Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2009
   Allmän motivering
        Utsikter för ekonomin
        Inkomstposterna
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
        Åtgärder som stimulerar ekonomin
        Investeringar i trafikprojekt och vattenbyggnad
        Reparationsbyggande och bostadsproduktion
        Anskaffning av försvarsmateriel
        Oljebekämpningsfartyget
        Företags- och exportfinansiering
        Rådgivningstjänster
        Skatter och socialskyddsavgifter
        Sysselsättnings- och utbildningspolitiska åtgärder
        Vissa andra ändringar
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Talousarvioesitys 2015

Sysselsättnings- och utbildningspolitiska åtgärder

Det föreslås ett tilläggsanslag på 3 miljoner euro för grundläggande yrkesutbildning, vilket motsvarar en ökning av antalet elever med ca 750. Även för yrkesinriktad tilläggsutbildning föreslås ett tilläggsanslag på 4 miljoner euro. För den nya utbildningen av läroavtalstyp för högskoleutbildade föreslås ett anslag på 1 miljon euro, medan ett anslag på 3 miljoner euro riktas till den vuxenutbildning som leder till yrkeshögskoleexamen i syfte att öka utbudet av sådan utbildning.

För åtgärder i syfte att förebygga negativa följder av konjunkturnedgången för företagsverksamheten och sysselsättningen föreslås ett tillägg på 25 miljoner euro för Tekes vidkommande för fullmakter och lån för innevarande år. För arbetskrafspolitisk utbildning föreslås ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro och för startpeng ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro. Det föreslås att omställningsskyddet ska utvidgas till att omfatta också permitterade, vilket ökar behovet av anslag för finansieringen av sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder med 7 miljoner euro. Det föreslås därför ett tillägg på 1,2 miljoner euro för skötseln av tillfälliga uppgifter vid TE-byråerna i samband med omställningsskyddet. För investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte föreslås en tilläggsfullmakt på 5 miljoner euro. Det föreslås därutöver att budgeteringen av fullmakterna för strukturfondsprogrammen ska tidigareläggas till 2009 till ett belopp av sammanlagt ca 43 miljoner euro.

Det föreslås ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro och en tilläggsfullmakt på 8 miljoner för energistöd. Anslaget och fullmakten är avsedda att användas för projekt som främjar användningen av förnybar energi och energieffektiviteten och som snabbt kan påbörjas och främjar sysselsättningen, samtidigt som de stöder målen för den långsiktiga klimat- och energistrategin.