Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              44. Luonnonhaittakorvaukset
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

03. (30.01.03) Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 687 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille

2) vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaiseen apuun liittyvien siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät. Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Maaseutuvirastosta annetun lain muuttamisesta. Mavi hoitaa sen perusteella vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston hallintoviranomaistehtävät.

Mavi tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä.
  • — Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Maville seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — Aloitetaan uudistetun EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, ohjelmakauden 2014—2020 sekä niitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toimeenpano.
  • — Toteutetaan ohjelmakauden 2007—2013 sulkemisen toimenpiteitä aikataulusuunnitelman mukaisesti.
  • — Sähköistetään edelleen hallinnon prosesseja ja palveluja.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Mavin koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.20.03).

Maaseutuviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2013 toteutuma 2014 arvio 2015 arvio1)
  Kust.
1 000 €
Tuotot 1 000 € Htv2) Kust.
1 000 €
Tuotot 1 000 € Htv2) Kust.
1 000 €
Tuotot 1 000 € Htv2)
                   
Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi 6 238 211 70 6 300 230 70 5 497 366 72
Hakemusten käsittely 862 10 10 930 12 11 752 10 9
Tukimaksujen käsittely 1 742 37 18 1 694 30 18 1 369 24 17
Tukien valvonta ja tarkastukset 2 534 195 27 3 170 170 36 2 732 138 30
Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 741 10 9 750 12 9 606 10 9
Yhteistyö ja kehittäminen 1 582 75 18 3 440 1 943 25 2 837 1 576 25
Sisäinen tarkastus ja valvonta 454 9 5 450 11 5 364 9 5
Tietotekniikka ja -hallinto 16 438 518 49 18 154 410 47 15 810 332 49
Yhteensä3) 30 591 1 065 206 34 888 2 818 221 29 967 2 465 216

1) Vuoden 2015 arvio sisältää vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun hallinnointiin arvioidun henkilötyön (2,5 htv) ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (vähävaraisten rahasto) teknisen avun hallinnoinnista aiheutuvien kustannusten kattamisen. Kustannukset ja tuotot eivät tässä taulukossa kuitenkaan sisällä itse toimeenpantavaa apua (n. 3,5 milj. euroa), sillä sen kirjaaminen tietylle, tämän hetkisessä seurannassa olevalle toiminnolle, vääristäisi kyseisen toiminnon kustannuksia ja tuottoja merkittävästi verrattuna muihin ydintoimintoihin.

2) Htv- ja kulujakaumat on laadittu työajanseurantajärjestelmän tietojen perusteella. Htv-määrät sisältävät myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat. Ohjelman teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä oli vuonna 2013 noin 7,5 htv. Vuonna 2014 ohjelman teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä nousee arviolta 15 htv:een johtuen maaseutuverkostoyksikön tehtävien ja resurssien siirrosta maa- ja metsätalousministeriöstä Maviin. Siirtoon liittyvät lisäykset on otettu huomioon kokonaisuudessaan yhteistyön ja kehittämisen toiminnolla. Vuoden 2015 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisellä avulla palkattujen htv-kertymän arvioidaan olevan n. 17 htv. Tämän lisäksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun hallinnointiin tarvitaan 2,5 htv, jotka katetaan TEM:n vastuulla olevan vähävaraisten rahaston teknisellä tuella.

3) Momentin 30.20.03 henkilötyövuosikiintiöt: 202 htv TA 2013, 198 htv (+8 todentamisviranomaisen resursseja) TA 2014 ja 196 htv (ei sisällä todentamisviranomaisen htv resursseja) TAE 2015. Henkilötyövuosikiintiöt eivät sisällä teknisellä avulla palkattuja.

Viraston tunnusluvut

  2013
toteutuma
2014
tavoite1)
2015
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Taloudellisuusindeksi (2011=100) 103 - 100
Tuottavuusindeksi (2011=100) 111 - 110

1) Talousarviossa 2014 ei asetettu tavoitetta vuodelle 2014.

Tuotokset ja laadunhallinta

Mavi laajentaa sähköisiä palveluitaan mm. sähköistämällä hallinnon prosesseja. Mavi tukee, ohjeistaa, kouluttaa, neuvoo ja ohjaa ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja toimintaryhmiä. Asiakas- ja kumppanityytyväisyyskyselyjen tulokset ja muu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa. Virasto kehittää tukijärjestelmien toimeenpanossa käytettäviä tietojärjestelmiä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 27 856 29 601 30 652
Bruttotulot 1 065 2 580 5 965
Nettomenot 26 791 27 021 24 687
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 092    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 751    

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 1 950 000 euroa sekä menoissa että tuloissa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisen avun määränä.

Määrärahasta käytetään 3 600 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon lisäyksenä sekä menoissa että tuloissa 3 680 000 vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun hallinnoinnin ja toimeenpanon vaikutukset. Mavi toimii työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (vähävaraisten rahasto) hallintoviranomaisena. Rahastosta rahoitettavan toimenpideohjelman toimeenpanoon henkilötyön osalta käytetään vähävaraisten rahaston teknistä apua ja varsinaiseen ruoan hankintaan, jakeluun ja varastointiin itse ohjelman rahoitusta.

Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä valtion yhteiseen palvelukeskukseen. Siirrolla ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.

Henkilötyövuosien määrä vähenee 5 henkilötyövuodella, missä on otettu huomioon vähennyksenä 10 henkilötyövuotta tuottavuustoimien johdosta ja lisäyksenä 5 henkilötyövuotta siirtona Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 30.01.(02).

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa on tarkoitus käyttää menoihin, jotka aiheutuvat tukisovelluksen ja tukioikeusrekisterin uudistamisesta sekä Hyrrä-projektista (11 htv).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maaseutuviraston sähköinen hallinto (v. 2014 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -700
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto (-8 htv) -2 500
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (11 htv) 1 600
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -349
Palkkaliukumasäästö -27
Palkkausten tarkistukset 72
Toimintamenojen lisäsäästö -292
Toimintamenojen tuottavuussäästö -118
Vuokramenojen indeksikorotus 13
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -33
Yhteensä -2 334

2015 talousarvio 24 687 000
2014 talousarvio 27 021 000
2013 tilinpäätös 27 449 000