Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
              50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon
              51. Lapsilisät
              52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut
              60. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelutPDF-versio

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta ja tulkkauspalvelujen järjestämisestä sekä näiden etuuksien toimeenpanon Kansaneläkelaitokselle aiheuttamista toimintakuluista ja Kansallisen Terveysarkiston (KanTa) palvelurahaston kuluista.

Äitiysavustuksen ja lapsilisien tarkoituksena on tasata lasten syntymästä ja elatuksesta sekä kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvia kustannuksia lapsiperheiden ja muiden kotitalouksien välillä. Kyseiset etuudet suoritetaan lapsiperheille lapsikohtaisina perheen tuloista tai varallisuudesta riippumatta.

Äitiysavustuksen perhe voi ottaa joko rahana tai äitiyspakkauksena ja se suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai adoptoidaan samanaikaisesti useampi lapsi. Äitiysavustuksen suuruudesta päättää valtioneuvosto.

Lapsilisiä maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista. Lapsilisän suuruudesta säädetään lapsilisälaissa. Lapsilisät on porrastettu siten, että niiden määrä lasta kohti suurenee perheen lapsiluvun kasvaessa. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna.

Lasten kotihoidon tukea maksetaan ulkomaille ETY-asetuksen 883/2004 mukaisissa tilanteissa. Tavoitteena on estää työntekijän ja hänen perheensä jääminen sosiaaliturvan ulkopuolelle liikkumisvapauden käyttämisen seurauksena.

Sotilasavustusta maksetaan asevelvollisuuslain tai siviilipalveluslain nojalla palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle edellyttäen, että palvelus on heikentänyt omaisen toimeentulon mahdollisuuksia ja että hän on avustuksen tarpeessa. Asevelvollisen omaiselle suoritettava avustus koostuu perusavustuksesta, asumisavustuksesta sekä erityisavustuksesta. Asevelvolliselle itselleen sotilasavustuksena maksetaan opintolainojen korot, jotka erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana sekä erityisestä syystä asumisavustus hänen käytössään olevasta asunnosta aiheutuviin menoihin.

Yleinen asumistuki on uudistettu kokonaisvuokraan ja lineaariseen omavastuun määrittelyyn perustuvaksi. Asumistuella edistetään kohtuullisen asumistason saavuttamista ja säilyttämistä alentamalla tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden ja muiden ruokakuntien asumismenoja.

Elatustuen tavoitteena on turvata lapsen oikeus riittävään elatukseen tilanteissa, joissa lapsen yksityisoikeudellinen elatus ei tule turvatuksi. Elatustuen suuruudesta ja saamisedellytyksistä säädetään elatustukilaissa (580/2008).

Tulkkauspalvelujen järjestämisen tavoitteena on tarjota vaikeasti kuulovammaisille, kuulo- ja näkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa tulkkauspalvelut. Järjestäminen koskee työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi suoritettavaa tulkkausta.

Edellä mainitut etuudet ovat saajalleen verovapaita. Luvun menot maksetaan kokonaisuudessaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2013—2015

 2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
    
Äitiysavustus   
Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä58 01861 30061 400
Äitiysavustuksen määrä euroa140140140
    
Kansainvälinen adoptio   
Adoptiokorvausten (lasten) lukumäärä140235235
    
Lapsilisät   
Lapsia keskimäärin1 006 7571 008 2001 014 100
Yksinhuoltajien lapsia keskimäärin151 907153 300154 600
Lapsilisää saavia perheitä keskimäärin553 997554 700557 900
Lapsilisien määrät euroa/kk   
1. lapsi104,19104,1995,44
2. lapsi115,13115,13105,46
3. lapsi146,91146,91134,65
4. lapsi168,27168,27154,14
5. jne. lapsi189,63189,63173,70
Yksinhuoltajille maksettava korotus euroa/kk48,5548,5548,55
    
Ulkomailla asuville korvattava lasten kotihoidon tuki   
Tukea saavia perheitä keskimäärin kuukausittain408450450
    
Sotilasavustus   
Avustuksen piirissä olevien henkilöiden lukumäärä14 05714 00013 900
Avustusta saavien kotitalouksien lukumäärä12 01711 70011 700
Avustuksen määrä keskimäärin euroa/kk (kotitalous)310347359
    
Yleinen asumistuki   
Asumistuen saajien lukumäärä (ruokakuntia)192 274205 600218 000
Tukea saavia lapsiperheitä, joista64 38064 50071 000
— yksinhuoltajia44 03044 10047 500
Työttömiä ruokakuntia1)116 384120 200127 400
Keskimääräinen tuki euroa/kk286291313
Vuokra-asunnossa asuvat asumistuen saajat   
— keskivuokra euroa/m2/kk10,811,211,6
— keskipinta-ala m252,953,053,0
Vuokra-asunnossa asuvien asumistuensaajien asumismeno-osuus asumistukituloista (%)   
— ilman asumistukea63,163,260,2
— asumistuen jälkeen30,830,826,1
— asumistuen osuus keskimääräisestä vuokrasta (%)51,251,354,9
    
Elatustuki   
Elatustukea saaneet lapset (tilanne 31.12.), joille elatustuki maksettu101 584104 000104 800
— täysimääräisenä89 90091 70092 300
— elatusapua täydentävänä tai muutoin alennettuna11 70012 30012 500
Täysi elatustuki euroa/kk151,85153,63156,09
Elatusvelvolliset 31.12.41 00040 00040 000
Maksettu elatustukea vuoden aikana yhteensä (milj. euroa)184,4190,2193,8
    
Tulkkauspalvelut   
Tulkkauspalveluun oikeutettuja5 3505 5505 600
Todelliset saajat (palvelua käyttäneet)3 4503 7003 800
Tulkkauspalvelun menot (milj. euroa)35,039,041,5

1) Tuensaaja tai ainakin toinen puolisoista työtön.

50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 11 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Äitiysavustuksen rahamäärä vuonna 2015 on 140 euroa. Äitiysavustus suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai adoptoidaan samanaikaisesti useampi lapsi.

Äitiysavustus suoritetaan vuonna 2015 arviolta 61 400 lapsesta. Äitiysavustuksen ottaa noin 70 % siihen oikeutetuista äideistä äitiyspakkauksena ja osin rahana muiden nostaessa avustuksen rahana.

Kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvista kustannuksista osa korvataan adoptiovanhemmalle valtion varoista. Tuen suuruus on 1 900, 3 000, 3 800 tai 4 500 euroa lapsen lähtömaan mukaan. Jos samalla kertaa nimetään tai sijoitetaan useampia lapsia samaan perheeseen, toisesta tai sitä useammasta lapsesta maksetaan kustakin 30 % edellä mainituista tuista. Vuonna 2015 tuen saajia arvioidaan olevan 235.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän 10 700 000 euroa äitiysavustusten ja 1 000 000 euroa kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvien kustannusten maksamiseen/korvaamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos-100
Yhteensä-100

2015 talousarvio11 700 000
2014 talousarvio11 800 000
2013 tilinpäätös10 920 000

51. Lapsilisät (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 377 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.

Selvitysosa: Momentilta arvioidaan maksettavan lapsilisiä vuonna 2015 keskimäärin 1 014 100 lapsesta. Yksinhuoltajien lapsia näistä on noin 154 600. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna. Lapsilisää saavia perheitä arvioidaan vuonna 2015 olevan noin 557 900.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lapsilisälain muuttamisesta siten, että lapsilisämenot vähenevät 113 000 000 euroa vuonna 2015.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Sopeutustoimi; n. 8 %:n leikkaus lapsilisissä-113 000
Tarvearvion muutos4 400
Yhteensä-108 600

2015 talousarvio1 377 800 000
2014 talousarvio1 486 400 000
2013 tilinpäätös1 484 400 000

52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

Selvitysosa: Lasten kotihoidon tukea arvioidaan maksettavan ulkomaille vuonna 2015 kuukausittain keskimäärin 450 perheelle.


2015 talousarvio3 300 000
2014 talousarvio3 300 000
2013 tilinpäätös2 782 992

53. Sotilasavustus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Sotilasavustuksen piirissä arvioidaan vuonna 2015 olevan 13 900 henkilöä. Avustuksen saajista on varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten omaisia noin 5,5 % vuosittain. Perusavustusten määrä omaisille on vuositasolla yhteensä noin 1 400 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi indeksitarkistuksista vuonna 2015 siten, että eräiden kansaneläkeindeksiin ja työeläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotus toteutetaan 0,4 prosentin suuruisena. Indeksikorotuksen osittainen jäädyttäminen koskee momentteja 33.10.53, 33.10.54, 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.20.55, 33.20.56, 33.30.60, 33.40.50, 33.40.51, 33.40.52, 33.40.60, 33.50.50 ja 33.50.51.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
KEL-indeksin osittainen jäädytys-100
Tarvearvion muutos-700
Yhteensä-800

2015 talousarvio19 200 000
2014 talousarvio20 000 000
2013 tilinpäätös18 900 000

54. Asumistuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 847 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa perusteena on yleisestä asumistuesta annetun lain mukainen asumistuen tarve. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset. Asumistuki on mitoitettu vuoden 2015 alussa voimaan tulevan lain edellyttämien kustannusten mukaisiksi. Asumistukea myönnettäessä huomioon otettavien asumismenojen taso vuonna 2015 on vahvistettu laissa. Muut asumistuen määrään vaikuttavat indeksillä tarkistettavat tekijät, kuten perusomavastuuosuudet ja tukea myönnettäessä huomioon otettavat hoitomenot tarkistetaan vuoden 2015 tasoon kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon rakennepoliittisen ohjelman mukainen vuosien 2015—2018 kehyspäätöksessä sovittu ansiotulojen suojaosa, joka tulee voimaan 1.9.2015. Asumistuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2014 lopussa 205 600 ja vuoden 2015 lopussa 218 000. Keskimääräisen tuen arvioidaan olevan vuoden 2014 lopussa 295 euroa ja vuoden 2015 lopussa 331 euroa. Keskimääräisen tuen kasvu johtuu asumismenojen noususta ja vuosien 2014—2017 kehyspäätöksessä sovituista ja hallitusohjelmassa vahvistetuista asumistukeen tehdyistä enimmäisasumismenojen korotuksista sekä omavastuuosuuksien alentamisesta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asumistuen uudistus41 000
KEL-indeksin osittainen jäädytys-1 500
Tarvearvion muutos73 800
Rakennepoliittinen ohjelma8 000
Yhteensä121 300

2015 talousarvio847 300 000
2014 talousarvio726 000 000
2013 tilinpäätös670 000 000

55. Elatustuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 195 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuoden aikana yhteensä maksettu elatustuki. Elatustuen takautumissaatavat ja takaisinperintäsaatavat tuloutetaan momentille 12.33.98. Näitä arvioidaan olevan noin 66 200 000 euroa. Elatustuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2015 lopussa noin 104 800. Määrärahat eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa, jonka kanssa Kansaneläkelaitos tekee erillissopimuksen elatustuen maksamisesta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos7 400
Yhteensä7 400

2015 talousarvio195 600 000
2014 talousarvio188 200 000
2013 tilinpäätös184 384 490

56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 41 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

Selvitysosa: Vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen järjestämisestä vastaa Kansaneläkelaitos. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelun menojen on arvioitu olevan 41 500 000 euroa. Tulkkauspalveluun oikeutettuja henkilöitä arvioidaan vuonna 2015 olevan noin 5 600.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos2 500
Yhteensä2 500

2015 talousarvio41 500 000
2014 talousarvio39 000 000
2013 tilinpäätös35 965 538

60. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 152 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin.

Selvitysosa: Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista määräytyy Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 e §:n mukaisesti etuuksien toimeenpanosta aiheutuvien toimintakulujen suhteessa. Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista on 35,2 % vuonna 2015.

Valtio osallistuu EU:n sähköisen tiedonvaihdon tietojärjestelmän rakentamiskustannuksiin 200 000 eurolla vuonna 2015.

Valtio rahoittaa palvelurahaston kautta sähköisten terveystietojärjestelmäpalveluiden ylläpitokustannukset niiltä osin kuin käyttäjämaksut eivät niitä kata.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Sosiaaliturvan yleisrahasto152 200 000
EU:n sähköinen tiedonvaihto200 000
Yhteensä152 400 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kelan toimintamenosäästö-3 700
Tarvearvion muutos-5 400
Toimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle, investointimenot2 200
Sektoritutkimussäästö (HO)-400
Yhteensä-7 300

2015 talousarvio152 400 000
2014 talousarvio159 700 000
2013 tilinpäätös154 060 000