Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              63. Vissa specialprojekt
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Talousarvioesitys 2015

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 37 964 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet

2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt.

Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Förklaring:För de utgifter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt betalas till Arbetshälsoinstitutet i statsbidrag 80 % av kostnaderna, dock så att den andel som motsvarar den hyra och mervärdesskatt för verksamhetslokalen som ska betalas till statens fastighetsverk beviljas som utökat statsbidrag med stöd av 3 § 2 mom. i den lag som nämns ovan.

Av statsbidraget beräknas 22 378 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 15 586 000 euro till övriga utgifter.

Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning som främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Arbetshälsoinstitutet för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår. Målen uppfyller social- och hälsovårdsministeriets strategi. Arbetshälsoinstitutet utvecklar, marknadsför och erbjuder lösningar för att genomföra följande strategiska linjer:

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden
 • — förlänga tiden i arbetslivet, öka arbetslivets dragningskraft, få människor att orka bättre i arbetet och öka produktiviteten
 • — utveckla arbetet, arbetsförhållandena och kvaliteten på arbetslivet
 • — utvärdera arbetshälsan och ledarskapet på arbetsplatserna, också med beaktande av behoven på små arbetsplatser
 • — verka inom nätverk för arbetshälsa på nationell och lokal nivå
 • — effektivisera företagshälsovård, rehabilitering och samarbetet mellan arbetsplatser för en bättre arbetshälsa och för att få sjukfrånvaron under kontroll.
För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla
 • — förbättra innehåll, kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet när det gäller företagshälsovårdens tjänster och förbättra interoperabiliteten som en del av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården
 • — förbättra möjligheterna till sysselsättning för ungdomar, partiellt arbetsföra personer och arbetslösa
 • — utveckla kompetensen hos företagshälsovårdens personal
 • — främja ledningen när det gäller social- och hälsovårdsbranschen och arbetshälsan hos social- och hälsovårdspersonal.
För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet
 • — säkra en funktionell och hälsofrämjande inomhusmiljö med hjälp av reparationer och nyproduktion av lokaler
 • — minska antalet olyckor i arbetet och antalet fall av arbetsrelaterade sjukdomar
 • — garantera en trygg användning av nanoteknik i olika arbetsmiljöer och främja säker nanoteknik i olika industriella processer
 • — hantera riskerna förknippade med kemikalier i en krissituation (upprätthållande av beredskap vid C-laboratorier).
Hantering av mänskliga resurser

Arbetshälsoinstitutet utvecklar sin kompetens i enlighet med den plan för personalstruktur som färdigställdes 2012 med beaktande av möjligheterna att finansiera verksamheten. Arbetshälsoinstitutet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbetet med sammanslutningar inom social- och hälsovårdsbranscherna och effektiviserar partnerskaps- och klientsamarbetet för att förbättra kvaliteten på och utnytttjandet av sin kompetens.

Av anslaget under momentet är 350 000 euro avsett att användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Produktion och kvalitetsledning

Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Vetenskapliga publikationer 470 450 450
Populariserade publikationer 441 450 450
Besökare på webbsidorna antal/mån. 100 000 115 000 130 000
Erbjudna sakkunnigtjänster räknat i arbetsdagar 49 000 50 000 50 000
Mätningar och analyser av arbetsmiljön 52 946 45 000 48 000
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga 1 930 1 700 1 700
Kursdeltagardagar 20 871 18 000 18 000

För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 68 523 000 euro, beviljas 37 964 000 euro i statsbidrag. Omfattningen av verksamheten resultatområdesvis beräknas vara följande under år 2013:

Verksamhetens omfattning resultatområdesvis år 2011—2013

  Utgifter (1 000 euro) Självfinansiering
(1 000 euro)
Statsbidrag (1 000 euro)
Kompetenscentrum 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
                   
Påverkan genom information 13 278 13 392 13 701 1 942 1 998 1 826 11 336 11 394 11 875
Utveckling av nya lösningar 28 129 28 370 28 474 9 890 10 173 10 059 18 239 18 197 18 355
Kundanpassade lösningar 25 535 25 754 26 348 17 964 18 477 18 674 7 571 7 777 7 734
Sammanlagt 66 942 67 516 68 523 29 796 30 648 30 559 37 146 37 368 37 964
                   
Finansieringsandel, %       45 45 45 55 55 55

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -60
Nivåförändring 600
Överföring av anslaget för utbildning inom företagshälsovården från moment 33.01.01 350
Överföring till moment 33.01.03 (1 årsv.) -70
Justering av statsbidrag som hänför sig till ramavtalet 500
Produktivitetsfrämjande åtgärder -225
Sammanlagt 1 095

2013 budget 37 964 000
2012 II tilläggsb. 500 000
2012 budget 36 869 000
2011 bokslut 37 628 000