Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Talousarvioesitys 2015

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 161 093 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till ett belopp av högst 5 418 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen.

Enheter som berättigar till statsandel

  maximibelopp enhet
     
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 698 839 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 241 834 studerandevecka
Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 158 984 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 52 711 undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:Av det maximala antalet enheter som berättigar till statsandel beviljas huvudmännen för integrationsutbildning för invandrare prestationer som berättigar till 100 % statsandel, så att utgifterna för dem är högst 4 927 000 euro och för utbildning som riktas till läropliktiga vid folkhögskolor 100 % prestationer som berättigar till statsandel, så att utgifterna för dem är högst 1 800 000 euro.

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro)

  Statsandel Statsunderstöd Sammanlagt
       
Medborgarinstitut 82 669 000 3 012 000 85 681 000
Folkhögskolor 46 017 000 2 206 000 48 223 000
Studiecentraler 17 110 000 150 000 17 260 000
Sommaruniversitet 4 952 000 50 000 5 002 000
Integrationsutbildning för invandrare 4 927 000 - 4 927 000
Sammanlagt 155 675 000 5 418 000 161 093 000

Genom statsandelar och statsunderstöd för fritt bildningsarbete möjliggörs uppnåendet av de strategiska målen för det fria bildningsarbetet. Anslaget används för uppdraget för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i enlighet med principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder ett enhetligt samhälle, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Tyngdpunkten för statsunderstöden ligger på att stödja den strukturella utvecklingen av det fria bildningsarbetet, kvaliteten och verkningsfullheten samt möjligheterna till utbildning för målgrupper som är utbildningspolitiskt viktiga. Understöden i form av studiesedlar inom ungdomsgarantin riktas till utbildning som förbättrar studiefärdigheterna och språkkunskaperna hos unga invandrare.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

   
Medborgarinstitut 84,77 euro/undervisningstimme
Folkhögskolor 297,48 euro/studerandevecka
Studiecentraler 165,33 euro/undervisningstimme
Sommaruniversitet 156,94 euro/undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur -7 500
Indexjustering (2,4 %) 2 320
Justering av kostnadsnivån, folkhögskolor -117
Justering av kostnadsnivån, medborgarinstitut -1 388
Justering av kostnadsnivån, sommaruniversitet -34
Justering av kostnadsnivån, studiecentraler 796
Utvidgning av läroplikten (regeringsprogr. 2019) 1 800
Sammanlagt -4 123

2021 budget 161 093 000
2020 IV tilläggsb. 21 550 000
2020 budget 165 216 000
2019 bokslut 155 075 778