Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Sisäministeriön toimintamenot
              03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot
              (04.) Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot
              20. Tietohallinnon yhteiset menot
              22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan
              23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet
              24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan
              29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 528 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen

2) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäministeriön hallinnonalan strategiaa vuosille 2012—2015.
  • — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
  • — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle.
  • — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
  • — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.

Henkisten voimavarojen kehittäminen

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Henkilötyövuodet251240229
Sairauspoissaolot (pv/htv)8,07,57,5
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,63,73,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot22 64122 27422 028
Bruttotulot920500500
Nettomenot21 72121 77421 528
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 202  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 941  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Muutosta ja kalustuksesta aiheutuvat menot (kertakorvauksen poistuminen)-400
Siirto momentille 23.01.02-75
Siirto momentilta 26.01.20950
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) -50
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta)19
Uudet tuottavuustoimenpiteet-90
Valtuutettujen toimintamenot (siirto momentille 25.01.03-187
Viran siirto (siirto momentille 26.20.01)-93
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-14
Palkkaliukumasäästö-38
Palkkausten tarkistukset96
Toimintamenojen lisäsäästö -257
Toimintamenojen tuottavuussäästö-111
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-8
Vuokramenojen indeksikorotus43
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-31
Yhteensä-246

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio21 528 000
2014 talousarvio21 774 000
2013 tilinpäätös21 460 000