Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
          6.1. Hallinnon toimintatapojen, rakenteiden ja prosessien kehittäminen
          6.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminen
          6.3. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2015

6.1. Hallinnon toimintatapojen, rakenteiden ja prosessien kehittäminenPDF-versio

Valtion keskushallinto

Keskushallinnon uudistuksen keskeisin tavoite on vahvistaa hallitusohjelman ja hallituksen strategisen näkemyksen toimeenpanoa ja toimeenpanon yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tavoitteena on muodostaa valtioneuvostosta toiminnallisesti ja taloudellisesti nykyistä yhtenäisempi rakenteellinen kokonaisuus. Työssä kehitetään ohjausjärjestelmien kokonaisuutta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Keskushallinnon virastorakenteen kehittämistyöllä tavoitellaan ratkaisuja päällekkäisen työn vähentämiseen ja valtion resurssien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Valtion tulosohjausjärjestelmän uudistamista jatketaan toteuttamalla tulosohjauksen kehittämishankkeen toimenpidelinjauksia. Linjausten perusteella tulosohjausta kehitetään aikaisempaa strategisemmaksi, poikkihallinnollisemmaksi, yhtenäisemmäksi ja kevyemmäksi. Tulosohjausprosessi myös muuttuu monivuotiseksi. Lisäksi tulosten arviointiin kehitetään yhteinen arviointiasteikko ja yhteisten tavoitteiden asettamista jatkokehitetään. Erityisesti huomiota kiinnitetään virastojen asemaan uudistuksessa.

Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittäminen

Valtion ja kuntien käyntiasiakaspalvelua pilotoidaan yhteisissä asiakaspalvelupisteissä vuosina 2014—2015. Asiakaspalveluun liittyen käynnissä on SADe-ohjelmaan sisältyvä etäpalveluhanke. Vuonna 2015 hankkeen tavoitteena on tarjota kansalaisille lisää etäpalveluyhteyksiä yhteisistä asiakaspalvelupisteistä viranomaisiin. Lisäksi hanke edistää etäpalvelun kotikäytön käyttöönottoa.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon uudistus

Tavoitteena on, että v. 2015 talous- ja henkilöstöhallinnon tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistetään jatkamalla Kieku-tietojärjestelmän toisen vaiheen käyttöönottoja aikataulusuunnitelman mukaisesti sekä toteuttamalla tunnistettuja kehittämistoimenpiteitä. Kieku on keskitetysti rahoitettu laaja talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnan muutoshanke. Yhteinen toimintamalli kattaa prosessit, tietorakenteet ja palvelukeskuspalveluiden vakioidun käytön sekä em. toimintoja tukevan tietojärjestelmäkokonaisuuden. Käyttöönottohankkeet toteutetaan Valtiokonttorin organisoimina yhteistyössä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet), ministeriöiden ja virastojen kanssa. Ministeriöt varmistavat ohjauksellaan käyttöönottojen etenemisen määritellyssä aikataulussa räätälöityjä ratkaisuja välttäen.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämisessä panostetaan mm. valtion taloushallintostrategian toimeenpanoon kuten Valtiokonttorin vetämän hankinnasta maksuun kehittämishankkeen tulosten hyödyntämiseen ja tilauksellisten laskujen määrän nostamiseen. Palkeet ja Valtiokonttori toimivat virastojen ja laitosten kumppaneina valtion talous- ja henkilöstöhallinnon muutoksissa edelleen täsmennettävin roolein ja tehtävin. Tavoitteena on, että valtion toimijat toimivat yhteisten prosessien ja selkeän työnjaon mukaan. Ministeriöt ohjaavat hallinnonalaansa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirtämiseksi palvelukeskuksen hoidettavaksi toimintamallilla tavoiteltavien hyötyjen toteuttamiseksi sekä yhteisten tietojärjestelmien käytön ja prosessien tuottavuuden lisäämiseksi. Talous- ja henkilöstöhallinnon osaamisen sekä tietojärjestelmien toimivuuden ja helppokäyttöisyyden kehittämistä jatketaan.

Valtion toimitilojen käytön tehostaminen

Hallitusohjelman tavoitteen mukainen 10 milj. euron säästö toimitilatehokkuutta parantamalla vuoteen 2015 mennessä toteutuu täysimääräisenä. Tilatehokkuutta parannetaan edelleen vastaamaan muuttuneita työnteon tapoja sekä kansalaisten sähköisen asioinnin lisääntymistä. Vuosia 2015—2018 koskevan julkisen talouden suunnitelman mukaisesti virastojen toimintamenomäärärahoihin tehdään vuosittain toimitilamenojen indeksikorotuksia vastaava laskennallinen lisäys. Lisäysten yhteismäärä vähennetään toimintamenomäärärahoista niiden suuruuden mukaisessa suhteessa.

Valtion maiden kehittäminen ja asuntopolitiikan edistäminen

Valtion maiden kehittämistä ja maapolitiikkaa toteutetaan valtion kiinteistöstrategian mukaisesti. Valtiovarainministeriön asettama valtion maanomistajien yhteistyöryhmä pyrkii yhteen sovittamaan valtion kiinteistöomaisuutta hallinnoivien ja omistavien organisaatioiden toimenpiteitä ja tiivistämään yhteydenpitoa sekä edistämään hallituksen asuntopoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista erityisesti Helsingin seudulla. Senaatti-kiinteistöt jatkaa valtion maa-alueiden asuntotuotannon hyödyntämismahdollisuuksien edistämistä.

Valtion hankintojen kehittäminen

Valtion hankintatoimea kehitetään yhteistyössä valtion keskeisten hankintaorganisaatioiden ja Hansel Oy:n kanssa toteutettavalla kehittämishankkeella. Kehittämishankkeella tuetaan hankintatoimen ohjauksen, suunnittelun, seurannan, ohjeistuksen, sopimushallinnan sekä osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on lisäksi hyödyntää entistä laajemmin sähköisiä menettelyjä liittyen etenkin tilaustenhallintaan ja sopimushallintaan. Tavoitteena on kasvattaa yhteishankintasopimusten käyttöastetta yli 80 prosenttiin niin, että niiden perusteella tehtävien hankintojen volyymi ylittää 700 milj. euroa vuodessa. Tämä voi edellyttää yhteishankintojen laajentamista uusille tavara- ja palvelualueille. Yhtenäisten toimintatapojen osalta jatketaan valtion hankintatoimen ohjaamista mm. valtion hankintakäsikirjan päivittämisellä sekä edistetään yhtenäisten sopimusehtojen (JYSE) käyttöä. Valtion hankintatoimen neuvottelukunta seuraa hankintatoimen kehittämisen etenemistä ja konsernitavoitteiden saavuttamista.

Aluehallinto

Aluehallintoa kehitetään eduskunnalle aluehallinnon uudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta annetun selonteon linjausten ja eduskunnan siihen antaman vastauksen mukaisesti. Vuoden 2015 alusta lukien toteutetaan aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten hallinnollisten tehtävien kokoaminen valtakunnallisiksi toiminnoiksi sekä lainsäädäntö- ja muut muutokset aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjausjärjestelmän selkeyttämiseksi ja yksinkertaistamiseksi.