Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              20. Erityismenot
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 148 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin

Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia. Pelastuslain vaikutuksia pelastusviranomaisten toimintaan seurataan.

Onnettomuuksien ehkäisy 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tuotokset      
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään 19 019 18 100 17 200
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä (%), vähintään 17 20 20
Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti ja riskejä vastaavasti onnettomuustilanteissa, antamaan pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa myös ulkomailla ja varautumaan avun vastaanottamiseen. Pelastuslaitosten toiminta on järjestetty pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti. Pelastustoimen palvelutasopäätökset noudattavat pelastuslakia ja ohjetta palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta.

Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten. Pelastustoimen osuutta yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan.Tavoitteena on saada strategian päämäärät ulottumaan nykyistä laajemmin myös alue- ja paikallishallintoon.

Huolehditaan aluehallintovirastojen ja muiden alueellisen tason toimijoiden varautumisen valtakunnallisesta yhteensovittamisesta keskushallinnossa.

Turvataan väestön suojaamismahdollisuudet. Pelastustoimi toteuttaa sille osoitettua varautumisen yhteensovittamistehtävää.

Pelastustoiminta ja varautuminen 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1) 104 849 96 900 96 900
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät 10 657 11 000 11 000
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät 2 764 2 900 2 900
— tarkistus- ja varmistustehtävät 29 815 21 000 21 000
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät) 26 226 30 000 30 000
— muut tehtävät 35 387 32 000 32 000
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 76 50 50
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 75 50 50

1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Pelastusopistossa annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen avulla varmistetaan pelastus- ja hätäkeskushenkilöstön riittävyys ja oikeanlainen osaaminen.

Pelastusopiston jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.

Vahvistetaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointia. Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Pelastustoimi 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään 48 578 50 400 43 560
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään 173 215 172
AMK-tutkintojen määrä, kpl 51 38 30
Panokset      
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta 116,2 114,4 112,7
— Pelastusopiston henkilötyövuodet 104 104 102
— Sisäministeriön henkilötyövuodet 3 2 2
— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet 5 3,7 3,7
— Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet (kv. pelastustoimi) 4,2 4,7 5
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) 12 225 12 666 12 512
Toiminnan tehokkuus      
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet 1 000 995 995
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja 1 321 1 331 1 330
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään 26 718 27 682 27 364
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään 148 150 150
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) 3,18 3,08 3,08
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat 5,86 5,0 5,0
Henkiset voimavarat      
Pelastusopiston henkilöstön määrä 111 111 108
Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön määrä (kv. pelastuspalvelu) 6 6 6
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,4 3,4 3,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 6,6 6,5 6,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 19 476 20 508 18 560
Pelastustoimen bruttotulot 4 968 4 146 4 412
Nettomenot 14 508 16 362 14 148
— Pelastusopisto 11 876 11 142 12 243
— Sisäministeriö 2 256 4 770 1 455
— Kansainvälinen pelastuspalvelu 375 450 450
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 473    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 624    

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 143 1 053 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 473 594 533
— osuus yhteiskustannuksista 874 810 968
Kustannukset yhteensä 1 347 1 404 1 501
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -204 -351 -301
Kustannusvastaavuus, % 85 75 80

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kunnallisten toimijoiden liittäminen TUVEen -3 000
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) -100
Uusien tuottavuustoimien vähennys -90
Ylimääräisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestäminen 1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -9
Palkkaliukumasäästö -14
Palkkausten tarkistukset 37
Toimintamenojen tuottavuussäästö -66
Toimintamenosäästö (HO) 13
Vuokramenojen indeksikorotus 33
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -18
Yhteensä -2 214

2015 talousarvio 14 148 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 16 362 000
2013 tilinpäätös 13 659 000