Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. (32.20 ja 32.60, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. (32.40 ja 32.30, osa) Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. (50, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. (32.60, osa) Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Hallitusohjelman mukaan Suomessa palkitaan ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuudesta. Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Yrittämisen, omistamisen ja investoimisen kannattavuutta on selvästi saatava kohennettua ja työllistäminen saatava houkuttelevaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toimilla tuetaan eri keinoin hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista, ennen kaikkea huolehtimalla Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden kehittymisestä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää panostamista huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen sekä kansainvälisyyteen.

Lisäksi markkinoiden toimintaa, vapaata kilpailua ja pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia edistetään uudistamalla keskeistä lainsäädäntöä ja purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä.

Tavoitteeseen pääsemiseksi toimenpiteet keskittyvät kasvun, tuottavuuden, osaamisen, biotalouden, digitalisaation sekä alueiden kansainvälisen kilpailukyvyn edistämistoimiin. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat hallitusohjelmasta johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2016:

  • — Kilpailukyky vahvistuu parantamalla yrittäjyyden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
  • — Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus paranevat; elinkeinorakenne monipuolistuu.
  • — Työllistämisen esteitä puretaan ja työvoimahallinto uudistuu työllistymistä tukevaksi.
  • — Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö.
  • — Energiaomavaraisuus kasvaa; siirrytään kustannustehokkaasti hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan; 2020 ilmastotavoitteet on saavutettu vaalikauden aikana.
  • — Aluehallinto uudistuu: nykyistä yksinkertaisempi ja asiakaslähtöisempi aluehallinto.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2012—2014. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 36 % vuonna 2014, 43 % vuonna 2013 ja 40 % vuonna 2012, kotoutumiskoulutus 59 % vuosina 2012—2014, palkkatuettu työ 47 % vuonna 2014, 48 % vuonna 2013 ja 50 % vuonna 2012 ja starttiraha 46 % vuonna 2014 ja 46 % vuosina 2012—2013. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia oli 60 % vuosina 2013—2014 ja 64 % vuonna 2012.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
32.01.41Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus-5,0
32.20.40Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)  
 — rahoitusvaltuus360,015231,015
32.20.43Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus9,786-
32.20.82Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus200,000500,000
32.20.83Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus166,823146,823
32.30.45Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus21,678-
32.30.51Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)  
 — hankintasopimusvaltuus90,000102,100
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä  
 — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat)8,4008,400
 — myöntämisvaltuus0,0340,034
32.50.64EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus328,549326,965
32.60.40Energiatuki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus35,00035,000

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2014—2016

  v. 2014
tilinpäätös
1000 €
v. 2015
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2016
esitys
1000 €
 
Muutos 2015—2016
  1000 €%
 
01.Hallinto551 558399 976316 157-83 819-21
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)55 79040 72534 467-6 258-15
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)215 135213 161190 735-22 426-11
20.Siviilipalvelus (arviomääräraha)4 0974 9394 9390
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)6 019663116-547-83
(22.)Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v)50 0000
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)130 51188 96130 622-58 339-66
40.Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)13 25113 2510
41.Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (siirtomääräraha 3 v)3 5003 5000
42.Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen (siirtomääräraha 3 v)30 00030 0000
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)020200
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)10 0079 5078 507-1 000-11
(87.)Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)80 0000
(88.)Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen (arviomääräraha)42 000-42 000-100
(89.)Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)0
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka1 426 3261 402 626929 345-473 281-34
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)37 97436 11032 890-3 220-9
(02.)Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)90 0120
(05.)Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 9340
06.Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)41 12440 37238 448-1 924-5
(07.)Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 0370
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5005005000
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)386 296367 571328 970-38 601-11
41.Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v)61 93751 79233 600-18 192-35
42.Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)10 6009 8004 800-5 000-51
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)14 35114 5187 318-7 200-50
(44.)Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v)1 4000
(45.)Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v)2 0000
(46.)Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)13 2000
47.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)53 25554 33856 7352 3974
48.Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)7 14411 80020 2008 40071
49.Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)111 02091 770-19 250-17
50.Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)1 0001 0001 0000
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)478 981459 295106 404-352 891-77
82.Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)010100
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)105 580140 500141 7001 2001
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)5 0005 0005 0000
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)80 00080 00030 000-50 000-62
89.Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)20 00020 00030 00010 00050
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka702 774755 765758 4992 7340
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)159 626153 886161 0227 1365
44.Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)5 0675 0005 0000
45.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)26 29824 98029 0184 03816
(50.)Palkkaturva (arviomääräraha)0
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)504 475563 899557 459-6 440-1
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)7 3078 0006 000-2 000-25
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä76 24283 64586 4302 7853
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 36210 82010 058-762-7
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)1 1402 0165 8413 825190
(04.)Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 8640
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 55718 61319 3817684
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)5 0115 7314 731-1 000-17
50.Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha)673873827-46-5
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)2 0792 5722 5720
52.Palkkaturva (arviomääräraha)35 54643 00043 0000
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha)1020200
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka439 190444 990252 324-192 666-43
40.Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v)10 00010 0000
(43.)Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)6 0660
(62.)Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)433 124444 990242 324-202 666-46
60.Energiapolitiikka140 760337 202387 27950 07715
01.Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 8728 9948 857-137-2
(28.)Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)0
40.Energiatuki (arviomääräraha)51 17880 90876 402-4 506-6
41.LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)030 75032 6501 9006
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)5171 9501 310-640-33
43.Kioton mekanismit (arviomääräraha)549600460-140-23
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)79 644214 000247 60033 60016
45.Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v)20 00020 0000
70.Kotouttaminen108 86097 073143 65546 58248
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)2 2912 2462 2460
30.Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)106 56994 827141 40946 58249
Yhteensä3 445 7103 521 2772 873 689-647 588-18
 Henkilöstön kokonaismäärä11 4289 0009 000