Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
          4.1. Keskeiset veroperustemuutokset vuonna 2015
          4.2. Veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitys
          4.3. Verotuloarvioiden riski- ja herkkyystarkastelu
          4.4. Verotuet
          4.5. Muiden tulojen arviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2015

4.5. Muiden tulojen arviotPDF-versio

Hallitus päätti osana julkisen talouden suunnitelmaa 2015—2018 toimista, joilla ohjataan valtion varallisuutta tuottavampaan käyttöön. Vuosina 2014—2015 toteutettavilla toimilla pyritään tulouttamaan valtiolle n. 1,9 mrd. euroa enemmän kuin aiemmin oli tavoiteltu. Päätöksen mukaisesti v. 2015 valtiontalouteen tuloutetaan 500 milj. euroa aiemmin suunniteltua enemmän valtion eläkerahastosta. Lisäksi tuloutuksia valtiolle lisätään 640 milj. euroa valtion yhtiöomistusjärjestelyillä sekä 125 milj. euroa lisätuloutuksilla valtion liikelaitoksilta.

Valtion sekalaisiksi tuloiksi v. 2015 arvioidaan 5 997 milj. euroa eli 1 107 milj. euroa enemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2014. EU:lta saatavien tulojen arvioidaan kasvavan 336 milj. euroa vuoteen 2014 nähden. Euroopan unionilta saatavista tuloista merkittävimmät erät koostuvat maatalouden ja maaseudun kehittämisen tuista sekä rakennepoliittisesta tuesta. Valtion eläkerahastosta tuloutetaan valtion budjettitalouteen arvion mukaan 2 275 milj. euroa. Pankkiveron tuoton käyttöön tarkoitetun määrärahan peruminen lisää sekalaisia tuloja 266 milj. euroa v. 2015.

Korkotuloja ja voitontuloutuksia arvioidaan kertyvän 2 783 milj. euroa, mikä on 198 milj. euroa enemmän kuin vuodelle 2014 budjetoitu. Korkotuloiksi arvioidaan n. 138 milj. euroa, n. 7 % vähemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2014. Valtion korkotulot kertyvät valtion myöntämistä pitkäaikaisten lainojen sekä päivittäisen tarpeen ylittävien kassareservien sijoitustoiminnan koroista. Korkotulojen väheneminen aiheutuu pääasiassa Senaatti-kiinteistöille myönnetyistä valtion lainoista kertyvien korkotulojen ennakoidusta alenemisesta sekä pienenevistä korkotuloista valtion talletuksista. Valtion kassareservien arvioidaan olevan 6½ mrd. euroa ja keskituoton poikkeuksellisen alhainen, 0,1 %.

Osinkotuloiksi ja osakkeiden myyntituloiksi arvioidaan 2 149 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan Suomen Pankki tulouttaa valtiolle 50 % edellisen vuoden tuloksestaan. Pankkivaltuusto voi päättää tätä suuremman osuuden tulouttamisesta. Vaikka viime vuosina Suomen Pankki on tulouttanut pääsäännön mukaista määrää suurempia osuuksia valtiolle, vuodelle 2015 on oletettu samansuuruista tuloutusta kuin vuoden 2014 varsinaisessa talousarviossa, 150 milj. euroa. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksiksi arvioidaan 345 milj. euroa, josta Senaatti-kiinteistöjen osuus on 210 milj. euroa ja Metsähallituksen 135 milj. euroa.

 2013 tilinpäätös2014 arvio2015
esitys
2014—2015 muutos, %
     
Sekalaiset tulot, milj. euroa5 1374 8905 99723
— siirto valtion eläkerahastosta1 6781 7322 27531
— EU-tulot1 2099091 24537
— valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista5355415410
— Raha-automaattiyhdistyksen tuotto4134224261
— siirto valtion asuntorahastosta1179066-27
— muut1 1841 1961 44421
 2013 tilinpäätös2014
arvio
2015 esitys2014—2015 muutos, %
     
Korkotulot ja voiton tuloutukset, milj. euroa2 0302 5852 7838
— korkotulot148150138-7
— osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot1 4161 9852 1498
— osuus Suomen Pankin voitosta227180150-17
— valtion liikelaitosten voiton tuloutukset24027034528