Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
              74. Talonrakennukset
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 255 076 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kunniakonsulien menojen maksamiseen

2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen

4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.

Ulkoasiainministeriössä lakkautetaan 10 ulkoasiainneuvoksen virkaa 1.9.2015 lukien.

Selvitysosa:

Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2015 (euroa)

   
Ministeriö, 917 henkilötyövuotta 77 248 000
Toimintamenot 15 930 000
Henkilöstömenot 61 318 000
   
Edustustot, 91 toimipistettä, 562 henkilötyövuotta1) 140 949 000
Toimintamenot 76 304 000
Henkilöstömenot 64 645 000
   
Hallinnonalan toimialavastaavat menot 36 879 000
Tietohallinto 24 000 000
Kiinteistöhallinto 10 879 000
Turvallisuus 2 000 000
Yhteensä 255 076 000

1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 33, Itä 7, Aasia ja Amerikka 26, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä

Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus, päivähoitokorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.

Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.

Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 273 758 271 566 265 282
Bruttotulot 62 135 69 159 10 206
Nettomenot 211 623 202 407 255 076
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 24 028    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 956    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 57 541 64 231 5 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 496 17 576 17 422
— osuus yhteiskustannuksista 16 743 18 941 18 896
Kustannukset yhteensä 32 239 36 517 36 318
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 25 302 27 714 -31 018
Kustannusvastaavuus, % 178 176 15

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut bruttobudjetoidaan momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksullisen toiminnan tulojen vähentyminen (viisumien käsittelymaksut) 12 000
Siirto momentilta 24.90.66 1 000
Tuottavuusohjelma -241
Viisumien käsittelymaksujen bruttobudjetointi 43 440
Viisumitoiminnan järjestelmäkehitys -820
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -40
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -678
Palkkaliukumasäästö -238
Palkkausten tarkistukset 634
Säästöpäätös -500
Toimintamenojen lisäsäästö -833
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 004
Vuokramenojen indeksikorotus 229
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -280
Yhteensä 52 669

2015 talousarvio 255 076 000
2014 I lisätalousarvio 154 000
2014 talousarvio 202 407 000
2013 tilinpäätös 200 551 000