Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 167 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2015 varataan 600 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista sekä tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2013
tilinpäätös
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 100,8 >100 >100
Kokonaistuottavuusindeksi 102,0 >100 >100

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Maksullinen toiminta 186 193 210
Ei-maksullinen toiminta 43 37 30
Yhteensä 229 230 240

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma1)
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 25 142 26 052 25 117
Bruttotulot 20 466 20 550 20 950
Nettomenot 4 676 5 502 4 167
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 581    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 483    

1) Sisältää edelliseltä vuodelta siirretyn määrärahan käytön.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Budjettirahoitus 3 578 5 502 4 167
— mom. 33.02.04 3 584    
— IV LTA 2013 mom. 33.02.06 -6    
       
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 18 983 20 550 20 950
— julkisoikeudelliset suoritteet 16 971 18 600 19 000
— liiketaloudelliset suoritteet - - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 1 959 1 950 1 950
Muut tuotot 53 - -
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 2 581 1 483 -
Yhteensä 25 142 27 535 25 117

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 16 971 18 600 19 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 13 243 14 671 14 975
— osuus yhteiskustannuksista 3 728 3 929 4 025
Kustannukset yhteensä 16 971 18 600 19 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 1 959 1 950 1 950
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 497 1 539 1 539
— osuus yhteiskustannuksista 400 411 411
Kustannukset yhteensä 1 897 1 950 1 950
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 62 - -
Kustannusvastaavuus, % 103 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Parannetaan tuottavuutta toimintatapoja uudistamalla ja prosesseja tehostamalla.
  • — Lisätään yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääketurvallisuusasioissa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
  • — Kehitetään viranomaisneuvontaa paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi.
  • — Lisätään valvontaviranomaisten ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
  • — Tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
  • — Lääkeinformaatioverkosto kehittää lääkeinformaatiotoimintaa asiakaskeskeisesti.
  • — Lääkehoitojen arviointitoimintaa toteutetaan verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,6 yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 7,8 <10 alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuonna 2011 käyttämättä jääneen alueellistamisrahan uudelleen budjetointi, kertaluonteisen lisäyksen vähennys -832
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -25
Palkkaliukumasäästö -6
Palkkausten tarkistukset 92
Toimintamenojen lisäsäästö -43
Toimintamenojen tuottavuussäästö -21
Vuokramenojen indeksikorotus 6
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -6
Tasomuutos -500
Yhteensä -1 335

2015 talousarvio 4 167 000
2014 talousarvio 5 502 000
2013 tilinpäätös 3 578 000