Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
         10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
              20. Ympäristövahinkojen torjunta
              21. Eräät luonnonsuojelun menot
              22. Eräät ympäristömenot
              52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen
              63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot
              64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin
              65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto
              66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              70. Alusinvestoinnit
         20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 450 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merentutkimusalusten Aranda ja Muikku pakollisten määräaikaistelakointien yhteydessä tehtävistä peruskunnostustöistä, kunnossapidosta, huolloista ja tutkimuslaitehankinnoista aiheutuviin menoihin sekä Arandan peruskorjauksen suunnitteluun.

Valtuus

Merentutkimusalus Arandan peruskorjauksen toteuttamiseksi saa tehdä vuonna 2015 sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2015 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 11 000 000 eurolla.

Selvitysosa: Merentutkimusalusten Aranda ja Muikku määräaikaistelakoinnit on toteutettava vuonna 2015 alusten merikelpoisuuden ja toimintavarmuuden takaamiseksi. Arandan purjehduspäivien määrän noustua merkittävästi (200—250 päivää/v) aluksen propulsiojärjestelmät, runko, tutkimusvinssit ja tietyt laboratoriolaitteistot vaativat peruskorjauksia ja -parannuksia, jotta alus pysyisi luotettavasti toimintakuntoisena ainakin vuodelle 2016 suunniteltuun peruskorjaukseen asti. Muikku-alukseen tehdään vain pieniä, työturvallisuuden varmistamiseen ja näytteenottovarusteisiin liittyviä korjauksia.

Merentutkimusalus Arandan peruskorjauksen suunnittelu alkaa vuonna 2015. Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2016—2018 ja sen kokonaiskustannusarvio on 11 600 000 euroa. Peruskorjaustelakointi kattaa myös vuositelakoinnin tarpeen. Korjaus- ja muutostöissä pyritään käyttökustannuksien pienentämiseen muun muassa energian tehokkaammalla tuottamisella sekä pienemmällä kulutuksella. Peruskorjauksessa huomioidaan myös aluksella työskentelevien tutkijoiden työturvallisuuden sekä itse tutkimustyön laadun varmistaminen. Korvauksia merivoimien öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjauksesta aiheutuneista menoista arvioidaan öljysuojarahastosta saatavan 4 000 000 euroa. Korvaukset tuloutetaan momentille 12.35.10.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2015201620172018Yhteensä
vuodesta
2015 lähtien
      
Vuoden 2015 sitoumukset-4 0004 0003 00011 000
Menot yhteensä-4 0004 0003 00011 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Merentutkimusalus Arandan peruskorjauksen suunnittelu600
Tasomuutos-12 650
Yhteensä-12 050

2015 talousarvio1 450 000
2014 talousarvio13 500 000
2013 tilinpäätös500 000