Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regerings proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Social- och hälsovårdsministeriet
         02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
         03. Arbetslöshetsnämnden
         04. Prövningsnämnden
            05. Försäkringsinspektionen
         06. Rättsskyddscentralen för hälsovården
         07. Institutet för arbetshygien
         08. Folkhälsoinstitutet
         09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
         10. Strålsäkerhetscentralen
         11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
         12. Statens skolhem
         13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning
         14. Statens sinnessjukhus
         15. Utjämning av familjekostnader
         16. Allmän familjepension
         17. Utkomstskydd för arbetslösa
         18. Sjukförsäkring
         19. Pensionsförsäkring
         20. Olycksfallsförsäkring
         21. Frontveteranpensioner
         22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering
         23. Annat skydd för personer som lidit skada av krigen
         28. Annat utkomstskydd
         32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
              30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader
              31. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader
              32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård
              33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning
              34. Statlig ersättning till kommunerna för kostnaderna för patienter som sinnesundersöks och patientöverföringar
              35. Statlig ersättning till utgifter för utjämning av höga kostnader inom barnskyddet
              36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården
              (37.) Statsbidrag till kommunerna för barn- och ungdomspsykiatriska tjänster
              (38.) Statsunderstöd till kommunerna för vård av narkomaner
              39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscenter inom det sociala området
         33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården
         53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning
         57. Semesterverksamhet
         92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscenter inom det sociala området (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

På de grunder som närmare fastställs genom förordning av statsrådet får anslaget användas till betalning av statsunderstöd till kompetenscentrum inom det sociala området i enlighet med lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001). Dimensioneringen av anslaget baserar sig på kontantprincipen.

Förklaring: Kompetenscentrumverksamheten inom det sociala området blev en permanent verksamhetsform vid ingången av 2002. Kompetenscentrumen inom det sociala området täcker hela landet och de är följande: Södra Finlands kompetenscentrum, kompetenscentrumet i Tavastland och Satakunta, Östra Finlands kompetenscentrum, Sydöstra Finlands kompetenscentrum, Mellersta Finlands kompetenscentrum, de österbottniska landskapens kompetenscentrum, Norra Finlands kompetenscentrum och Egentliga Finlands kompetenscentrum. Utgående från de svenskspråkiga kommunernas behov har dessutom inrättats Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, vars verksamhetsområde omfattar hela landet. Grunderna för bestämmande av statsunderstödet för varje enskilt kompetenscentrum anges i statsrådets förordning om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1411/2001).


2004 budget3 000 000
2003 budget3 000 000
2002 bokslut3 000 000