Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2015

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 759 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Korkein hallinto-oikeus ratkaisee hallintolainkäyttöasiat ylimpänä oikeusasteena. Ratkaisuilla on oikeuskäytäntöä ohjaava ja yhtenäistävä vaikutus. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista asioista lähes 90 % koskee alueellisten hallinto-oikeuksien antamia päätöksiä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus ratkaisee muun muassa markkinaoikeuden sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä tehtyjä valituksia.

Korkeimman hallinto-oikeuden on voitava vastata oikeusturvatehtävästään ratkaisemalla muutoksenhakuasiat joutuisasti ja perustellusti. Korkein hallinto-oikeus myös valvoo hallintolainkäyttöä muun muassa seuraamalla hallintotuomioistuinten käsittelyaikoja, voimavarojen riittävyyttä ja päätösten laatua sekä järjestämällä neuvottelupäiviä.

Korkeimman hallinto-oikeuden tulisi ratkaista asioita vähintään yhtä paljon kuin uusia tulee vireille. Määrärahojen niukkuudesta johtuen tähän ei kuitenkaan välttämättä päästä.

Ratkaistavien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on niukoista voimavaroista huolimatta saatava pysymään enintään 12 kuukaudessa. Asioista 30 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja 20 % 6—9 kuukaudessa. Yli 24 kuukauden käsittelyaikoja voi olla vain poikkeuksellisesti, lähinnä Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisua odottavissa asioissa.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista suurimpia asiaryhmiä ovat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto, rakentaminen ja ympäristö, verotus, valtio-oikeus ja yleishallinto sekä taloudellinen toiminta kuten kilpailuasiat ja julkiset hankinnat. Ulkomaalaisasioista suurin osa koskee hallinto-oikeuden kielteistä ratkaisua turvapaikkaa koskevissa asioissa. Vuonna 2013 saapui 374 turvapaikka-asiaa. Turvapaikka-asioiden määrän oletetaan olevan edelleen korkealla tasolla v. 2015. Tavoitteena on kuitenkin pitää keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa alle 8 kuukaudessa (8,6 kk v. 2013).

Tunnuslukutaulukko

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 4 304 4 000 3 900
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 12,2 11,0 12,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 2 522 2 737 2 760
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 42 40 40

Korkeimman hallinto-oikeuden suoritteista lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 290 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 10 872 10 975 10 769
Bruttotulot 16 5 10
Nettomenot 10 856 10 970 10 759
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 626    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 677    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietohallintomenot -55
Toimitilamenot 20
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -7
Palkkaliukumasäästö -39
Palkkausten tarkistukset 49
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -127
Toimintamenojen tuottavuussäästö -55
Vuokramenojen indeksikorotus 18
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -15
Yhteensä -211

2015 talousarvio 10 759 000
2014 talousarvio 10 970 000
2013 tilinpäätös 10 907 000