Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     7. Kuntatalous
          7.5. Maksutulot
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2015

7.3. Kuntien valtionavutPDF-versio

Kuntien valtionavut alenevat

Peruspalvelubudjettitarkastelun piirissä olevat kuntien valtionavut ovat v. 2015 yhteensä 9,9 mrd. euroa. Laskennallisiin valtionosuuksiin ehdotetaan yhteensä 9,0 mrd. euroa ja muihin valtionavustuksiin 0,9 mrd. euroa. Valtionavut vähenevät vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna yhteensä 0,5 mrd. euroa v. 2015. Suurimmat valtionapuja vähentävät tekijät ovat peruspalvelujen valtionosuuden 188 milj. euron leikkaus, ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistukseen liittyvät siirrot ja useiden harkinnanvaraisten valtionavustusten leikkaukset.

Peruspalvelubudjettitarkastelun piirissä olevat kuntien ja kuntayhtymien valtionavut 2013—2015 valtion talousarviossa (milj. euroa) ja muutos 2014—2015 (%)

  2013
budjetoitu1)
2014
budjetoitu1)
2015
esitys
2014—2015,
%
         
Valtionosuusjärjestelmän piirissä olevat laskennalliset valtionosuudet tasauserineen2)        
VM 8 677 8 613 8 441 -2,0
OKM 979 789 554 -29,8
— siitä kuntayhtymät 1 390 1 270 891 -29,8
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä 9 657 9 401 8 995 -4,3
         
Muut peruspalvelubudjettitarkastelun valtionavustukset        
VM, kuntien yhdistymisavustukset 67 35 36 2,8
VM, kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen   1 1 0,0
OKM, harkinnanvaraiset avustukset 146 165 138 -16,7
OKM, liikuntatoimi ja nuorisotyö 27 27 27 0,3
OKM, perustamishankkeet3) 98 62 5 -92,7
TEM, palkkatuki kunnille ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen kokeilu 87 90 83 -7,8
TEM, pakolaisista ja turvapaikanhakijoista maksettavat korvaukset 95 93 95 2,2
STM, valtionavustus vanhuspalvelulain toimeenpanoon 6 0 0 0,0
STM, oikeuspsykiatriset tutkimukset sekä potilassiirrot 11 13 14 6,8
STM, terveydenhoitolain mukainen tutkimus (EVO) 31 31 20 -36,1
STM, lääkäri- ja hammaslääkärikoulutus (EVO) 110 110 97 -12,1
STM, kehittämishankkeet (Kaste) 18 12 2 -82,6
STM, korjaushankkeet 15 0 0 0,0
STM, perustoimeentulotuki 345 330 314 -4,9
STM, kuntouttava työtoiminta 26 26 34 28,4
Muut peruspalvelubudjettitarkastelun valtionavustukset yhteensä 1 083 996 865 -13,1
STM, valtion korvaus lääkärihelikopteritoimintaan 26 33 29 -11,6
         
Peruspalvelubudjettitarkastelun valtionavut yhteensä 10 766 10 430 9 889 -5,2

1) Talousarvio ja lisätalousarviot

2) Ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirretään valtiolle vuoden 2015 alusta, eivätkä ne kuulu enää peruspalvelubudjettitarkastelun piiriin. Rahoitusuudistukseen liittyvät siirrot sekä ammattikorkeakoulujen poistuminen tarkastelusta vaikuttavat siihen, että vuosien 2014 ja 2015 valtionosuuksien tasot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

3) Osana valtionosuusuudistusta luovutaan valtionavustuksista yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeisiin. Tästä johtuen niiden rahoitusosuus siirretään v. 2015 kuntien peruspalvelujen valtionosuusmomentille.

Kustannustason sekä väestön ja ikärakenteen muutosten vaikutukset valtionosuuteen

Vuonna 2015 peruspalvelujen valtionosuuksien indeksikorotus on 0,6 %. Peruspalvelujen hintaindeksin muutokseksi v. 2015 ennustetaan 1,1 %, ja lisäksi indeksikorotuksessa otetaan huomioon vuoden 2013 peruspalvelujen hintaindeksin toteutuneen muutoksen ja talousarvioesityksessä käytetyn arvion erotus, -0,6 prosenttiyksikköä. Indeksikorotus lisää peruspalvelujen valtionosuutta 43 milj. eurolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla valtionosuuksien indeksikorotus on 1,1 %. Korotuksessa ei oteta huomioon em. toteutuneen muutoksen ja talousarvioesityksessä käytetyn arvion erotusta, koska hallinnonalan valtionosuuksiin ei säästösyistä tehty indeksikorotusta v. 2013. Korotus lisää valtionosuutta n. 19 milj. eurolla, mistä kuntien arvioitu osuus on 12 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset perusopetukseen liittyvät rahoitukset sidotaan uuteen valtakunnalliseen kotikuntakorvauksen perusosaan.

Laskennallisiin valtionosuuksiin vaikuttaa myös ikärakenteen ja väestön määrän sekä muiden laskentatekijöiden muutos. Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset kasvavat väestö- ja ikärakenteen muutoksen vuoksi 236 milj. euroa v. 2015. Valtionosuudet lisääntyvät niistä johtuen n. 60 milj. euroa.