 000

Rakennepoliittisen ohjelman mukainen hakijasuman purku lisää määrärahatarvetta 500 000 eurolla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat ateriatuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentilta 26.10.01) 112
Rakennepoliittinen ohjelma 500
Yhteensä 612

2015 talousarvio 31 362 000
2014 I lisätalousarvio 137 000
2014 talousarvio 30 750 000
2013 tilinpäätös 29 635 906

(58.) Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2014 talousarvio 5 877 000
2013 tilinpäätös 5 549 000

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 52 880 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Matkalippujen hinnan nousu ja taksa-asetuksen tarkistus 1.8.2015 1 300
Saajamäärän kasvu oppivelvollisuuden laajenemisen vuoksi 880
Yhteensä 2 180

2015 talousarvio 52 880 000
2014 talousarvio 50 700 000
2013 tilinpäätös 50 701 294