Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

88. Senaatti-kiinteistötPDF-versio

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2015 enintään 270 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 220 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2015 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi 98,5 milj. euroa vuodelle 2015.

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 311,9 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2014 voiton tuloutuksena. Vuoden 2015 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 94 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 210 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 7,5 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa ja bruttomääräisesti enintään 340 milj. euroa.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2015 (milj. euroa)

   
Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit 180
Uudisrakennusinvestoinnit 90
Yhteensä 270

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

  2013
toteutuma
liikelaitos
konserni 2014
ennakoitu
liikelaitos
konserni 2015
arvio
liikelaitos
konserni
             
Liikevaihto, milj. € 590 597 604 611 622 629
Liiketoiminnan muut tuotot1) 40 40 21 21 50 50
Vuokrakate, milj. €2) 331   339   347  
— % vuokraustoiminnan liikevaihdosta2) 57,5   57,7   57,4  
Liikevoitto, milj. € 172 168 177 173 201 197
— % liikevaihdosta 29,2 28,1 29,3 28,3 32,3 31,3
Tilikauden tulos, milj. € 122 130 127 132 148 153
— % liikevaihdosta 20,7 21,8 21,0 21,6 23,8 24,3
— % peruspääomasta 18,2 19,4 18,8 19,6 22,0 22,7
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 120   140   210  
Nettotuotto, %2) 8,3   8,2   8,3  
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta 3,9 3,9 3,9 3,9 4,4 4,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminnasta 3,0   3,7   3,5  
Oman pääoman tuotto, % 4,1 4,3 4,2 4,4 5,0 5,2
Omavaraisuusaste, % 66,0 65,1 63,7 62,8 62,0 61,1
Taseen loppusumma, milj. € 4 590 4 655 4 782 4 848 4 764 4 830
Investoinnit, milj. € 199,0   270,0   270,0  
Investoinnit % liikevaihdosta 33,7   44,7   43,4  
Henkilöstömäärä 273 276 274 277 280 283

1) Myyntivoitot esitetään 1.1.2014 alkaen liiketoiminnan muissa tuotoissa, sisältyivät aiemmin liikevaihtoon.

2) Vuokraustoiminnan tunnuslukuja

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut 6,1 7,05 7,5
13.01.04 Korot 19,7 20,5 15,9
13.05.01 Voiton tuloutus 120,0 140,0 210,0
15.01.02 Lainat 72,3 78,6 78,5
Yhteensä 218,1 246,1 311,9

2015 talousarvio
2014 talousarvio
2013 tilinpäätös