Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
              74. Talonrakennukset
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. UlkoasiainhallintoPDF-versio

Selvitysosa:

Tuotokset ja laadunhallinta

 • — Hallinnonalan johtamisen kehittämistä jatketaan tavoitteena toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden entistä järjestelmällisempi ohjaaminen ja arviointi. Toimintaa rajataan ja resurssit ohjataan strategisten prioriteettien mukaisesti keskittämällä ja keventämällä hallinnonalan sisäisiä prosesseja sekä hyödyntämällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla.
 • — Voimavarat keskitetaan erityisesti niihin maihin ja alueisiin, joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys on Suomen kannalta kasvamassa. Suomen ulkoisen edustautumisen rakenteen ja toimintatapojen kehittämistä jatketaan. Kehittämistyössä otetaan huomioon pohjoismaisen yhteistyön lisäksi EU:n ulkosuhdehallinnon kehittyminen sekä Team Finland -toimintamalli.
 • — Edustustojen tarjoamat kansalaispalvelut ovat edustustoja eniten työllistävä sisältötehtävä. Kansalaispalveluita kehitetään vastaamaan muuttuvaa kysyntää kansalaispalvelustrategian mukaisesti mm. uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Kansalaisten omaa vastuuta korostetaan. Maahantulopalveluiden järjestämisessä, laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjunnan tehostamisessa sekä kriisiasioissa hyödynnetään viranomaisten välistä yhteistyötä sekä pohjoismaisen ja EU-yhteistyön tuomia mahdollisuuksia.
 • — Ulkoasiainhallinnon viestinnän tavoitteena on lisätä Suomen ulkopolitiikan painopisteiden, kansainvälisten vahvuuksien sekä ulkoasiainhallinnon ja sen palveluiden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Ulkoasiainministeriön viestintätoimintojen organisaatiorakenteen uudistus viedään loppuun.
 • — Suomi toimii vuonna 2015 Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) puheenjohtajana ja isännöi ydinterrorismin torjuntaa koskevan globaalialoitteen (GICNT) yleiskokouksen.
Toiminnallinen tehokkuus
 • — Osana ministeriön suunnittelujärjestelmää jatketaan toiminnan tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaamisen, ml. toimintolaskenta, kehittämistä valtionhallinnon yhteisiin talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin perustuvan tietojärjestelmän (Kieku) taloushallinto-osuuden pohjalta.
 • — Ulkoasiainhallinnon tietojärjestelmiä kehitetään vastaamaan hallinnonalan tehtäväkenttää, tavoitteena käyttäjäystävällisyys ja korkeatasoinen tietoturva. Tavoitteena on korotetun tietoturvallisuustason saavuttaminen vuoden 2015 aikana. Tietoturvallisuuden kehittämistä jatketaan myös JulkICT:n kanssa Satu-hankkeessa kansainvälisten velvoitteiden asettamien reunaehtojen mukaisesti. Muita kehittämiskohteita ovat mm. asiakirjallisen tiedon hallinnan välineet, ulkoasiainhallinnon tuottaman tiedon läpinäkyvyyttä ja käytettävyyttä lisäävä tietovarastohanke sekä viisumitoimintojen tietojärjestelmät.
 • — Uudistetun valmius- ja tilanneorganisaation toiminta jalkautetaan lopullisesti, ml. ulkoasiainhallinnon keskitetyn päivystysjärjestelyn tarkastelun viimeistely.
 • — Ulkoasiainministeriö hallinnoi kirjanpitoarvoltaan n. 246 milj. euron kiinteistöomaisuutta. Kiinteistöstrategian mukaisesti tavoitteena on entistä parempi taloudellisuus, tuottavuus ja tarkoituksenmukaisuus kiinteistöjen hallinnassa. Ministeriön kuntokartoitusohjelmaa jatketaan ulkomailla sijaitsevien kiinteistöjen kunnon ja arvon tarkentamiseksi. Kotimaassa parannetaan tilatehokkuutta yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.
 • — Suomen viisumitoimintojen kehittäminen jatkuu erityisesti Suomen Venäjän edustustoissa biometriikan käyttöönotolla Schengen-biometriikka-alueen laajetessa. Venäjän toimintoihin liittyen Kouvolan viisumipalvelukeskuksen toimintaa ja resurssointia kehitetään ottaen huomioon erityisesti viisumikysynnän vaihtelut.
 • — Osana hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa ja säästötoimia jatketaan ydintoimintojen läpikäyntiä ja priorisointia sekä tukitoimintojen kehittämistä. Vuonna 2015 hallinnonalalta vähennetään 37 tehtävää.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
 • — Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto edistää ulkoasiainhallinnon työn tuloksellisuutta. Tehtäväkuvien ja osaamisen kehittäminen, sujuva tehtäväkierto, johdonmukainen urakehitys ja työhyvinvointi laajassa merkityksessä ovat keskeisiä tuloksellisuuden osatekijöitä. Henkilöstövoimavarat, ml. rekrytointi, kohdennetaan entistä paremmin hallinnonalan prioriteettialueille kokonaisvaltaisen resurssisuunnittelun keinoin.
 • — Ulkoasiainhallinnon henkilöstöstrategian 2015—2020 toimeenpanoa aloitetaan. Johtajapolitiikassa kiinnitetään erityistä huomiota hyvän johtajuuden periaatteiden toteutumiseen kaikessa esimiestyössä.
 • — Työhyvinvoinnin valtavirtaistamista jatketaan mm. hyödyntämällä työtyytyväisyysbarometrin tuloksia työhyvinvoinnin arvioinnissa. Ulkomaanedustuksen terveydenhuoltoa koskeva lakiuudistus toimeenpannaan osana lakia ulkomaanedustuksen korvauksista.
 • — Hallinnonalan pitemmän aikavälin tavoitteena on ottaa käyttöön valtionhallinnon yhteisen Kieku-järjestelmän henkilöstöhallinto-osuus siinä vaiheessa, kun siinä voidaan ottaa huomioon ministeriön lainsäädäntöön perustuvien rakenteiden ja toiminnan edellyttämät ominaisuudet.

Ulkoasiainhallinnolle asetettujen tavoitteiden mukaiset tunnusluvut

  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
       
Kansalaispalvelut      
Hädänalaisten avustaminen Tapaus aloitettu 24 h kuluessa tiedoksi saamisesta Tapaus aloitettu 24 h kuluessa tiedoksi saamisesta Tapaus aloitettu 24 h kuluessa tiedoksi saamisesta
Kriisipäivystys/tehostettu tilanneseuranta Käynnistetty 1 h kuluessa tiedoksi saamisesta Käynnistetty 1 h kuluessa tiedoksi saamisesta Käynnistetty 1 h kuluessa tiedoksi saamisesta
Matkustustiedotteet Päivitetty joka toinen kuukausi ja vähintään 10 h kuluessa siitä, kun toimialueen turvallisuustilanteessa on tapahtunut muutos Päivitetty joka toinen kuukausi ja vähintään 10 h kuluessa siitä, kun toimialueen turvallisuustilanteessa on tapahtunut muutos Päivitetty joka toinen kuukausi ja vähintään 10 h kuluessa siitä, kun toimialueen turvallisuustilanteessa on tapahtunut muutos
Konsulikomennuskuntien lähtövalmius/vastaanottaminen Korkeintaan 6 h kuluessa lähettämispäätöksestä Korkeintaan 6 h kuluessa lähettämispäätöksestä Korkeintaan 6 h kuluessa lähettämispäätöksestä
       
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen    
Työtyytyväisyysbarometrin johtajuusindeksi 3,6 3,6 3,6
Työtyytyväisyysbarometrin osaamisen johtamisindeksi 3,6 3,7 3,7
Työhyvinvointi-indeksi 3,7 3,8 3,8
Työtyytyväisyysbarometrin vastausprosentti1) UM 84 % UM 80 % UM 85 %
  UE 66 % UE 63 % UE 70 %
Terveysprosentti (sairauspäivättömien osuus henkilöstöstä) 55 % 53 % 55 %

1) UM= ulkoasiainministeriö, UE= ulkomaanedustustot

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 255 076 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kunniakonsulien menojen maksamiseen

2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen

4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.

Ulkoasiainministeriössä lakkautetaan 10 ulkoasiainneuvoksen virkaa 1.9.2015 lukien.

Selvitysosa:

Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2015 (euroa)

   
Ministeriö, 917 henkilötyövuotta 77 248 000
Toimintamenot 15 930 000
Henkilöstömenot 61 318 000
   
Edustustot, 91 toimipistettä, 562 henkilötyövuotta1) 140 949 000
Toimintamenot 76 304 000
Henkilöstömenot 64 645 000
   
Hallinnonalan toimialavastaavat menot 36 879 000
Tietohallinto 24 000 000
Kiinteistöhallinto 10 879 000
Turvallisuus 2 000 000
Yhteensä 255 076 000

1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 33, Itä 7, Aasia ja Amerikka 26, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä

Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus, päivähoitokorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.

Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.

Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 273 758 271 566 265 282
Bruttotulot 62 135 69 159 10 206
Nettomenot 211 623 202 407 255 076
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 24 028    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 956    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 57 541 64 231 5 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 496 17 576 17 422
— osuus yhteiskustannuksista 16 743 18 941 18 896
Kustannukset yhteensä 32 239 36 517 36 318
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 25 302 27 714 -31 018
Kustannusvastaavuus, % 178 176 15

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut bruttobudjetoidaan momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksullisen toiminnan tulojen vähentyminen (viisumien käsittelymaksut) 12 000
Siirto momentilta 24.90.66 1 000
Tuottavuusohjelma -241
Viisumien käsittelymaksujen bruttobudjetointi 43 440
Viisumitoiminnan järjestelmäkehitys -820
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -40
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -678
Palkkaliukumasäästö -238
Palkkausten tarkistukset 634
Säästöpäätös -500
Toimintamenojen lisäsäästö -833
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 004
Vuokramenojen indeksikorotus 229
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -280
Yhteensä 52 669

2015 talousarvio 255 076 000
2014 I lisätalousarvio 154 000
2014 talousarvio 202 407 000
2013 tilinpäätös 200 551 000

21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 155 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 181
Yhteensä 181

2015 talousarvio 1 155 000
2014 talousarvio 974 000
2013 tilinpäätös 794 000

29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 16 449 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kehitysyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Arvonlisäverolain mukaan ministeriöiden kehitysyhteistyötä varten kotimaasta ostamat palvelut ovat arvonlisäverollisia. Jotta arvonlisäverolla ei rasiteta Suomen kehitysyhteistyötä arvonlisäveromenot budjetoidaan erikseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -3 178
Yhteensä -3 178

2015 talousarvio 16 449 000
2014 talousarvio 19 627 000
2013 tilinpäätös 21 295 039

74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainhallinnon toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeisiin.

Määrärahaa saa käyttää myös valtiolle vuokrattujen tilojen peruskorjausluonteisten korjaus- ja muutostöiden maksamiseen.

Momentilta voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.


2015 talousarvio 4 000 000
2014 talousarvio 4 000 000
2013 tilinpäätös 4 000 000