Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     7. Kuntatalous
          7.5. Maksutulot
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2015

7.4. Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien valtionapuihinPDF-versio

Tässä luvussa tarkastellaan valtionapuihin ja kuntien tehtäviin liittyvien valtion toimenpiteiden vaikutusta kuntien ja kuntayhtymien talouteen vuodesta 2014 vuoteen 2015. Valtion toimenpiteiden arvioidaan menojen, tulojen ja veroperustemuutosten kokonaisvaikutuksena heikentävän kuntien rahoitusasemaa v. 2015 nettomääräisesti n. 218 milj. eurolla. Talousarvioesitykseen sisältyy kuntien tehtäviä ja valtionapuja sekä lisääviä että vähentäviä toimenpiteitä. Alla olevassa taulukossa esitetään yksittäiset toimenpiteet sekä niiden vaikutus kuntatalouden tuloihin ja menoihin.

Osana valtiontalouden sopeutustoimia peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään edelleen. Vähennys on 188 milj. euroa verrattuna vuoden 2014 tasoon. Se toteutetaan alentamalla valtionosuusprosenttia yhteensä 0,73 prosenttiyksiköllä. Tämän ja muiden valtionosuusprosentin muutosten jälkeen kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,42 v. 2015.

Kuntien yhdistymisen taloudelliseen tukeen ehdotetaan 36 milj. euroa eli 1 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Vuonna 2015 toteutuu kolme yhdistymistä. Vuodesta 2015 alkaen toteutuviin kuntien yhdistymisten selvityskustannuksiin osoitetaan 1,6 milj. euroa ja kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttamiseen puolestaan 0,6 milj. euroa. Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus lakkautetaan.

Yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden osalta työmarkkinatuen rahoitusvastuuta siirretään kunnille vuoden 2015 alusta lukien. Tämän arvioidaan lisäävän kuntien menoja 135 milj. eurolla kuntien aktivointitoimenpiteiden vaikutus huomioiden.

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen valtion talousarviossa (ml. lisätalousarviot), milj. euroa, muutos 2014—20151)

  Menot Tulot Netto
       
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset      
VM, valtionosuusleikkaus   -188 -188
VM, vanhuspalvelulain toimeenpano 51 28 -24
VM, oppilas- ja opiskelijahuollon muutokset 9 5 -4
VM, sosiaalihuoltolain uudistus ja lastensuojelun kehittäminen 32 16 -16
VM, aikuisten hammashuollon säästötoimet -3 -1 2
VM, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen -24 -6 18
VM, valtionosuusmenetysten kompensaatiot   -2 -2
VM, yhdistymisavustukset   5 5
VM, kuntajakolain mukaiset selvitykset ja esiselvitykset   -2 -2
VM, kiinteistöveron korotusta vastaava vähennys   -48 -48
VM, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukseen liittyvä vähennys   -40 -40
VM, harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen poistaminen   -20 -20
VM/OKM, perustamishankkeet -21 -21 0
OKM, koulutuksen laadun kehittäminen -9 -9 0
OKM, ryhmäkokojen pienentäminen -14 -14 0
OKM, lukiokoulutuksessa toteutettavat säästöt -32 -14 19
OKM, ammatillisessa koulutuksessa toteutettavat säästöt -31 -13 18
OKM, nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa 21 9 -12
OKM, nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvä kouluttamattomien varannon purkaminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa -2 -2 0
OKM, ammatillisen peruskoulutuksen toiminnan laajuuden muutos -12 -5 7
OKM, nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvä kouluttamattomien varannon purkaminen oppisopimuskoulutuksessa -1 -1 0
OKM, lukiokoulutuksen yksikköhinnan leikkaus -15 -6 9
OKM, toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen -7 -7 0
OKM, ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan leikkaus -25 -10 14
OKM, lukiokoulutukseen valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille 2 1 -1
OKM, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakirjaston perustamishanke 4 4 0
OKM, ammatillisen peruskoulutuksen avustusten vähentäminen -1 -1 0
OKM, uudelleenkohdentaminen ammatillisesta peruskoulutuksesta -1 -1 0
OKM, vapaan sivistystyön säästö -6 -6 0
TEM, luovutaan aluevelvoitteesta järjestää työntekomahdollisuuksia työttömille -3   3
TEM, pakolaisista ja turvapaikanhakijoista maksettavat korvaukset 3 3 0
STM, säästö kehittämishankkeissa (Kaste) -13 -10 4
STM, oikeuspsykiatriset tutkimukset ja potilassiirrot 1 1 0
STM, säästö EVO-tutkimuksessa -11 -11 0
STM, koulutus-EVO-korvaukset -13 -13 0
STM, kuntouttava työtoiminta 8 8 0
STM, perustoimeentulotuen muutokset -28 -14 14
STM, turvakotien siirto valtiolle -8 -4 4
STM, valtion korvaus lääkärikopteritoimintaan   -4 -4
STM, yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirto osaksi kunnille 135   -135
Yhteensä -14 -395 -381
       
2. Verotuksen ja maksujen muutokset      
Tuloveroperustemuutoksiin liittyvä valtionosuuskompensaatio (131 milj. euroa)   0 0
Kiinteistöveroprosenttien ylä- ja alarajojen korotus   48 48
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottaminen   40 40
Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtoon liittyvä kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotus   75 75
Yhteensä   163 163
       
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä -14 -232 -218

1) Valtion budjetilla on kuntatalouteen myös välillisiä vaikutuksia, joita ei ole huomioitu tässä taulukossa. Taulukossa luvut on pyöristetty lähimpään täyteen miljoonaan euroon.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalihuoltolain uudistus ja lastensuojelulain muutos lisäävät kuntien menoja yhteensä n. 32 milj. eurolla ja valtionosuutta 16 milj. eurolla. Uudistus tukee erityisesti hallitusohjelmaan sisältyvää lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä.

Turvakotitoiminta siirretään valtion vastuulle, ja toiminta keskitetään yhdelle kansalliselle viranomaiselle siten, että siihen kohdennetaan 8 milj. euron valtionavustus. Siirtoon liittyen peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään 4 milj. euroa.

Aikuisten hammashuollon tarkistusvälejä pidennetään vähintään kahteen vuoteen. Toimenpiteen johdosta valtionosuuksista vähennetään 0,9 milj. euroa.

Määrärahaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) mukaisia tavoitteita toteuttaviin kuntien ja kuntayhtymien kehittämishankkeisiin on käytettävissä 2 milj. euroa v. 2015. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin vähenee 13 milj. euroa v. 2015 ja valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan puolestaan 11 milj. eurolla.

Kuntien menoihin ja valtionosuuksiin v. 2015 vaikuttavat uusien päätösten ja lakiesitysten lisäksi myös vanhuspalvelulain ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon jatkaminen. Vanhuspalvelulain toimeenpano lisää kuntien menoja 51 milj. eurolla v. 2015 ja valtionosuutta 28 milj. eurolla. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano puolestaan lisää kuntien menoja n. 9 milj. eurolla ja valtionosuutta 4,7 milj. eurolla.

Päivähoito sekä esi- ja perusopetus

Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan sosiaaliset perusteet huomioivalla tavalla osa-aikaiseksi silloin, kun vanhempi on kotona äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella. Muutos vähentää valtionosuuksia 6 milj. euroa ja kuntien menoja 24 milj. eurolla v. 2015.

Kielitaidon vahvistamista tuetaan laajentamalla kielikylpytoimintaa, johon osoitetaan 3 milj. euroa. Osana yleissivistävän koulutuksen kehittämistä tuetaan perusopetuksen tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukea osana yleisopetusta sekä tuetaan koulupudokkuutta estäviä toimia. Näihin tarkoituksiin lisätään valtionavustuksina 27,3 milj. euroa. Toisaalta perusopetuksessa mm. koulutuksen laadun parantamiseen, opetusryhmäkoon pienentämiseen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen varattuihin avustuksiin kohdistetaan n. 40 milj. euron säästö, joten kokonaisuutena yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset vähenevät 9,4 milj. euroa, josta kuntien arvioitu osuus on 9 milj. euroa.

Osana valtionosuusuudistusta luovutaan valtionavustuksista yleissivistävän koulutuksen uusiin perustamishankkeisiin. Tästä johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta siirretään oppilaitosten perustamishankkeiden valtionavustukset, 42,1 milj. euroa, vuodesta 2015 lukien kuntien peruspalvelujen valtionosuusmomentille. Osana valtiontalouden sopeutustoimia oppilaitosten korjausavustuksiin kohdistetaan lisäksi 12,1 milj. euron säästö v. 2015. Ennen vuotta 2015 myönnettyjen jälkirahoitteisten perustamishankkeiden valtionavustusten maksamiseen arvioidaan v. 2015 käytettävän 30 milj. euroa.

Toisen asteen koulutus

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille suunnattuun lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen kohdennetaan valtionosuuksia 1,1 milj. euroa enemmän kuin v. 2014.

Toisen asteen koulutukseen kohdistetaan säästötoimia. Lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta alenee. Ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta alenee 2,8 %, mutta toisaalta nousee toiminnan laadun ja laajuuden muutoksen sekä indeksikorotuksen takia 1,5 %. Lisäksi osa ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkauksista toteutetaan opiskelijamääriä ja avustuksia vähentämällä.

Toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmän ja järjestäjäverkon uudistaminen alkaa v. 2015. Tavoitteena on väestökehitys huomioon ottaen koulutuksen palvelukyvyn ja yhteistyön vahvistaminen sekä elinvoimaisen ja toimintakykyisen järjestäjäverkon muodostuminen. Uudistuksen johdosta valtionapujen arvioidaan alenevan v. 2015 n. 7 milj. eurolla. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan siten, että rahoitus perustuu ensisijaisesti suorituksiin ja tuloksiin, ei opiskeluaikaan.

Nuorten yhteiskuntatakuu

Nuorten oppisopimuskoulutuksen edistämiseen esitetään 13 milj. euroa v. 2015. Nuorten yhteiskuntatakuun lisäksi ehdotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle 47 milj. euroa toimenpiteisiin, joilla voidaan purkaa ilman koulutusta jääneiden nuorten varantoa (nuorten aikuisten osaamisohjelma). Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön kohdistetaan veikkausvoittovarat mukaan lukien 27 milj. euroa.