Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2007
   Yleisperustelut
     1. Yhteenveto
     2. Lähivuosien talousnäkymät
     3. Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
       5.1. Talousarvioesitys ja valtiontalouden kehys
       5.2. Poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat
       5.3. Määrärahat hallinnonaloittain
            Valtioneuvoston kanslia (pääluokka 23)
            Ulkoasiainministeriön hallinnonala (pääluokka 24)
            Kehitysyhteistyö
            Lähialueyhteistyö
            Kriisinhallintatoiminta
            Oikeusministeriön hallinnonala (pääluokka 25)
            Oikeusturva
            Maksuhäiriöt ja niiden hoitaminen
            Rikollisuuden vastustaminen
            Sisäasiainministeriön hallinnonala (pääluokka 26)
            Ulkomaalaishallinto
            Poliisitoimi
            Pelastustoimi
            Rajaturvallisuus
            Kunnat
            Puolustusministeriön hallinnonala (pääluokka 27)
            Puolustusmateriaalihankinnat
            Puolustusvoimien toimintamenot
            Sotilaallinen kriisinhallinta
            Valtiovarainministeriön hallinnonala (pääluokka 28)
            Valtion eläkemenot
            Tulonsiirrot Ahvenanmaalle
            Maksut EU:lle
            Energiaverotuki
            Opetusministeriön hallinnonala (pääluokka 29)
            Yliopistojen ja tieteen rahoitus
            Opetuksen ja kulttuurin valtionosuudet
            Veikkausvoittovarojen käyttö
            Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (pääluokka 30)
            Maaseudun kehittäminen
            Maatalous
            Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
            Kala-, riista- ja porotalous
            Vesitalous
            Metsätalous
            Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö
            Hallinto ja muut
            Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala (pääluokka 31)
            Viestintäpolitiikka
            Liikennepolitiikka
            Tutkimuslaitokset
            Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala (pääluokka 32)
            Teknologia- ja innovaatiopolitiikka
            Yrityspolitiikka
            Muut politiikkalohkot
            Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala (pääluokka 33)
            Kansaneläke- ja sairausvakuutusrahastot
            Sosiaalivakuutusmaksut
            Työnantajan sosiaaliturvamaksu
            Työnantajan sairausvakuutusmaksu
            Työnantajan kansaneläkemaksut
            Vakuutetun sairausvakuutusmaksut
            Työttömyysvakuutusmaksut
            Työeläkevakuutusmaksut
            Sairausvakuutuskorvaukset
            Perhevapaat
            Eläkemenot
            Eläkkeiden indeksimuutokset ja palkkakerroin
            Työttömyysturva
            Pandemiavarautuminen
            Asiakastietojen sähköinen arkisto
            Sosiaali- ja terveyspalvelut
            Työministeriön hallinnonala (pääluokka 34)
            Julkinen työvoimapalvelu
            Työvoimapolitiikan painopistealueet ja mitoitus
            Ympäristöministeriön hallinnonala (pääluokka 35)
            Ympäristönsuojelu
            Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
            Asuminen ja rakentaminen
            Valtuudet
          5.4. Tiede- ja teknologiapolitiikka
       5.5. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastot
     6. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     7. Valtion resurssihallinto
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot, liikelaitokset ja valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2015

Maksut EU:lle

Suomen maksuosuuksiin Euroopan unionille ehdotetaan 1 528 milj. euroa, missä on vähennystä 12 milj. euroa vuoden 2006 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Bruttokansantuloon perustuvat maksut sekä Yhdistyneille Kuningaskunnille myönnettävän maksuhelpotuksen osuus vähenevät vuoden 2006 talousarviosta arvonlisäveropohjaan perustuvien maksujen noustessa.