Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2008
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
        Tjänste- och arbetskollektivavtal
        Utvecklandet av elektronisk kommunikation i rättshjälpsfrågor
        Skötseln av ursprungsraser av kreatur
        Polisväsendet
        Nödcentralsverket
        Anskaffning av försvarsmateriel
        Stiftelsen S:t Petersburg
        Statens IT-strategi
        Vattenledningsolyckan i Nokia och skottintermezzot i Tusby
        Universitetens lokaliteter och förberedelser inför kapitaliseringen av universiteten
        Energiskatt
        Innovationsuniversitetet
        Statsgaranti för studielån
        Arkivverket
        Museiverket
        Miljöstöd samt nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
        Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten
        Infrastrukturprojekt
        TE-centralerna
        Innovationsstöd för skeppsbyggnad
        Läkarhelikopterverksamheten
        Minskning av anhopningen av ärenden hos besvärsnämnden för social trygghet
        Oljebekämpning
        Startbidrag för räntestödshyresbostäder
        Precisering av vissa utgiftsposter
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Talousarvioesitys 2015

Inkomstposterna

I tilläggsbudgetpropositionen höjs kalkylen över de ordinarie inkomsterna med ett nettobelopp på 439 miljoner euro. På grund av hushållens ökande depositioner och de förhöjda depositionsräntorna höjs intäktskalkylen över källskatten på ränteinkomster med 170 miljoner euro. Intäktskalkylen över mervärdesskatt minskas med 230 miljoner euro på basis av utfallsuppgifterna för 2007. Energiskattekalkylen höjs med ett nettobelopp på 88 miljoner euro till följd av den minskade intäktskalkylen och det ändrade systemet med skattefrihet som genomfördes tidigare inom energibeskattningen. Det föreslås att 34 miljoner euro intäktsförs ur försörjningsberedskapsfonden till budgeten.

Kalkylen över ränteinkomster och intäktsföring av vinst höjs med sammanlagt 354 miljoner euro. Inkomstposten för dividender har preciserats till 162 miljoner euro och uppåt. Av Finlands Banks vinst intäktsförs till staten 100 miljoner euro mer än beräknat. Intäktsföringen av affärsverkens vinst ökar från prognosen med ca 44 miljoner euro och ränteinkomsterna från statens depositioner med 48 miljoner euro.