Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              01. Valtiokonttorin toimintamenot
              02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot
              03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot
              06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut
              07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen
              09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot
              10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot
              88. Senaatti-kiinteistöt
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.

Selvitysosa: Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annettu laki (1226/2013) tuli voimaan 1.1.2014. Lailla luodaan puitteet järjestää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen yhtenäinen tuotanto ja käyttö.

Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskus on aloittanut toimintansa 1.3.2014. Palvelukeskukseen kootaan valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Siirtoja toteutetaan arviolta 80 virastosta ja laitoksesta vuosina 2014—2015. Virastoista ja laitoksista tehtävien siirtojen tarkoittamat talousarviomuutokset tehdään kustannusneutraalisti myöhemmässä vaiheessa. Palvelukeskuksen juoksevan palvelutoiminnan tulot ja menot on nettobudjetoitu tälle momentille. Momentille kertyvillä asiakasmaksu- ja muilla tuloilla rahoitetaan palvelukeskuksen toiminnasta aiheutuvat juoksevat menot. Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2014
tavoite
2015
tavoite
   
Tuotokset ja laadunhallinta  
Asiakastyytyväisyys asteikolla 1—54,04,0
Toiminnallinen tehokkuus ja palvelukyky  
TyöasemapalvelutPalveluiden
tuotteistaminen
aloitettu
Palvelut on
tuotteistettu
KäyttöpalvelutPalveluiden
tuotteistaminen
aloitettu
Palvelut on
tuotteistettu
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen  
Sairauspoissaolot, pv/htv88
Työtyytyväisyys (asteikolla 1—5)3,53,5
Henkilötyövuodet5561 201

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
   
Bruttomenot101 757237 683
Bruttotulot97 757234 683
Nettomenot4 0003 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
   
Maksullisen toiminnan tuotot97 757234 683
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset101 757237 683
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-4 000-3 000
Kustannusvastaavuus, %9699

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-1 000
Yhteensä-1 000

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio3 000 000
2014 talousarvio4 000 000