Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 109 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Työ- ja elinkeinoministeriö      
Hallituksen esitykset (kpl) 28 15 10
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 70 > 80 > 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 2,8 0 0
Valtioneuvoston asetukset (kpl) 40 30 20
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) 0,8 < 1,0 < 1,0
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia      
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) 3 278 2 500 2 500

Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
  1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv
             
Konserniohjaus 1 414 17,1 1 500 15 1 500 15
Työllisyys ja yrittäjyys 6 396 77,4 6 400 77 6 400 75
Työelämä ja markkinat 4 876 55,0 4 900 55 4 900 54
Elinkeino ja innovaatiot 6 395 64,5 9 000 72 9 000 71
Energia 4 133 47,2 4 000 47 4 000 46
Alueiden kehittäminen 3 832 55,4 3 800 54 3 700 53
Tieto 5 887 77,2 5 800 75 5 800 74
Johto ja ministeriön yhteiset 12 309 6,0 11 838 6 11 047 6
Strategiset hankkeet 2 771 6,0 - - - -
Viestintä 923 10,0 900 10 900 10
Henkilöstö ja hallinto 3 664 65,2 3 600 63 3 500 60
Tarkastus 360 4,0 360 4 350 4
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto 591 7,0 650 7 650 7
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia 1 226 - 1 362 - 1 362 -
Yhteensä 54 777 492 54 110 485 53 109 475

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 569 541 518
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,49 > 3,49 > 3,49

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tutkimus- ja selvitystoiminta 1 220 000
Strategiset hankkeet 3 303 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot 1 362 000
Muut toimintamenot 47 224 000
Yhteensä 53 109 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio

2015
esitys
       
Bruttomenot 67 509 62 110 65 109
Bruttotulot 12 732 8 000 12 000
Nettomenot 54 777 54 110 53 109
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 270    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 309    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Osaamiskeskuksen palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.70.03) 45
Siirto momentille 23.01.02 -150
TEM:n peruskorjaus (kertaluonteisen vähennyksen palautus) 340
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -284
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -179
Palkkaliukumasäästö -90
Palkkausten tarkistukset 224
Säästöpäätös 1 000
Toimintamenojen lisäsäästö -628
Toimintamenojen tuottavuussäästö -271
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -5
Vuokramenojen indeksikorotus 73
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -76
Yhteensä -1 001

2015 talousarvio 53 109 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 54 110 000
2013 tilinpäätös 60 816 000