Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoimintaPDF-versio

Selvitysosa:Lomitustoiminnan tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjien ja poronhoitajien sekä turkistuottajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista kustannusperusteisesti. Turkistuottajien lomituspalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun siirtomäärärahan rajoissa.

Maatalousyrittäjillä on oikeus 26 päivän vuosilomaan. Vuosiloma kuuluu vain kotieläintaloutta harjoittaville maatalousyrittäjille. Sijaisapua voi saada myös kasvinviljelyn harjoittaja. Sijaisapua annetaan maatalousyrittäjälle, joka on sairauden tai muun tilapäisen syyn vuoksi estynyt hoitamasta maatalousyrityksen hoitoon kuuluvia välttämättömiä tehtäviä. Vuosiloma on maksuton, mutta sijaisavusta peritään maksu. Maatalousyrittäjä voi lisäksi tietyin edellytyksin ostaa lomittaja-apua tuettuun hintaan enintään 120 tuntia vuodessa.

Turkistuottajalle voidaan järjestää tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa vuosilomalomitusta enintään 18 päivää ja maksullista lisävapaata enintään 120 tuntia vuonna 2015.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi poronhoitajien sijaisavusta. Laissa säädetään poronhoitajien mahdollisuudesta saada sijaisapua työkyvyttömyyden perusteella enintään 150 tuntia vuodessa vuonna 2015.

Lomituspalvelujen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Vastuu lomituspalvelujen toimeenpanosta on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela). Lomituspalvelujen järjestämisestä vastaavina paikallisyksikköinä toimivat kunnat Melan kanssa tekemiensä toimeksiantosopimusten perusteella. Melalle ja paikallisyksiköille suoritetaan valtion varoista laskennallinen korvaus lomituspalvelujen hallintokustannuksiin.

Toiminnan laajuus 2012—2015

  2012
toteutunut
2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
         
Maatalousyrittäjät        
1. Vuosilomatoiminta        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 23 114 21 909 20 900 19 960
Lomituspäivien lukumäärä 589 669 560 337 535 200 511 100
Lomituspäiviä/käyttäjä 25,48 25,58 25,60 25,60
Lomitustuntien lukumäärä 3 928 515 3 649 585 3 443 000 3 277 000
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,66 6,51 6,43 6,41
         
2. Sijaisaputoiminta        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 9 500 8 897 8 480 8 100
Lomituspäivien lukumäärä 427 830 398 913 380 800 363 700
Lomituspäiviä/käyttäjä 45,03 44,93 44,91 44,90
Lomitustuntien lukumäärä 3 001 390 2 764 852 2 627 500 2 509 500
Lomituspäivän keskim. kesto tunteina 7,02 6,93 6,90 6,90
         
3. Tuettu maksullinen lomittaja-apu        
Maksullisen lomittaja-avun käyttäjien lukumäärä 11 722 11 381 10 920 10 460
Lomituspäivien lukumäärä 102 058 102 752 101 600 100 240
Lomituspäiviä/käyttäjä 8,71 9,03 9,30 9,58
Maksullisen lomittaja-aputuntien lukumäärä 691 369 682 353 673 000 664 600
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,77 6,64 6,62 6,63
         
Turkistuottajat        
1. Vuosiloma        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 679 700 721 743
Lomituspäivien lukumäärä 11 679 12 600 12 978 13 374
Lomituspäiviä/käyttäjä 15,2 17,14 17,14 17,14
Lomitustuntien lukumäärä 80 487 88 200 90 846 93 618
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,89 7,00 7,00 7,00
         
2. Lisävapaa        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 417 442 469 497
Lomitustuntien lukumäärä 45 336 53 040 56 280 59 640
Lomitustunteja/käyttäjä 109 120 120 120
         
Poronhoitajien sijaisapu        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 210 - 220 220
Lomitustunnit 15 000 - 16 000 16 000
Lomitustunteja/käyttäjä 72 - 73 73
         
Lomituspalvelun hallinto        
Koko- ja osapäiväisiä toimihenkilöitä        
— Melassa 6 7 7 7
— Paikallisyksiköissä, josta 299 295 295 295
    — Vastuuhenkilöitä 45 45 45 45
    — Toimistohenkilöitä 23 20 20 20
    — Johtavia lomittajia 231 230 230 230
Paikallisyksikköjen lukumäärä 47 45 45 45
Vakinaisten lomittajien lukumäärä 4 498 4 400 4 400 4 400

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 190 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoitettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 182 000 euroa maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksiköille aiheutuneiden nettokustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoitus perustuu vuoden 2012 kustannuksia kuvaaviin alustaviin toteutumatietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin toiminnan laajuuden ja kustannusten kehityksestä vuosina 2013 ja 2014.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän vuosilomatoimintaan 114 600 000 euroa, sijaisaputoimintaan 61 000 000 euroa ja maksulliseen lomittaja-apuun 15 000 000 euroa. Määrärahasta arvioidaan tarvittavan 187 600 000 euroa valtion korvausten ennakoiden ja 3 000 000 euroa valtion korvausten loppuerien maksamiseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamiseksi siten, että toiminnan menoja vähennetään 5 000 000 eurolla vuonna 2015.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sopeutustoimi -5 000
Tarvearvion muutos -10 400
Yhteensä -15 400

2015 talousarvio 190 600 000
2014 talousarvio 206 000 000
2013 tilinpäätös 189 615 262

41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turkistuottajien lomituspalvelulain (1264/2009) 25 §:n mukaiseen turkistuottajien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen lomituksen paikallisyksiköille.

Selvitysosa:Turkistuottajille järjestetään maksutonta vuosilomaa ja maksullista lisävapaata tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa. Lomituspalvelujen enimmäismäärät vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 900
Yhteensä 900

2015 talousarvio 2 600 000
2014 talousarvio 1 700 000
2013 tilinpäätös 2 600 000

42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi poronhoitajien sijaisavusta siten, että sijaisavun saantiperusteet ja toiminnan organisointi jatkuvat samanlaisina kuin niistä säädetään voimassa olevassa määräaikaisessa laissa vuonna 2014.


2015 talousarvio 300 000
2014 talousarvio 300 000

50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 16 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 31 ja 32 §:n nojalla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille lomituspalvelujen hallinnon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 94 000 euroa lain 12 §:n 3 momentin mukaisen harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamiseen paikallisyksiköille

3) turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 24 §:n ja poronhoitajien sijaisavusta annettavan lain nojalla palvelujen hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta arvioidaan käytettävän kuntien lomituspalvelujen kustannuksiin 14 321 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien lomituspalveluista kunnille aiheutuvat kustannukset sekä eräille kunnille maksettava harkinnanvarainen lisäkorvaus. Maataloustuottajien eläkelaitokselle lomituspalvelujen hallinnosta aiheutuviin kustannuksiin arvioidaan käytettävän 1 819 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien lomituspalvelujen hallinnosta eläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -900
Yhteensä -900

2015 talousarvio 16 140 000
2014 talousarvio 17 040 000
2013 tilinpäätös 16 139 646