Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 382 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 10 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Taiteen edistämiskeskus kehittää suomalaisen taiteen laatua, monimuotoisuutta, kansainvälistä tasoa ja uudistumista sekä lisää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta. Taiteen edistämiskeskuksen työ edistää hyvinvointia, kulttuuria ja sen moninaisuutta. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa taiteen ja kulttuurin asemaa ja arvostusta yhteiskuntaa uudistavana monimuotoisena voimavarana ja merkitysten luojana.

Tavoitteen saavuttamiseksi Taiteen edistämiskeskus edistää taidetta ja kulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti toteuttamalla kehittämishankkeita, nimittämällä läänintaiteilijoita, myöntämällä rahoitusta ja tukea yhteisöille. Taiteen edistämiskeskus edistää myös taiteilijoiden kansallisia ja kansainvälisiä työskentelyedellytyksiä tukemalla taiteilijoiden verkottumista, residenssitoimintaa ja toteuttamalla kehittämishankkeita. Virasto osallistuu myös taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksien edistämiseen toimimalla asiantuntijana. Virasto vastaa yhteydessään olevien itsenäistä päätöksentekovaltaa käyttävien luottamuselinten kuten valtion taidetoimikuntien, alueellisten taidetoimikuntien ja erillislautakuntien sekä taideneuvoston hallinnosta ja niille kuuluvien asioiden valmistelusta, päätösten esittelystä ja toimeenpanosta.

Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla.

Taidetoimikuntien tehtävänä on myöntää apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategioiden laadintaan. Rahoitus on määräaikaista ja perustuu taiteellisen laadun vertaisarviointiin ja laajaan taidepoliittiseen asiantuntemukseen. Apurahapolitiikassa otetaan huomioon hakijakunnan sukupuoli-, ikä-, kieli- ja alueellinen jakauma sekä erityisesti nuorten taiteilijoiden asema apurahan hakijoina ja saajina.

Taideneuvoston tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä. Taideneuvosto voi tukea kokeilu- ja kehittämishankkeita.

Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 33 % maksullisen toiminnan erillismenoista.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Taiteen edistämiskeskus ja alueyksiköt      
Yhteisöjen valtionavustushakemukset 2 290 2 300 2 400
— myönteiset päätökset 1 060 990 1 000
Lausunnot valtionavustushakemuksista 825 850 600
Hankkeet 18 80 10
Kansainväliset residenssit 6 5 3
Julkaisut ja vaikuttavuuden arvioinnit 2 4 2
Lausunnot, kannanotot ja aloitteet 50 50 50
Valtion taidetoimikunnat ja erillislautakunnat      
Apurahahakemukset 8 243 8 200 8 200
— myönteiset päätökset 2 490 1 700 2 500
Lausunnot valtionavustushakemuksista 1 851 1 015 1 600
Alueelliset taidetoimikunnat      
Apurahahakemukset 3 484 2 800 3 400
— myönteiset päätökset 669 600 600
Lausunnot valtionavustushakemuksista 1 264 650 1 200
Toiminnallinen tehokkuus      
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) 20 20 18
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 106,3 105 104

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 4 945 4 531 4 402
Bruttotulot 166 20 20
Nettomenot 4 779 4 511 4 382
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 290    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 419    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Taitelijaprofessorien virkojen muuttaminen valtion taiteilija-apurahoiksi (siirto momentille 29.80.51) -75
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -24
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) 30
Palkkaliukumasäästö -7
Palkkausten tarkistukset 21
Toimintamenojen lisäsäästö -52
Toimintamenojen tuottavuussäästö -22
Vuokramenojen indeksikorotus 6
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -6
Yhteensä -129

2015 talousarvio 4 382 000
2014 talousarvio 4 511 000
2013 tilinpäätös 4 908 000