Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              40. Eräät valtionavut
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala palvelee yhteiskuntaa vastaamalla toimivista ja turvallisista liikenne- ja viestintäyhteyksistä kestävin ratkaisuin.

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:

Tuotokset ja laadunhallinta

  • — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edelleen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
  • — Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 20 359 20 801 20 440
Bruttotulot 333 80 80
Nettomenot 20 026 20 721 20 360
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 252    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 957    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -58
Palkkaliukumasäästö -28
Palkkausten tarkistukset 67
Toimintamenojen lisäsäästö -241
Toimintamenojen tuottavuussäästö -104
Vuokramenojen indeksikorotus 32
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -29
Yhteensä -361

2015 talousarvio 20 360 000
2014 talousarvio 20 721 000
2013 tilinpäätös 20 731 000

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 506
Yhteensä 506

2015 talousarvio 1 660 000
2014 talousarvio 1 154 000
2013 tilinpäätös 720 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 353 581 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -4 737
Tasomuutos -25 120
Yhteensä -29 857

2015 talousarvio 353 581 000
2014 talousarvio 383 438 000
2013 tilinpäätös 418 339 932

40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 978 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle myönnettävään avustukseen.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä viranomaistehtävissä avustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen hankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia. Määrärahasta on tarkoitus osoittaa v. 2015 Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle 350 000 euroa Mobilian keskustalon peruskorjaukseen ja laajentamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikenne- ja viestintäalan museot 385 000
Mobilia-säätiö 134 000
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo 350 000
Liikennealan yhteisöt 25 000
Tietoyhteiskuntahankkeet 84 000
Yhteensä 978 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Mobilian rakentamisavustus (siirto momentilta 31.10.20) 350
Tasomuutos -400
Yhteensä -50

2015 talousarvio 978 000
2014 talousarvio 1 028 000
2013 tilinpäätös 622 000