Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot

2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015 ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi:

Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet1)
   
Turvaamme julkisen talouden kestävän rahoituksen Toteutetaan hallitusohjelmaan sisältyvät säästötavoitteet. Vahvistetaan peruspalveluohjelman ohjaavuutta. Kartoitetaan kuntien lakisääteiset tehtävät. Uudistetaan kuntalaki kestävään talouden pitoon kannustavaan ja tehokkaamman seurannan mahdollistavaan suuntaan.
Luomme suotuisat puitteet talouden kasvulle Kehitetään välineitä työllisyyttä, tuottavuutta ja kilpailukykyä edistävien toimien vaikutusten arvioimiseksi. Ohjataan pääomamarkkinoita kasvua edistävään suuntaan. Vahvistetaan euroalueen vakautta. Pannaan toimeen valtion vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelma.
Vahvistamme finanssipolitiikan ohjausmekanismeja Saatetaan voimaan julkista taloudenpitoa ohjaavat EU-asetusten ja -sopimusten edellyttämät menettelytavat. Koko julkista taloutta koskevien finanssipoliittisten tavoitteiden lisääminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta mahdollisine korjaustoimineen. Valmistellaan kuntarakennelaki sekä uudistetaan valtionosuuslainsäädäntö ja kuntalaki (kuntauudistus). Luodaan menettelytavat kuntakonsernien tilinpäätösinformaation keräämiseksi ja hyödyntämiseksi.
Valtionhallinto toimii joustavana verkostona Valmistellaan keskushallinnon uudistusta. Kehitämme valtionhallinnon yhteisiä palveluja.
Hallinnon ohjausjärjestelmät toimivat saumattomasti yhteen Selkeytämme VM:n roolia ja vahvistamme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Uudistamme tulosohjausta ja vakiinnutamme tuloksellisuusajattelun.
Turvaamme julkiset palvelut, niiden asiakaslähtöisyyden ja uudistamme hallinnon rakenteita Toteutamme kuntauudistusta. Rakennamme julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalvelua.
ICT on julkisten palvelujen strateginen voimavara ja tukee palveluja ja hallintoa Yhdistämme toimialariippumattomat ICT-palvelut. Kehitämme sähköisiä yhteisiä palveluita.
Johtamisjärjestelmä on selkeä ja johtaminen ammattimaista Strategian toimeenpano sisältyy tulostavoiteasiakirjoihin ja johtamisen prosesseihin. Selkeytämme johtoryhmärakennetta.
Osaamisemme on sekä syvää että laaja-alaista Henkilöstösuunnittelu on tulevaisuuteen suuntautunutta ja tukee ministeriön ydintoimintoja. Vahvistamme kaikkien henkilöstöryhmien osaamista.
Viestintä on strateginen voimavara, joka vahvistaa vaikuttavuutta ja luottamusta Lisäämme asiakasajattelua yhteistyökumppaneiden kanssa. Käytämme aktiivisesti verkkoviestintää työnteon tukena ja tiedon jakamisen välineenä. Hankkeiden suunnitelmallisella viestinnällä edistämme vaikuttavuutta ja ymmärrettävyyttä.
Valmistelumme on suunnitelmallista ja tietopohja tukee päätöksentekoa Hyödynnämme tutkimustietoa entistä paremmin osana valmistelua. Tietojohtaminen on osa kokonaiskehittämistä. Kehitämme säädösvalmistelua.
Laadukas ICT ja luotettava tieto tukevat joustavaa työntekoa Sähköiset toimintatavat ovat joustavia ja yhteisöllisiä. Yhteisissä tietojärjestelmissä on oikeat ja ajantasaiset tiedot ja edistämme niiden käyttöä.

1) Taulukossa esitetty esimerkinomaisesti muutamia toimenpiteitä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Valtiovarainministeriö toimeenpanee ja seuraa laatimaansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueita suunnitelmassa ovat

  • — rekrytointi ja perehdyttäminen
  • — työssä kehittyminen ja uralla eteneminen
  • — työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
  • — arvojen mukainen johtaminen ja toiminta
  • — moniarvoisuus ja häirinnän ehkäiseminen
  • — sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.

Valtiovarainministeriön tasa-arvotyöryhmä arvioi suunnitelman toteutumista vuosittain sekä päivittää sitä tarvittaessa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 364 354 353
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,2 8,0 7,8
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro 3,48 3,5 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 40 488 40 987 39 338
Bruttotulot 2 236 1 016 1 850
Nettomenot 38 252 39 971 37 488
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 882    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 453    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansainvälinen virkamiesvaihto (siirto momentille 29.01.03) -120
Siirto momentille 23.01.02 -150
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -514
Palkkaliukumasäästö -63
Palkkausten tarkistukset 151
Toimintamenojen lisäsäästö -443
Toimintamenojen tuottavuussäästö -192
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -4
Vuokramenojen indeksikorotus 55
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -54
Tasomuutos -1 149
Yhteensä -2 483

2015 talousarvio 37 488 000
2014 talousarvio 39 971 000
2013 tilinpäätös 38 823 000