Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     7. Kuntatalous
          7.5. Maksutulot
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2015

7.2. Veroperustemuutosten vaikutus kuntatalouteenPDF-versio

Kunnallisvero

Ansiotuloverotuksen progressiota jyrkennetään alentamalla verotusta kaikkein matalimmilla tulotasoilla ja vastaavasti korottamalla ylimmillä tulotasoilla. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen maksimimäärää korotetaan 40 eurolla, ja vähennyksen poistumaprosenttia alennetaan. Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 15 eurolla, kertymäprosenttia kasvatetaan ja poistumaprosenttia korotetaan. Valtion progressiivisen tuloveroasteikon kolmea alinta tulorajaa korotetaan 1,7 prosentilla, millä on vaikutusta myös kuntien verotuloihin.

Lapsiperheiden taloudellisen tilanteen tukemiseksi suunnataan määräaikainen lapsivähennys pieni- ja keskituloisille vanhemmille. Lapsivähennyksen verotuottoja vähentävästä vaikutuksesta suurin osa kohdistuu kunnallisveroon. Lisäksi eläkkeensaajien verotusta kevennetään korottamalla kunnallisverotuksen eläketulovähennystä.

Kuntien verotuloja lisäävät asuntolainojen korkovähennyksen ja työmatkakulujen vähennyksen muutokset. Asuntolainojen korkovähennysoikeutta rajoitetaan aiempien päätösten lisäksi 5 prosenttiyksiköllä v. 2015. Myös työmatkakulujen verovähennysoikeutta rajoitetaan siten, että kulujen omavastuuosuutta korotetaan 150 eurolla.

Seuraavassa taulukossa esitetään edellä lueteltujen veroperustemuutosten arvioitu vaikutus kunnallisveron tuottoon.

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin v. 2015

  Milj. euroa
   
Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korotus -61
Lapsivähennyksen käyttöönotto -38
Perusvähennyksen korotus -39
Työtulovähennyksen korotus -38
Progressiivisen tuloveroasteikon kolmen alimman tulorajan tarkistus -18
Matkakuluvähennyksen omavastuun korotus 28
Asuntolainan korkovähennyksen lisärajaus 65 prosenttiin 10
Yhteensä -156

Kuntien verotuloihin vaikuttavat myös aiemmin päätetyt muutokset (opintolainan korkovähennyksen päättyminen, osinkotuloverotuksen muutokset, asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen ja avainhenkilölaki). Uusien ja aiemmin päätettyjen toimien nettomääräinen yhteisvaikutus v. 2015 arvioidaan n. 131 milj. euroa kunnallisveron tuottoa vähentäväksi. Tämä kompensoidaan kunnille peruspalvelujen valtionosuusmomentin kautta.

Yhteisövero

Yritysten edustusmenojen 50 prosentin vähennysoikeus palautetaan vuoden 2015 alusta. Lisäksi elokuvatuottajien tuotantotuen verovapaus poistetaan. Edustusmenojen muutos vähentää yhteisöveron tuottoa, ja elokuvatuottajien tuotantotuen verovapauden poistaminen puolestaan lisää. Pankkiveron korvaavan vakausmaksu on vähennyskelpoinen yritysverotuksessa, mikä vähentää yhteisöverotuottoa. Näistä aiheutuvat kuntien yhteisöveron tuoton muutokset kompensoidaan kunnille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla.

Aiemmin päätetyn mukaisesti määräaikaiset t&k -vähennys ja teollisuusinvestointeja koskevat korotetut poistot perutaan verovuodelta 2015.

Kiinteistövero

Yleisen ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien laissa säädettyjä vaihteluvälejä korotetaan v. 2015. Yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja korotetaan 0,2 prosenttiyksiköllä siten, että uusi vaihteluväli on 0,80—1,55 %. Vakituisten asuinrakennusten ala- ja ylärajoja korotetaan 0,05 prosenttiyksiköllä siten, että uusi vaihteluväli on 0,37—0,80 %. Ne kunnat, joilla kiinteistöveroprosentti on ollut uusia alarajoja matalampi, joutuvat näin ollen korottamaan veroprosenttejaan. Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien korotusten arvioidaan lisäävän kuntien kiinteistöverotuloja yhteensä 48 milj. eurolla, kun huomioidaan myös niiden kuntien verotulolisäys, jotka korottavat prosentteja uusia ylärajoja hyödyntäen. Verotulojen lisäystä vastaava määrä leikataan kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta kohdennetusti suhteessa verotulolisäykseen.