Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
              02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
              20. Siviilipalvelus
              21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 109 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Työ- ja elinkeinoministeriö   
Hallituksen esitykset (kpl)281510
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%)70> 80> 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%)2,800
Valtioneuvoston asetukset (kpl)403020
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%)0,8< 1,0< 1,0
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia   
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä)3 2782 5002 500

Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
 1 000
euroa
htv1 000
euroa
htv1 000
euroa
htv
       
Konserniohjaus1 41417,11 500151 50015
Työllisyys ja yrittäjyys6 39677,46 400776 40075
Työelämä ja markkinat4 87655,04 900554 90054
Elinkeino ja innovaatiot6 39564,59 000729 00071
Energia4 13347,24 000474 00046
Alueiden kehittäminen3 83255,43 800543 70053
Tieto5 88777,25 800755 80074
Johto ja ministeriön yhteiset12 3096,011 838611 0476
Strategiset hankkeet2 7716,0----
Viestintä92310,09001090010
Henkilöstö ja hallinto3 66465,23 600633 50060
Tarkastus3604,036043504
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto5917,065076507
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia1 226-1 362-1 362-
Yhteensä54 77749254 11048553 109475

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys569541518
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,49> 3,49> 3,49

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Tutkimus- ja selvitystoiminta 1 220 000
Strategiset hankkeet3 303 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot1 362 000
Muut toimintamenot47 224 000
Yhteensä53 109 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio

2015
esitys
    
Bruttomenot67 50962 11065 109
Bruttotulot12 7328 00012 000
Nettomenot54 77754 11053 109
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 270  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle13 309  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Osaamiskeskuksen palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.70.03)45
Siirto momentille 23.01.02-150
TEM:n peruskorjaus (kertaluonteisen vähennyksen palautus)340
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -284
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-179
Palkkaliukumasäästö-90
Palkkausten tarkistukset224
Säästöpäätös1 000
Toimintamenojen lisäsäästö -628
Toimintamenojen tuottavuussäästö-271
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-5
Vuokramenojen indeksikorotus73
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-76
Yhteensä-1 001

2015 talousarvio53 109 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio54 110 000
2013 tilinpäätös60 816 000