Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) ja valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalveluiden ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen julkisen hallinnon ICT-strategiaan ja avoimeen tiedon ohjelmaan, valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen ohjaamiseen

6) tarvittaessa ostopalveluna toteutettavaan ICT-menojen, toteutuneiden hyötyjen ja hankkeiden seurantaan virastoissa ja laitoksissa paikanpäällä tehtävän selvitystyön tai muun erillisen raportoinnin avulla

7) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö johtaa ja kehittää valtion ICT-toimintaa ja tietoturvallisuutta. Yhteisiä palveluja tuottavat ICT- ja tietoturvapalveluista vastaavat viranomaiset ja niitä tarjoavat kaupalliset toimijat. Valtiovarainministeriö ohjaa eri hallinnonaloilla toimivia viranomaisia ja palvelukeskuksia yhteisten ja toimialariippumattomien ICT- ja tietoturvapalvelujen osalta. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta korostaa valtiovarainministeriön roolia ja vastuuta koko julkisen hallinnon ICT:n ohjaajana.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Palveluinnovaatioiden ekosysteemit -linjausalueella tavoitellaan hallinnon palveluiden kehittämisen nopeutumista, innovaatioiden laajempaa hyödyntämistä sekä sähköisten palvelujen käytön kasvua. Tavoitteena on merkittävästi vähentää suuriin ICT-hankkeisiin liittyviä riskejä, nopeuttaa järjestelmä- ja palvelukehityshankkeita, vähentää pitkäaikaisia toimittajariippuvaisuuksia sekä edesauttaa innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa kuntasektorilla ja valtionhallinnossa. Innovaatiot vauhdittamaan kehitystä (JulkICT-labin eli palvelukehittämisen ja innovaatiotoiminnan mahdollistavan alustan toteuttaminen) ja sähköisen palvelutoiminnan kehittäminen. Sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja (mm. Suomi.fi-portaali ja yleisneuvontapalvelu, Kansalaisen tunnistamis- ja maksamispalvelu Vetuma, Kansalaisen asiointitili, Lomake.fi) kehitetään edelleen. Valtioneuvoston yhteinen verkkoviestintäratkaisu otetaan käyttöön.
Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö -linjausalueen tavoitteena on, että julkisen hallinnon tuottama tieto hyödynnetään tehokkaasti. Tavoitteena on, että keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkosta, jollei yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa, salassapitoa tai muita tietojen käsittelyn rajoituksia koskevista säännöksistä muuta johdu. Aloitetaan lisäksi kansallisen palveluarkkitehtuurin luominen sekä vakiomuotoisten tietopalvelurajapintojen toteuttaminen. Lisäksi toteutetaan julkisten palvelujen metatiedot kokoava palvelutietovaranto.
Kyky hyödyntää ICT:tä -linjausalueen tavoitteena on, että tieto- ja viestintätekniikasta tulee arkipäiväinen osa kuntien ja virastojen toimintaa ja johtamista. Uusimman teknologian ja tiedon hyödyntäminen täysipainoisesti toiminnan kehittämisessä vaatii osaamista, jossa korostuu tarve samanaikaisesti ymmärtää toiminnan tarpeet ja kehittämissuunta sekä tietotekniikan mahdollisuudet. Kaikilla julkisen hallinnon organisaatioilla tulee olla tämä kyvykkyys. Kehitetään johdon ja henkilöstön osaamista muun muassa kokonaisarkkitehtuurin ja tietoturvakulttuurin osalta. Jatketaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä.
Selkeät tietohallinnon rakenteet -linjausalueen tavoitteena on selkeyttää koko julkisen hallinnon tietohallinnon rakenteita, ohjausta ja eri toimijoiden rooleja. Lähtökohtia kehittämiselle ovat hallitusohjelman mukainen ICT-palveluiden kokoaminen valtionhallinnossa, nykyisen verkostomaisen toimintamallin kehittäminen sekä ohjauksen vahvistaminen tietohallintolain edellyttämällä tavalla. Jatketaan työtä tietohallintoviraston muodostamiseen liittyen.
Parannetaan hallinnon toiminnan jatkuvuutta, riskien hallintaa ja laatua tietoturvallisuutta ja varautumista kehittämällä sekä integroimalla tietoturvallisuus kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja kehittämistä. Parannetaan VAHTI-tietoturvaohjeistoa ja sen käytettävyyttä. Viranomaiset ja niiden toiminnot täyttävät valtionhallinnon tietoturvallisuusasetuksen vaatimukset ja sen täytäntöönpanon VAHTI-ohjeiden tietoturvallisuuden linjaukset. Vahvistetaan viranomaisten varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Tehostetaan hallinnon tietoturvatyötä ja yhteistoimintaa sekä valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuutta. Osallistutaan kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoon. Huolehditaan VAHTI-ohjeiston ajantasaisuudesta ja kattavuudesta sekä käynnistetään rakenteistamisen ja toimintamallien seuraavan vaiheen kehittäminen. Ohjataan yhteisiä tietoturvapalveluita sekä tietoturvatasojen toteuttamista ja auditointia virastoissa ja laitoksissa. Tehostetaan valtionhallinnon ICT-toiminnan varautumista yhdenmukaisten linjausten ja yhteistyön avulla.
Toimintavarma ja kustannustehokas ICT-infrastruktuuri on edellytys valtionhallinnon ja kuntasektorin toiminnalle. ICT-infrastruktuurin tulee muodostaa yhteensopiva, kustannustehokas ja joustava pohjarakenne julkisen hallinnon palveluille. Niiden tulee mahdollistaa nykyistä paremmin julkisen hallinnon toimintatapa- ja organisaatiomuutokset. Julkisen hallinnon ICT-infrastruktuurin ylläpito ja hankinta on tällä hetkellä hajanaista. Tavoitteiden saavuttamiseksi infrastruktuuripalveluiden tuotanto tulee keskittää suurempiin yksiköihin, jotta palvelut voidaan tuottaa tehokkaasti ja laadukkaasti tarpeita ja odotuksia vastaavasti. Valtion operatiivista kyber- ja tietoturvallisuuden tilannekuvaa sekä reagointikykyä parannetaan JulkICT-toiminnon ohjauksessa (SecICT-hanke) käynnistämällä tietoturvallisuuden operointipalvelut (Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto ja GovSOC-operointikeskus), kehittämällä keskitettyjen ICT-palveluiden tietoturvaa (GovCERT, GovHAVARO) sekä yhteisten verkkojen havainnointi- ja reagointikykyä sekä toteuttamalla riskien hallitsemiseksi välttämätön tietoturvallisuuden tilannekuva- ja raportointiympäristö (GovHUOVI-palvelu). Keskitetty ympäristö lisää tieto- ja kyberturvallisuuden tilanteen ajantasaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä parantaa ohjaustoiminnan kykyä reagoida kehittämisen muutostarpeisiin. Ajantasainen tilannekuva parantaa valtionjohdon päätöksentekokykyä kyberhäiriötilanteissa. Kehitetään yhteisiä ICT-infrastruktuuripalveluja ja toimeenpannaan konesalistrategiaa.
Yhteentoimivuutta tavoitellaan yhtenäistämällä tietoja ja järjestelmiä valtionhallinnon toiminnassa, muodostamalla valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri sekä vähentämällä tietojen päällekkäistä keräämistä ja ylläpitoa. Tavoitteena on kehittää yhteentoimivuutta myös laajemmin koko julkisen hallinnon tasolla. Ylläpidetään ja kehitetään julkisen hallinnon ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuureja. Käynnistetään arkkitehtuurin mukaisten yhteisten ratkaisujen toteutuksia. Ohjataan ja tuetaan arkkitehtuurityötä, kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöönottoa ja arkkitehtuurin suunnittelua julkisen hallinnon organisaatioissa. Kehitetään yhteentoimivuuspalveluiden toiminnallisuutta, sisältöä ja käyttöä. Kehitetään yhteisiä ratkaisuja julkisen hallinnon yhteisten perustietovarantojen käyttöön ja hyödyntämiseen. Valmistellaan tietohallintolain mukaisia asetuksia yhteentoimivuuden parantamiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteinen säästö -5 000
Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirto momentille 28.20.06) -1 070
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -143
Säästöpäätös -1 000
Tasomuutos 200
Yhteensä -7 013

2015 talousarvio 4 600 000
2014 I lisätalousarvio -450 000
2014 talousarvio 11 613 000
2013 tilinpäätös 14 300 000