Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 722 949 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen

2) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta

PORA III -linjausten mukaiset toiminnalliset tulostavoitteet on tarkistettu vastaamaan taloudellisia reunaehtoja. Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään entisellä tasolla, samoin raskaan liikenteen valvonta ja liikennevalvonnan tuottavuus. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan taso kuitenkin laskee käytettävien resurssien pienentyessä. Liikenneturvallisuuden myönteiseen kehittymiseen pyritään vaikuttamaan aktiivisin toimin mm. hyödyntämällä teknisiä valvontamenetelmiä ja poliisin liikenneturvallisuusstrategiaa toimeenpannaan erillisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Myös liikennevalvonnan vaikuttavuutta parannetaan. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puututaan kotihälytyksillä. Laittoman maahantulon tilanne pysyy Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Turvapaikkamenettelyn prosessia kehitetään.

Valvonta 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (yjt-tehtävät/htv) 391 377 392
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/vhtv 842 832 832
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 186 861 189 520 188 217
Henkilötyövuodet 2 581 2 600 2 499
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 227 796 230 205 227 008
Taloudellisuus (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa 226 235 232
Palvelukyky ja laatu      
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) - 3,0 -
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) - 3,2 -
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) - 3,1 -
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 582 619 590
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 47 54 54
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 326 918 330 000 350 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl 3 800 4 000 4 000
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl - 5 500 5 500
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 17 882 20 000 20 000
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv 21,6 29 29
Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk 31 30 30
Suoritteet      
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl 1 008 797 980 000 980 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, % 21 20 20
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 9,3 10,0 10,0

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Hälytystoiminta 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (hälytystehtävät, määrä/htv) 876 901 989
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 81 885 74 350 71 667
Henkilötyövuodet 1 151 1 087 991
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa 101 795 94 346 93 036
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa 150 135 133
Palvelukyky ja laatu      
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,4 10,0 10,1
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 17,4 16,7 18,0
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, tehtävistä) 72,0 74,0 72,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, tehtävistä) 92,7 92,0 90,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) - 3,2 -
Suoritteet      
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 25 275 25 000 25 000
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 680 725 700 000 750 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl 1 008 797 980 000 980 000

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Rikostorjunta

Kansalaisten luottamus poliisin kykyyn ehkäistä, paljastaa ja selvittää rikoksia pyritään säilyttämään korkeana. Rikosasioiden pitkiin käsittelyaikoihin kiinnitetään huomiota. Poliisi toteuttaa tehostettua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa. Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun käytettävissä olevan kokonaisrahoituksen puitteissa. Rikosten ennalta estävää toimintaa toteutetaan lisäämällä moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta sekä kolmannen sektorin toimijoiden mukanaoloa. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä seksuaalirikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja rikostapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetään muun muassa hallinnollisten toimien mukaan ottamisella. Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan yhteistyöllä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja ennalta ehkäisevää nettipoliisitoimintaa. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan ja muuhun viharikollisuuteen sekä ihmiskauppaan. Poliisi ylläpitää muiden lainvalvontaviranomaisten, hallinnollisten viranomaisten sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tilannekuvaa rikollisuudesta yleisesti sekä sen tietyistä erityisalueista, mm. terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus.

Rikostorjunta reagoi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta.

Rikostorjunta 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 77 75 71
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 282 761 282 093 280 154
Henkilötyövuodet 3 901 3 854 3 749
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa 349 191 354 742 349 815
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1 160 1 223 1 320
Palvelukyky ja laatu      
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 49,0 50,0 45,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk 102 100 100
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 37,4 37,5 35
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään 76,4 80,0 78,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään 501 500 500
Talousrikostorjunnan henkilötyövuodet 355 430 430
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl 80 73 73
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl 1 000 950 950
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 3,1 -
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 3,0 -
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 3,0 -
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,9 -
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,9 -
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 3,0 -
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 3,5 -
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet 36 35 35
Suoritteet      
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 664 752 640 000 630 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 300 818 290 000 265 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 42,7 55 60
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 41 50 55
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 1 822 2 000 2 000
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 2 215 2 000 2 000
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl 785 600 590
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl 38 118 38 000 38 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 1 044 800 800

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Lupahallinto

Lupahallinto vaikuttaa lupaharkinnan ja -valvonnan keinoin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseen ja hallinnolliseen rikostorjuntaan vaikuttavasti tukien prosesseillaan myös poliisin ennalta estävää toimintaa. Asehallinto ja turvallisuusalan valvonta toimivat luotettavasti ja yhteiskunnan turvallisuusintressit huomioiden. Vaikutukset ulottuvat myös yksityisen turva-alan luotettavaan toimintaan. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja. Maahanmuuttoon liittyviä lupamenettelyjä tehostetaan ja yhdenmukaistetaan. Lisäksi saatetaan loppuun ajokorttiasioiden siirto poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle vuoden 2016 alusta lukien. Henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan hakijan luotettavaan tunnistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Poliisin lupahallinnon palvelut noudattavat hyvän hallinnon periaatteita. Tietojärjestelmät, menettelyt ja rakenteet tukevat päätösten yhdenmukaisuutta sekä sujuvaa, yhdenmukaista, taloudellisesti tehokasta ja oikeudenmukaista päätöksentekoa. Asiakaskäyntien määrää vähennetään mm. sähköisiä palveluita kehittämällä ja tavoitteiden mukainen käyttöaste varmistamalla. Lupapalveluiden kustannusvastaavuus varmistetaan.  

Lupahallinto 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/htv) 1 542 1 586 1 580
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa 64 249 61 000 61 000
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 2 665 2 187 4 343
Henkilötyövuodet 871 860 860
Lupahallinnon kustannukset, 1 000 euroa 58 205 61 000 61 000
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 43 45 45
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % 110 100 100
Palvelukyky ja laatu    
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41) - 3,3 -
Suoritteet      
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 1 339 959 1 354 000 1 359 000
— Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit yhteensä) 827 964 800 000 800 000
— Ajoluvat 316 597 350 000 350 000
— Aseluvat 59 324 60 000 60 000
— Turva-alan luvat 62 349 62 000 62 000
— Ulkomaalaisluvat 61 244 70 000 75 000
— Muut luvat 12 481 12 000 12 000

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupavalvonta 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään) 199 212 200
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa 15 858 16 477 16 284
Suoritteet      
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl - 72 700 72 000
Poliisikoulutus

Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstötarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määrästä päätettäessä varmistetaan suunnitelmallinen rekrytointi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa poliisitoimintaa ja -hallintoa koskevaa monitieteistä tutkimusta.

Poliisikoulutus 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tuottavuus      
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv 373 237 290
Julkaisut/tutkimuksen htv:t 3,9 3,8 3,8
Taloudellisuus      
Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, 1 000 euroa 25 875 25 000 24 500
Henkilötyövuodet 197,3 204 198
Perustutkinto/poliisi (AMK) - oulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa 301 360 360
Poliisipäällystötutkinto/poliisi (YAMK) - koulutuspäivän hinta, enintään, euroa 253 260 260
Palvelukyky ja laatu      
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksesta tavoiteajassa valmistuneet, % 98,4 97,0 97,0
Suoritteet      
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutukseen hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden 7,1 6,6 5,1
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä 174 180 100
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä 322 133 175

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)      
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 135 460 133 506 132 476
Henkilötyövuodet 932 911 850
       
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)      
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 47 691 47 380 47 054
Henkilötyövuodet 691 682 653
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa 58 609 58 872 58 054

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat

Henkiset voimavarat

Poliisin organisaatiota, toimintaa ja prosesseja kehitetään taloudellisemmaksi ja tuottavammaksi. Organisaatiomuutoksen toimeenpano varmistetaan pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla. Poliisin henkilöstömäärä on sovitettu taloudellisiin reunaehtoihin. Poliisin palkkausjärjestelmä otetaan tarkasteluun.

Henkiset voimavarat 2013
toteutuma1)
2014
arvio
2015
tavoite
       
Henkilötyövuodet 10 364 10 199 9 800
Naisia, %-osuus 29,1 29,2 29,3
Poliisimiehet, htv 7 512 7 500 7 375
Naisia, %-osuus 15,0 15,1 15,2
Opiskelijat, htv2) 207 210 100
Naisia, %-osuus 24,3 24,4 24,4
Muu henkilöstö, htv 2 645 2 489 2 325
Naisia, %-osuus 69,6 70,0 70,1
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla 9,6 9,8 9,9
Sairauspoissaolot, pvä/htv 9,8 10,0 10,0
Työtyytyväisyysindeksi - 3,45 -

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2013 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 10 219 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 150 htv. Vuoden 2015 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 100 htv (75 htv poliisit + 25 htv muita virkoja).

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 812 603 805 435 801 449
Bruttotulot 80 049 76 400 78 500
Nettomenot 732 554 729 035 722 949
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 22 234    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 293    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 72 376 69 262 70 120
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 65 302 69 292 70 120
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 7 074 - -
Kustannusvastaavuus, % 111 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
AFIS-kertakorvauksen poistuminen -2 000
Aspa (siirto momentille 28.40.03) -13
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat ateriatuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentille 29.70.57) -112
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat korkea-asteen tuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentille 29.70.55) -819
Poliisin lupahallinnon sähköinen asiointi (v. 2014 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -875
Siirto momentille 23.01.01 (-1 htv) -20
Telekuuntelun menot -500
Toimintamenosäästö (osuus 60 milj. eurosta) 625
Toimitilahankkeet 500
Tuottavuusohjelma -2 025
Harmaan talouden torjunta (HO) -150
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -471
Palkkaliukumasäästö -2 688
Palkkausten tarkistukset 4 299
Säästöpäätös -5 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -3 652
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -5
Vuokramenojen indeksikorotus 840
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -1 020
Tasomuutos 7 000
Yhteensä -6 086

2015 talousarvio 722 949 000
2014 I lisätalousarvio 2 387 000
2014 talousarvio 729 035 000
2013 tilinpäätös 724 613 000