Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
              02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
              20. Siviilipalvelus
              21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa: Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriö johtaa ja ohjaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa, työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa, alue-, energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä työelämän kehittämistä ja maahanmuuttajien kotouttamista. Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnissä viisi strategista ohjelmaa (Cleantech, Metsäohjelma, Hyvinvointiohjelma HYVÄ, Rakennemuutos ja työelämän toimivuus sekä Työelämä 2020), jotka toteuttavat hallitusohjelmaan perustuvia työ- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita täsmätoimin ja laajaan hallinnonalojen rajat ylittävään yhteistyöhön perustuen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskukset toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot).

ELY-keskuksia on viisitoista, joista yhdeksässä on kaikki kolme vastuualuetta: 1) elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, 2) liikenne ja infrastruktuuri sekä 3) ympäristö ja luonnonvarat.

ELY-keskusten yleishallinnollinen ohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. ELY-keskusten toiminnallisesta ohjauksesta vastaavat omilla toimialoillaan sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö tai se keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on säädetty. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ELY-keskusten strategista ohjausta, joka tehdään ao. ministeriöiden yhteistyönä.

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 109 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Työ- ja elinkeinoministeriö   
Hallituksen esitykset (kpl)281510
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%)70> 80> 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%)2,800
Valtioneuvoston asetukset (kpl)403020
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%)0,8< 1,0< 1,0
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia   
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä)3 2782 5002 500

Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
 1 000
euroa
htv1 000
euroa
htv1 000
euroa
htv
       
Konserniohjaus1 41417,11 500151 50015
Työllisyys ja yrittäjyys6 39677,46 400776 40075
Työelämä ja markkinat4 87655,04 900554 90054
Elinkeino ja innovaatiot6 39564,59 000729 00071
Energia4 13347,24 000474 00046
Alueiden kehittäminen3 83255,43 800543 70053
Tieto5 88777,25 800755 80074
Johto ja ministeriön yhteiset12 3096,011 838611 0476
Strategiset hankkeet2 7716,0----
Viestintä92310,09001090010
Henkilöstö ja hallinto3 66465,23 600633 50060
Tarkastus3604,036043504
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto5917,065076507
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia1 226-1 362-1 362-
Yhteensä54 77749254 11048553 109475

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys569541518
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,49> 3,49> 3,49

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Tutkimus- ja selvitystoiminta 1 220 000
Strategiset hankkeet3 303 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot1 362 000
Muut toimintamenot47 224 000
Yhteensä53 109 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio

2015
esitys
    
Bruttomenot67 50962 11065 109
Bruttotulot12 7328 00012 000
Nettomenot54 77754 11053 109
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 270  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle13 309  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Osaamiskeskuksen palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.70.03)45
Siirto momentille 23.01.02-150
TEM:n peruskorjaus (kertaluonteisen vähennyksen palautus)340
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -284
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-179
Palkkaliukumasäästö-90
Palkkausten tarkistukset224
Säästöpäätös1 000
Toimintamenojen lisäsäästö -628
Toimintamenojen tuottavuussäästö-271
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-5
Vuokramenojen indeksikorotus73
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-76
Yhteensä-1 001

2015 talousarvio53 109 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio54 110 000
2013 tilinpäätös60 816 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 207 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Vaikuttavuus

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Alueiden elinvoimaisuus   
— työllisyysaste (%, vähintään)68,57069
— työttömyysaste (%, enintään)8,27,98,3
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään)6,56,04,2
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%)-64,166,5
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%)-9289
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1 000 t/v) 600600425
— maatalouden fosforitase (kg/ha)-< 3,8< 5,0
— maatalouden typpitase (kg/ha)-< 46< 46
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha)-3 0103 075
    
Elinkeinoelämän menestystekijät   
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) 282926
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5)3,93,94,0
    
Väestön hyvinvointi   
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään)19,915,615
— kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1—5, yleistyytyväisyys)3,23,73,4
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm)1 1962 0002 000
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään)28,417,920
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään)-9595
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm)2 745< 2 880< 2 797

Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%)   
— EAKR-sidonnat76100100
— ESR-sidonnat97100100
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%)   
— EAKR-maksatukset6795100
— ESR-maksatukset8095100
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste100100100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5)3,6-3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys3 9963 9073 578
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,4-> 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot282 044276 897275 207
Bruttotulot62 53261 00066 000
Nettomenot219 512215 897209 207
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta19 697  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle15 389  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot9 0998 00012 000
— muut tuotot-1--
Tuotot yhteensä9 0988 00012 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset5 4897 0009 300
— osuus yhteiskustannuksista 3 4723 0004 000
Kustannukset yhteensä 8 96110 00013 300
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)137-2 000-1 300
Kustannusvastaavuus, %1028090

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus32 07735 00032 000
— EU:lta saatava rahoitus399300300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus39--
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot3 4852 5003 500
Tuotot yhteensä36 00037 80035 800
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset42 06444 00042 000
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-6 064-6 200-6 200
Omarahoitusosuus, %868685

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 61 ja 62, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51, 62 ja 77, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aluehallinnon tehostaminen (HO)-2 500
Henkilöstösiirtoon liittyvät muut menot (siirto momentilta 32.01.20)144
Siirto momentilta 28.40.01 (0,5 htv)39
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma)-5 535
Valtori (siirto momentille 28.40.01)-865
Valtori (siirto momentille 28.40.02)-546
Palkkaliukumasäästö-477
Palkkausten tarkistukset1 716
Säästöpäätös-1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 053
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-20
Vuokramenojen indeksikorotus201
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-294
Tasomuutos3 500
Yhteensä-6 690

2015 talousarvio209 207 000
2014 I lisätalousarvio-1 152 000
2014 talousarvio215 897 000
2013 tilinpäätös215 204 000

20. Siviilipalvelus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 939 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) siviilipalveluksen toimeenpanosta siviilipalveluslain (1446/2007) nojalla aiheutuviin kustannuksiin lukuun ottamatta palkkauskustannuksia

2) ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten kustannuksiin siviilipalveluslain 46 §:n 3 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Siviilipalveluksen valtiollistaminen aiheutti muutoksia palveluspaikattomien asemaan, koska siviilipalveluskeskuksen tarjoamia palvelustehtäviä voivat olla vain keskuksen omat tehtävät eivätkä enää Lapinjärven kunnan toimialaan kuuluvat tehtävät. Muutos vaikuttaa siviilipalveluskeskuksesta täysin palvelleina kotiutuvien määrään.

Ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten määrää pyritään vähentämään edistämällä tarjolla olevien palveluspaikkojen määrän kasvua markkinoimalla aktiivisesti siviilipalvelusta potentiaalisille palveluspaikoille. Tämän lisäksi palveluspaikan hakemisprosessia pyritään tehostamaan yksilötasolla sekä koulutusjakson aikana että koulutusjakson jälkeen. Tavoitteena on, että jokaisesta erästä jää palveluspaikattomaksi alle 10 % velvollisista.

Valtaosa velvollisista siirtyi koulutuskeskuksesta suorittamaan työpalvelustaan muihin palveluspaikkoihin palveluspaikan löydyttyä.

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Siviilipalvelukseen hakeneet, henkilöä2 2502 2502 200
Koulutetut, henkilöä1 7571 8001 800
Koulutusjakson jälkeen ilman palveluspaikkaa, henkilöä351350300
— siviilipalveluskeskuksesta täysin palvelleena kotiutuneet, henkilöä452020

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Henkilöstösiirtoon liittyvät muut menot (siirto momentille 32.01.02)-144
Yhteensä-144

2015 talousarvio4 939 000
2014 talousarvio5 083 000
2013 tilinpäätös5 505 400

21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 663 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ministeriön hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

Selvitysosa: Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
REMIT-asetuksen toimeenpano (2 htv, siirto momentille 32.60.01)-250
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-1 592
Säästöpäätös-3 514
Yhteensä-5 356

2015 talousarvio663 000
2014 talousarvio6 019 000
2013 tilinpäätös4 777 000

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 57 996 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentin 32.30.51 menoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen, momentilta 32.30.64 rahoitettavien valtion investointihankkeisiin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen sekä momentilta 32.20.40 maksettaviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Matkailun edistämiskeskuksen arvonlisäveromenot (siirto momentille 32.20.41)-1 300
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen arvonlisäveromenot (siirto momentille 32.20.49)-19 000
Valtori (siirto momentille 28.01.29)-3 396
Yhteensä-23 696

2015 talousarvio57 996 000
2014 talousarvio81 692 000
2013 tilinpäätös85 910 083

60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998), vientitakuulain (479/1962) ja valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) perusteella myönnettyjen takuiden aiheuttamiin korvausmenoihin

2) valtiontakaustoimintaa koskevien lakien (375/1963, 573/1972 ja 609/1973) nojalla valtiontakaustoiminnasta annettujen takaussitoumusten ja perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain (651/1985), valtion vakauttamistakauksista annetun lain (529/1993) perusteella myönnettyjen takuiden ja takausten sekä valtion pääomatakuista annetun lain (594/1992) nojalla ennen vuotta 1999 myönnettyjen takuiden aiheuttamien korvausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.


2015 talousarvio20 000
2014 talousarvio20 000
2013 tilinpäätös

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 507 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, rahoitusosuuksien ja velvoitteiden suorittamiseen

2) erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Pohjoismainen ydinturvallisuusalan yhteistyö340 000
Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) jäsenmaksu1 950 000
OECD:n energia-alan järjestöjen toimintaan liittyvät maksut ja rahoitusosuudet898 000
Suomen osuus Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) teknisen avun ja yhteistyön rahastoon350 000
Euroopan energiaperuskirjan sihteeristökulut44 000
Euroopan avaruusjärjestön (ESA) jäsenmaksu ja osuus eläkemaksuista3 252 000
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) jäsenmaksu1 650 000
Kansainvälisen uusiutuvan energian neuvoston (IRENA) jäsenmaksu100 000
Muut kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja OECD:n maksuosuudet123 000
Yhteistyön maksuosuudet kansainvälisille rahoituslaitoksille, järjestöille ja yhteistyöorganisaatioille800 000
Yhteensä9 507 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Säästöpäätös-500
Yhteensä-500

2015 talousarvio9 507 000
2014 talousarvio10 007 000
2013 tilinpäätös10 007 000