Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
              (01.) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot
              20. Kalakannan hoitovelvoitteet
              21. (30.20.43, osa ja 50.20, osa) Vesivarojen käytön ja hoidon menot
              22. (50.20, osa, 60.44, osa, 45, osa ja 50, osa) Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
              31. (30.50.31) Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen
              40. (30.40.52, osa, 50.43 ja 60.43) Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
              41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              44. (30.60.44, osa) Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
              45. (30.60.45, osa) Metsäluonnon hoidon edistäminen
              46. (30.60.42) Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
              47. (30.60.47) Pienpuun energiatuki
              48. (30.50.48) Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              50. Riistatalouden edistäminen
              51. (30.40.51 ja 52, osa) Kalatalouden edistäminen
              53. (30.60.41 ja 50, osa) Eräät metsätalouden valtionavut
              62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
              77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet
              83. (30.60.83) Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

46. (30.60.42) Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 42 720 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa

3) Suomen metsäkeskukselle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Suomen metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta.

Suomen metsäkeskuksen toiminnan tärkein kohderyhmä ovat yksityismetsänomistajat, jotka omistavat 440 000 metsälöä, joiden yhteispinta-ala on 12,1 milj. hehtaaria (noin 60 % Suomen metsämaa-alasta). Suomen metsäkeskus valvoo metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitaa muut sille säädetyt viranomaistehtävät, esimerkiksi käsittelee vuosittain noin 100 000 metsänkäyttöilmoitusta ja noin 50 000 rahoitushakemusta. Metsäkeskus kerää alueellista metsävaratietoa noin 1,8 milj. hehtaaria sekä neuvoo ja kouluttaa noin 50 000 metsänomistajaa ja metsäalan toimijaa vuosittain.

Metsäkeskuksen toiminnan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat toimipaikkaverkoston, sähköisen asioinnin, tietojärjestelmäarkkitehtuurin sekä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden neuvontapalveluiden kehittäminen. Tuottavuuden paraneminen vähentää valtionavulla rahoitettavan henkilöstön tarvetta noin 30 henkilötyövuotta vuonna 2015.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esitykset Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä laista, jolla Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikkö Otsosta muodostetaan markkinoilla toimiva osakeyhtiö 1.1.2015 alkaen. Yhtiöittämisessä noudatetaan aikaisemmissa valtion sisälle tapahtuneissa yhtiöittämisissä noudatettua periaatetta, jolloin valtio ottaa kantaakseen lisäeläkkeistä aiheutuvan ylimääräisen rasituksen. Toimenpiteellä Otso saatetaan lisäeläkkeistä aiheutuvan kustannusrasituksen suhteen samalle tasolle muiden Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmään kuuluvien työnantajien kanssa. Lisäeläketurva rahoitetaan perustettavan yhtiön taseen kautta. Lisäksi Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmässä Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikölle kohdistettu vuotuinen lisämaksuvelvoite edellyttää 400 000 euron suuruisen vuotuisen maksuvastuun siirtämistä pysyvästi Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön hoidettavaksi. Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muutoksella uudelleenjärjestetään metsäkeskuksen valtakunnallista ja alueellista organisaatiorakennetta.

Metsätaloudelle pääluokan selvitysosassa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Suomen metsäkeskuksen toiminnalle seuraavat tavoitteet:

Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteet

 2014
tulostavoite
2015
tulostavoite
   
1. Taloudellisuustavoitteet  
Metsälain mukaisten ilmoitusten käsittelyn ja päätöksenteon kokonaiskustannukset ilmoitusta kohden, €alle 17alle 17
Rahoituslain mukaisten hakemusten käsittelyn kokonaiskustannukset hakemusta kohden, €alle 90alle 90
Maastotarkastusten yksikkökustannukset €/haalle 175alle 173
Alueellisen metsävaratiedon keruukustannukset €/haalle 11alle 10
2. Suoritetavoitteet  
Alueellisen metsävaratiedon keruutavoite, ha1 800 0001 800 000
Metsään.fi-tiedotteiden määrä, kpl42 00045 000
Mukana olevien yritysten määrä metsään.fi-toimijapalvelussa200300
3. Laatutavoitteet  
Ajantasaisen metsävaratiedon kattavuus yksityismetsien pinta-alasta, %6568
Nuoren metsän hoidossa metsänhoidollisesti hyvien hankkeiden osuus pinta-alasta, %vähintään 90vähintään 90
Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulostaenintään 4enintään 4
Sähköisten ilmoitusten ja hakemusten osuus saapuneista, %6570

Momentin määrärahalla toteutettavan toiminnan kustannusten (milj. euroa) ja henkilötyövuosien (htv) arvioitu jakautuminen tulosalueille

 2014
kustannukset
htv2015
kustannukset
htv
     
Rahoitus- ja tarkastustoiminta12,718512,3175
Alueellisen metsävaratiedon keruu ja ylläpito17,022016,6210
Asiantuntijapalvelut8,71458,2135
Muu valtionaputoiminta5,6215,621
Yhteensä44,057142,7541

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tuottavuusrahan kertaluonteisen käytön poistaminen-1 500
Palkkausten tarkistukset262
Yhteensä-1 238

2015 talousarvio42 720 000
2014 I lisätalousarvio85 000
2014 talousarvio43 958 000
2013 tilinpäätös45 458 000