Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
          6.1. Hallinnon toimintatapojen, rakenteiden ja prosessien kehittäminen
          6.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminen
          6.3. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2015

6.3. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaPDF-versio

Valtion budjettitalouden piirissä työskentelee v. 2015 n. 76 200 henkilöä ja työvoimakustannukset ovat n. 4,5 mrd. euroa.

Valtion sopimusratkaisu vuosille 2014—2017 on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen. Valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti palkkoja tarkistettiin 1.8.2014 lukien 20 euron yleiskorotuksella, joka kertaantuu prosentuaalisissa palkkaustekijöissä. Vuonna 2015 palkkoja tarkistetaan 1.8.2015 lukien yleiskorotuksella 0,30 prosentilla. Sopimusratkaisun johdosta on talousarvioesityksessä lisätty toimintamenomäärärahoja 28,4 milj. euroa. Mikäli vireillä olevassa oikeudenkäynnissä katsotaan, että vuosilomakarenssi on poistunut jo vuosilomalain nojalla, tulee 1.8.2015 lukien maksettavaksi ja otettavaksi huomioon edellä sanottujen lisäksi 0,1 prosentin yleiskorotus.

Kevään 2014 julkisen talouden suunnitelman ja valtioneuvoston 28.5.2014 antaman päätöksen mukaan valtion palkkaliukuma rajoitetaan muiden työmarkkinoiden keskimääräiselle tasolle. Tästä johtuva säästö on vuoden 2015 osalta toteutettu osittain vähentämällä virastojen budjettirahoitteisia määrärahoja yhteensä 9 milj. eurolla.

Valtion henkilöstöpolitiikan tavoitteena on kilpailukyvyn vahvistaminen työnantajana ja henkilöstövoimavarojen joustava ja tarkoituksenmukainen käyttö valtionhallinnon sisällä. Henkilöstön saatavuutta edistetään sisäisiä työmarkkinoita kehittämällä ja hyvällä työnantajakuvalla. Edelleen työelämän laatua, työn tuottavuutta sekä henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista kehitetään yhteistyössä muiden työmarkkinatoimijoiden kanssa. Valtio tukee myös työnantajana kansantalouden kehitysedellytyksiä pidentämällä työuria valtionhallinnossa. Henkilöstön eläkkeellesiirtymisikä on noussut viime vuosina sekä työhyvinvointi pysynyt hyvällä tasolla ja parantunut työtyytyväisyyttä ja sairauspoissaolojen kehitystä kuvaavien mittarien valossa.

Valtiolle on työnantajana tärkeää kyetä hankkimaan palvelukseensa, kehittämään ja kannustamaan päteviä johtajia, sillä johtajien eläkepoistuma on nopeaa lähivuosina. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt ylimmän johdon uudistuksen. Tavoitteena on, että sen piiriin kuuluvat n. 120 virkamiestä muodostavat valtionhallinnon yhteisen voimavaran, jota tuetaan tarkoituksenmukaisella virka- ja tehtävärakenteella ja kehittämistoimilla. Uudistuksen yleisiä lähtökohtia ovat poikkihallinnollisuus, ammattimainen ja tuloksellinen johtaminen sekä hallinnon tuottavuus ja kestävä kehitys.

Valtionhallinnon viranomaisten ja virkamiesten toiminnan eettisyys on keskeinen asia valtion toimintojen julkisen luotettavuuden kannalta. Virkamiesetiikan korkeaa tasoa edistetään parhaiten arvopohjaisella johtamisella ja ennakoivalla lähestymistavalla. Tätä kehitystä vahvistamaan valtiovarainministeriö on asettanut pysyvän neuvoa-antavan virkamieseettisen neuvottelukunnan.

Budjettitalouden henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja vuosina 2012—2015

Tunnusluku2012201320141)20151)
     
Henkilöstön lukumäärä82 80081 20080 20076 200
Muutos edell. vuodesta, %-2,7-1,9-1,2-5,0
Henkilötyövuodet, lukumäärä81 50080 40079 40075 400
Muutos edell. vuodesta, %-2,2-1,3-1,2-5,0
Palkkasumma, milj. euroa3 7063 7583 7633 613
Työvoimakustannukset, milj. euroa4 6074 6624 6984 510
Keskimääräinen kokonaisansio euroa/kk/henkilö3 6903 7503 7993 833
Palkkojen sivukulut, %61,561,262,262,2
Valtion maksamat kaikki eläkemenot, milj. euroa4 0324 2214 3674 463
Naisten osuus, %48,448,748,748,7
Henkilöstön keski-ikä, vuotta45,946,146,146,0

1) Vuosien 2014 ja 2015 tiedot ovat arvioita. Niissä on otettu huomioon tuottavuuden parantamisen mahdollistama valtion henkilöstön väheneminen sekä vuonna 2015 Teknologian Tutkimuskeskuksen VTT:n, Mittatekniikan keskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen siirtyminen valtion budjettitalouden ulkopuolelle. Muita vuoden 2015 talousarvioesitykseen sisältyviä henkilöstömuutoksia ei ole otettu huomioon.