Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2020
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
              01. Livsmedelsverkets omkostnader
              20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsersättningar
              46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Utvecklande av livsmedelskedjan
              48. Utveckling av åkerstrukturen
              60. Överföring till interventionsfonden
              61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond
              62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 74 938 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till ett belopp av högst 500 000 euro för omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt

3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas

4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet

7) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)

8) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

I nettobudgeteringen beaktas den finansiering som på basis av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 årligen beviljats för undersökningar avseende växtskadegörare.

Utgifter som har samband med livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, ersättningar med anledning av växtskadegörare och åtgärder för att bekämpa skadegörare och som betalas med stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av livsmedelslagen, lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt lagen om växtskyddsmedel. Genom regeringens proposition ändras Livsmedelsverkets uppgifter så att den riskbedömningsuppgift som föregår fastställandet av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester samt fastställandet av tillfälliga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester övergår från Livsmedelsverket till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Livsmedelsverket har till uppgift att främja, övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel, jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa. Verket ska dessutom med myndigheternas bistånd främja exporten av livsmedel och jordbrukets produktionsinsatser. Verket har verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen finansierar och nationella åtgärder som kompletterar dem (uppgift som utbetalningsmyndighet). Livsmedelsverket har också till uppgift att sköta andra sådana uppgifter som föreskrivs för ämbetsverket i lag och uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet förordnat ämbetsverket att sköta och som hör till dess ansvarsområde.

Livsmedelsverket stöder uppnåendet av de effektmål, mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som uppställts för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som anges i motiveringen till huvudtiteln och den gemensamma förklaringsdelen för kapitlen 30.10 och 30.20.

Nyckeltal för ämbetsverket

 2019
uppskattning
2020
mål
   
Funktionell effektivitet  
Lönsamhetsindex (2019=100)100100
Produktivitetsindex (2019=100)100100

Kostnader, intäkter och årsverken (1 000 euro)

 2019
uppskattning
2020
uppskattning
   
Kostnader (1 000 euro)113 615110 354
Intäkter (1 000 euro)36 45735 416
Årsv.995970

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)1)

 2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
   
Bruttoutgifter105 245110 354
Bruttoinkomster35 19735 416
Nettoutgifter70 04874 938

1) Livsmedelsverket inledde sin verksamhet den 1 januari 2019. Livsmedelsverket övertog Livsmedelssäkerhetsverkets och Landsbygdsverkets uppgifter samt en del av Lantmäteriverkets informationstjänstcentrals uppgifter. Samtidigt överfördes också tillhörande anslag och årsverken till detta moment. Under momenten 30.20.02 och 30.20.03 står det anslag som överförts från 2018 till Livsmedelsverkets förfogande 2019.

Bruttoutgifterna är sammanlagt 110 354 000 euro. Bruttoinkomsterna är sammanlagt 35 416 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 800 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 23 835 000 euro samt övriga inkomster 10 781 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
   
Offentligrättsliga prestationer  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten  
— intäkter av försäljningen av prestationer20 16820 190
— övriga intäkter--
Intäkter sammanlagt20 16820 190
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten  
— särkostnader15 09114 999
— andel av samkostnader5 0775 191
Kostnader sammanlagt20 16820 190
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)--
Kostnadsmotsvarighet, %100100
   
Övriga prestationer  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten  
— intäkter av försäljningen av prestationer3 6483 645
— övriga intäkter--
Intäkter sammanlagt3 6483 645
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten  
— särkostnader3 0943 113
— andel av samkostnader1 5541 532
Kostnader sammanlagt4 6484 645
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-1 000-1 000
Kostnadsmotsvarighet, %7878
   
Prisstöd1 0001 000
   
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, %100100

För att livsmedelsmarknaden ska fungera bättre och praxis som strider mot god affärssed kunna förhindras föreskrivs det i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018) om livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå som finns i anslutning till Livsmedelsverket. Ombudsmannen är självständig och oberoende i sin verksamhet. För livsmedelsmarknadsombudsmannens byrås omkostnader reserveras högst 500 000 euro.

Livsmedelsverket är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden används fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finansieringen för själva programmet. Vid dimensioneringen av anslaget har 3 800 000 euro beaktats i utgifterna och inkomsterna med anledning av administrationen och genomförandet av biståndet.

I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd. Prisstödet uppgår till högst 1 000 000 euro.

Utgifter som har samband med livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, ersättningar med anledning av växtskadegörare och åtgärder för att bekämpa skadegörare och som betalas med stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

Under momentet har nettobudgeteringen av den finansiering som årligen på basis av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 beviljas för undersökningar avseende växtskadegörare beaktats.

Vid dimensioneringen av anslaget har 2 234 000 euro beaktats i utgifterna och inkomsterna som ett belopp för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

I anslaget har beaktats den finansiering som i regeringsprogrammet (2019) anvisats för inrättande av en tjänst som djurskyddsombudsman, främjande av livsmedelsexport, utvecklande av datasystemen samt information, utbildning och beredskap samt utvecklande av register som främjar bekämpningen av djursjukdomar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Beredning av CAP27-reformen2 000
Effektiviserade åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest, bortfall av ett tillägg av engångsnatur-700
Främjande av livsmedelsexport (Regeringsprogr. 2019)1 000
Information, utbildning och beredskap samt utveckling av registren som främjar bekämpningen av djursjukdomar (regeringsprogr. 2019)775
Inrättande av tjänst som djurskyddsombudsman (regeringsprogr. 2019)100
Planering av och pilotförsök med metoder för övervakning av arealbaserade stöd (överföring till moment 30.01.23)-200
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (2019) (överföring till moment 28.70.20)-1 340
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (2020) (överföring från moment 28.70.20)1 120
Projektet för utveckling av systemet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2020) (överföring från moment 28.70.20)2 573
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2019) (överföring till moment 28.70.20)-2 412
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2020) (överföring från moment 28.70.20)1 764
Projekt för vidareutveckling av e-tjänsten för behandling av stöd för landsbygden (Hyrrä) (2019) (överföring till moment 28.70.20)-832
Projekt för vidareutveckling av e-tjänsten för behandling av stöd för landsbygden (Hyrrä) (2020) (överföring från moment 28.70.20)864
Revidering av nötkreatursregistret (överföring till moment 30.01.23)-1 500
Riskbedömningsuppgift som föregår fastställandet av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester samt fastställande av tillfälliga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (överföring till moment 32.01.08)-70
Utveckling av informationssystemen (regeringsprogr. 2019)1 750
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror-480
Lönejusteringar-96
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-112
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)557
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)129
Sammanlagt4 890

2020 budget74 938 000
2019 I tilläggsb.
2019 budget70 048 000