Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
              02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
              20. Siviilipalvelus
              21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 207 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Vaikuttavuus

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Alueiden elinvoimaisuus   
— työllisyysaste (%, vähintään)68,57069
— työttömyysaste (%, enintään)8,27,98,3
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään)6,56,04,2
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%)-64,166,5
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%)-9289
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1 000 t/v) 600600425
— maatalouden fosforitase (kg/ha)-< 3,8< 5,0
— maatalouden typpitase (kg/ha)-< 46< 46
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha)-3 0103 075
    
Elinkeinoelämän menestystekijät   
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) 282926
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5)3,93,94,0
    
Väestön hyvinvointi   
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään)19,915,615
— kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1—5, yleistyytyväisyys)3,23,73,4
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm)1 1962 0002 000
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään)28,417,920
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään)-9595
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm)2 745< 2 880< 2 797

Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%)   
— EAKR-sidonnat76100100
— ESR-sidonnat97100100
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%)   
— EAKR-maksatukset6795100
— ESR-maksatukset8095100
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste100100100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5)3,6-3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys3 9963 9073 578
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,4-> 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot282 044276 897275 207
Bruttotulot62 53261 00066 000
Nettomenot219 512215 897209 207
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta19 697  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle15 389  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot9 0998 00012 000
— muut tuotot-1--
Tuotot yhteensä9 0988 00012 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset5 4897 0009 300
— osuus yhteiskustannuksista 3 4723 0004 000
Kustannukset yhteensä 8 96110 00013 300
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)137-2 000-1 300
Kustannusvastaavuus, %1028090

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus32 07735 00032 000
— EU:lta saatava rahoitus399300300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus39--
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot3 4852 5003 500
Tuotot yhteensä36 00037 80035 800
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset42 06444 00042 000
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-6 064-6 200-6 200
Omarahoitusosuus, %868685

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 61 ja 62, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51, 62 ja 77, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aluehallinnon tehostaminen (HO)-2 500
Henkilöstösiirtoon liittyvät muut menot (siirto momentilta 32.01.20)144
Siirto momentilta 28.40.01 (0,5 htv)39
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma)-5 535
Valtori (siirto momentille 28.40.01)-865
Valtori (siirto momentille 28.40.02)-546
Palkkaliukumasäästö-477
Palkkausten tarkistukset1 716
Säästöpäätös-1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 053
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-20
Vuokramenojen indeksikorotus201
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-294
Tasomuutos3 500
Yhteensä-6 690

2015 talousarvio209 207 000
2014 I lisätalousarvio-1 152 000
2014 talousarvio215 897 000
2013 tilinpäätös215 204 000