Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     7. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2015

3.2. Finanssipolitiikan toimenpiteetPDF-versio

Julkisyhteisöjen rakenteellisen rahoitusaseman koheneminen vaatii toimia, jotka lisäävät julkisyhteisöjen tuloja ja vähentävät julkisyhteisöjen menoja. Toimet voivat olla tuloihin ja menoihin kohdistuvia välittömiä sopeutustoimia tai toimia, jotka kohentavat talouden kasvun edellytyksiä.

Toimenpiteet finanssipolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi

Finanssipolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi vaalikauden aikana on päätetty valtion menoja vähentävistä ja tuloja lisäävistä toimista, jotka ovat nettomääräisesti n. 6,4 mrd. euroa vuoden 2018 tasolla, eli 2,8 % suhteessa kokonaistuotantoon, kun vertailukohtana on edellisen vaalikauden viimeinen valtiontalouden kehyspäätös. Sopeutustoimet kohoavat koko julkisen talouden tasolla valtion sopeutustoimia suuremmiksi, vuoden 2018 tasolla 3,3 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon. Tämä johtuu etenkin sosiaaliturvamaksujen korotuksista.

Kasvua ja työllisyyttä tuetaan heikossa taloudellisessa tilanteessa määräaikaisilla, kohdennetuilla toimenpiteillä erityisesti vuosina 2014—2015. Osana kevään 2014 julkisen talouden suunnitelmaa päätettiin valtion varallisuuden ohjaamisesta tuottavampaa käyttöön ja vuosina 2014—2015 lähes 0,5 mrd. euroon kohoavista määräaikaisista kasvutoimista. Edelleen uusista työllisyyttä ja kasvua tukevista toimenpiteistä päätettiin Stubbin hallituksen ohjelmassa. Näitä päätöksiä toimeenpannaan tässä talousarvioesityksessä.

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma sisältää keskeiset elementit talouden rakenteiden uudistamiseksi talouden kasvua ja julkisen talouden kestävyyttä tukevalla tavalla: kuntatalouden tasapainottamisen käyttöön otettavan rahoituskehyksen ja valtion ja kuntien muiden yhteisten toimien avulla, palvelutuotannon tuottavuuden kohottamisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja rahoitusrakenneuudistuksen avulla sekä työurien pidentämisen eläkeuudistuksen ja muiden työuran alkuun ja katkoksiin kohdistuvien toimien avulla. Ohjelma sisältää myös lukuisia toimia rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi ja asuntomarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi. Hallituksen päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistamisesta (28.8.2014) päätetään mm. valmistella pikaisesti julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten hallinnan toteuttava budjettikehysjärjestelmä.

Aiemmat päätökset alentaa yhteisöverokantaa, uudistaa osinkoverojärjestelmää ja edistää erityisesti nuorten työllistymistä vahvistavat ohjelmaa ja nivoutuvat luontevaksi osaksi uudistuskokonaisuutta.

Näkymät tavoitteiden saavuttamiseksi

Kun talouden kasvu ja työllisyys ovat jääneet ennakoitua heikommiksi ja myös kasvunäkymä on vaisu, valtiontaloudelle asetetut tavoitteet ovat karanneet kuluvalla vaalikaudella.

Sopeutustoimista huolimatta valtiontalouden alijäämät säilyvät suurina. Valtion velan kasvun kuitenkin arvioidaan pysähtyvän suhteessa kokonaistuotantoon kehyskauden aikana.

Julkisen talouden rakenteellinen rahoitusasema uhkaa poiketa tavoitteestaan merkittävästi. Merkittävän poikkeaman riski merkitsee, että asia nousee keskusteluun paitsi EU-tasolla myös kansallisesti, sillä kansallinen ns. finanssipoliittinen laki1) edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän tarpeellisiksi katsomiinsa korjaaviin toimenpiteisiin merkittävän poikkeaman uhkan havaitessaan.

Julkisen talouden velka jatkaa kasvuaan ja ylittää 60 % suhteessa kokonaistuotantoon v. 2015. Velkakriteerin ylitys ei kuitenkaan johtane liiallisen alijäämän prosessin käynnistämiseen, sillä sen taustalla ovat euroalueen maiden tukemiseen liittyvät solidaarisuusoperaatiot ja epäsuotuisten suhdanteiden vaikutus.

Toimenpiteet mahdollisten merkittävien poikkeamien eliminoimiseksi

Heikentyneen taloustilanteen vuoksi Suomi ei ole saavuttamassa keskipitkän ajan tavoitetta. Rakenteellinen alijäämä on muodostumassa suuremmaksi kuin keväällä 2014 Suomen vakausohjelmassa2) arvioitiin.

Poikkeamien eliminoimiseksi hallitus varautuu arvioimaan tarpeen uusille tarvittaville toimenpiteille valtiovarainministeriön tuoreimpaan kokonaistaloudelliseen ennusteeseen perustuvan arvion perusteella.

Lisäksi pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut panemaan rakennepoliittisen ohjelman toimeen ja vahvisti ohjelmaa vuoden 2015 talousarvioesityksestä päättäessään siten, että ohjelma voi toteutua aiemmin sovitun mukaisesti.