Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Tutkimus
              01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

50. TutkimusPDF-versio

Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimustoiminta tukee ministeriön liikenne- ja viestintäpolitiikan toteutumista. Hallinnonalalla tutkimustoimintaa harjoittaa Ilmatieteen laitos. Laitoksen tuottamalla tiedolla edistetään turvallisuutta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla sekä poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 415 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.

Valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa: Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Ilmatieteen laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Laitos havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä sekä merten ja erityisesti Itämeren fysikaalista tilaa. Laitos tuottaa myös tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta. Laitos tekee korkeatasoista tutkimusta erityisesti painopistealueillaan, joita ovat sää ja turvallisuus, ilmastonmuutos ja yhteiskunta, Itämeri ja arktiset alueet sekä liikenne ja energia. Laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Laitos tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen ja viestinnän toimialoille asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.

Tulostavoite2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA   
Sovelletaan tutkimuksessa saatuja uusimpia tietoja mm. ilmastomallien sekä havainto-, ennustus- ja varoitusjärjestelmien ja muiden palveluiden kehittämisessä.   
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, %86,484,084,5
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 2—5 vrk, %72,571,071,5
Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia100,7102104
Tuulivaroitusten osuvuus, %1)--81
Lentopaikkaennusteiden osuvuus, %90,98989
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, %99,19898
    
Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.   
Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5)4,044,04,0
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)4,124,04,0
    
Tuetaan tutkimuksen keinoin mm. ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.   
Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa15 03411 00012 300
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl336270280
    
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS   
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.   
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %120100100
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %98100100
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % 655050
Työn tuottavuuden kehittyminen, %-0,511
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %1,8822

1) Tavoitetta on uudistettu vuonna 2015.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuuritiekartalle hyväksytty ICOS-hanke (Integrated Carbon Observing System) on merkittävä kasvihuonekaasujen päästövähennysten todentamisen ja seurannan kannalta. Ilmatieteen laitoksen osuus hankkeen Suomeen sijoittuvan päämajan infrastruktuurin ylläpidosta 1,25 milj. euroa sisältyy momentin määrärahaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot75 79268 36667 715
Bruttotulot28 11921 00022 300
Nettomenot47 67347 36645 415
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 972  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle10 496  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Tuotot   
Julkisoikeudelliset suoritteet1 7631 1841 184
Liiketaloudelliset suoritteet5 0775 0025 002
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet6 3983 8143 814
Tuotot yhteensä13 23810 00010 000
    
Kustannukset   
Julkisoikeudelliset suoritteet1 7901 1841 184
Liiketaloudelliset suoritteet4 2335 0025 002
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet6 0393 8143 814
Kustannukset yhteensä12 06210 00010 000
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Julkisoikeudelliset suoritteet-27--
Liiketaloudelliset suoritteet844--
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet359--
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä1 176--
    
Kustannusvastaavuus, %   
Julkisoikeudelliset suoritteet98100100
Liiketaloudelliset suoritteet120100100
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet106100100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä110100100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus7 7367 0007 000
— EU:lta saatava rahoitus4 4022 0003 300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus2 8962 0002 000
Tuotot yhteensä15 03411 00012 300
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset23 65422 00024 600
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-8 620-11 000-12 300
Omarahoitusosuus, %365050

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 USD)

 2015201620172018—Yhteensä vuodesta 2015 lähtien
      
Vuonna 2015 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset3043757022 0593 440

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Venäjän velkakonversio, METNET/MOI304
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-791
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50)-33
Palkkaliukumasäästö-75
Palkkausten tarkistukset197
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-297
Toimintamenojen lisäsäästö -537
Toimintamenojen tuottavuussäästö-231
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-165
Vuokramenojen indeksikorotus56
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-65
Tasomuutos-314
Yhteensä-1 951

2015 talousarvio45 415 000
2014 I lisätalousarvio1 530 000
2014 talousarvio47 366 000
2013 tilinpäätös47 197 000