Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 415 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.

Valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Ilmatieteen laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Laitos havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä sekä merten ja erityisesti Itämeren fysikaalista tilaa. Laitos tuottaa myös tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta. Laitos tekee korkeatasoista tutkimusta erityisesti painopistealueillaan, joita ovat sää ja turvallisuus, ilmastonmuutos ja yhteiskunta, Itämeri ja arktiset alueet sekä liikenne ja energia. Laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Laitos tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen ja viestinnän toimialoille asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.

Tulostavoite 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
Sovelletaan tutkimuksessa saatuja uusimpia tietoja mm. ilmastomallien sekä havainto-, ennustus- ja varoitusjärjestelmien ja muiden palveluiden kehittämisessä.      
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, % 86,4 84,0 84,5
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 2—5 vrk, % 72,5 71,0 71,5
Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia 100,7 102 104
Tuulivaroitusten osuvuus, %1) - - 81
Lentopaikkaennusteiden osuvuus, % 90,9 89 89
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, % 99,1 98 98
       
Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.      
Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5) 4,04 4,0 4,0
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,12 4,0 4,0
       
Tuetaan tutkimuksen keinoin mm. ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.      
Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa 15 034 11 000 12 300
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl 336 270 280
       
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.      
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 120 100 100
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 98 100 100
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % 65 50 50
Työn tuottavuuden kehittyminen, % -0,5 1 1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % 1,88 2 2

1) Tavoitetta on uudistettu vuonna 2015.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuuritiekartalle hyväksytty ICOS-hanke (Integrated Carbon Observing System) on merkittävä kasvihuonekaasujen päästövähennysten todentamisen ja seurannan kannalta. Ilmatieteen laitoksen osuus hankkeen Suomeen sijoittuvan päämajan infrastruktuurin ylläpidosta 1,25 milj. euroa sisältyy momentin määrärahaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 75 792 68 366 67 715
Bruttotulot 28 119 21 000 22 300
Nettomenot 47 673 47 366 45 415
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 972    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 496    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Tuotot      
Julkisoikeudelliset suoritteet 1 763 1 184 1 184
Liiketaloudelliset suoritteet 5 077 5 002 5 002
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet 6 398 3 814 3 814
Tuotot yhteensä 13 238 10 000 10 000
       
Kustannukset      
Julkisoikeudelliset suoritteet 1 790 1 184 1 184
Liiketaloudelliset suoritteet 4 233 5 002 5 002
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet 6 039 3 814 3 814
Kustannukset yhteensä 12 062 10 000 10 000
       
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)      
Julkisoikeudelliset suoritteet -27 - -
Liiketaloudelliset suoritteet 844 - -
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet 359 - -
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä 1 176 - -
       
Kustannusvastaavuus, %      
Julkisoikeudelliset suoritteet 98 100 100
Liiketaloudelliset suoritteet 120 100 100
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet 106 100 100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 110 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 7 736 7 000 7 000
— EU:lta saatava rahoitus 4 402 2 000 3 300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 896 2 000 2 000
Tuotot yhteensä 15 034 11 000 12 300
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 23 654 22 000 24 600
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -8 620 -11 000 -12 300
Omarahoitusosuus, % 36 50 50

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 USD)

  2015 2016 2017 2018— Yhteensä vuodesta 2015 lähtien
           
Vuonna 2015 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset 304 375 702 2 059 3 440

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Venäjän velkakonversio, METNET/MOI 304
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -791
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -33
Palkkaliukumasäästö -75
Palkkausten tarkistukset 197
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -297
Toimintamenojen lisäsäästö -537
Toimintamenojen tuottavuussäästö -231
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -165
Vuokramenojen indeksikorotus 56
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -65
Tasomuutos -314
Yhteensä -1 951

2015 talousarvio 45 415 000
2014 I lisätalousarvio 1 530 000
2014 talousarvio 47 366 000
2013 tilinpäätös 47 197 000