Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. (29.80 ja 29.01, osa) Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
              50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen
              51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö
              52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

91. NuorisotyöPDF-versio

Selvitysosa: Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on nuorisolain mukaan vastuu nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä. Tavoitteena on edistää nuorisolain kohderyhmään kuuluvien nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa heidän kasvu- ja elinolojaan. Yleisen kehittämisen välineenä toimii valtakunnallisen nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakenne. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa valtioneuvoston nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanosta nuorisotyön alueella sekä ohjelman koordinaatiosta yhteistyössä sen toimeenpanoon osallistuvien ministeriöiden kanssa. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta arvioi ohjelman toimeenpanoa vuosittain. Lapsi- ja nuorisopolitiikan vaikuttavuutta seurataan lasten ja nuorten elinoloja kuvaavilla indikaattoreilla.

Nuorisolaki velvoittaa kuntia huolehtimaan nuorten osallistumismahdollisuuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kansalaisjärjestöjen toimintaa, erilaisia nuorten osallistumista ja vaikuttamista tukevia hankkeita sekä nuortenideat.fi -verkkodemokratiapalvelua, jossa nuoret voivat tehdä aloitteita.

Etsivän nuorisotyön kautta tavoitetaan yhteiskunnan palvelujärjestelmien ulkopuolella olevat nuoret ja heistä suurin osa ohjataan jatkotoimenpiteisiin. Etsivä nuorisotyö on laajentunut miltei koko maata kattavaksi. Nuorten työpajatoimintaa kehitetään, jotta se pystyisi entistä tehokkaammin vastaamaan etsivän nuorisotyön kautta tavoitettujen nuorten tarpeisiin. Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on parantaa nuorten elämäntaitoja ja vähentää nuorisotyöttömyyttä.

Otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvonäkökulma, yhdenvertaisuus sekä vähemmistöt ja maahanmuuttajataustaiset nuoret ensisijaisesti integroidusti nuorisotyön tukijärjestelmissä.

Toimialan yleistä kehittämistä suuntaavat myös nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetut puitteet (2010—2018) sekä Euroopan neuvoston suositukset.

Nuorisotyön tavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet ovat:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteetKeskeisimmät toimenpiteet
  
Toimialan yleinen kehittäminen— Huolehditaan uudistetun nuorisolain ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanosta.
 — Kehitetään ja vahvistetaan nuorisotoimialan ohjausta uuden nuorisolain pohjalta.
 — Kehitetään tiedolla johtamista 'nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen' -hankkeen johtopäätösten pohjalta.
 — Huolehditaan Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuuden velvoitteista nuorisotoimialalla.
Edistetään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta— Kehitetään ja tuetaan lasten ja nuorten kuulemista sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
 — Edistetään kaikkien nuorten yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia.
 — Tuetaan valtakunnallisia nuorisojärjestöjä, valtakunnallisia nuorisotyön palvelujärjestöjä ja muita nuorisotyötä tekeviä järjestöjä.
 — Tuetaan etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa.
Seurataan ja tuetaan arjen rakentumista— Seurataan lakisääteisten monialaisten yhteistyöverkostojen toimintaa ja luodaan edellytyksiä verkostojen väliselle yhteistyölle.

Eräitä nuorisotoimen tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja

Toiminnot201320142016
    
Kuntien nuorisotyö   
— nuorisotilat, lkm (Kuntaliitto)1 1001 1001 100
— nuorisotyöntekijät, lkm (Kuntaliitto)3 4003 4003 400
Valtakunnalliset nuorisokeskukset (10 kpl)   
— nuorisokäyttöpäivät393 434343 648396 000
Nuorten harrastaminen   
— aluehallinnon kautta tuetut paikalliset harrastustoimintaryhmät, lkm4 5004 4045 700
— nuoret (15—29 v.) joilla vähintään yksi harrastus, osuus ikäryhmästä1)85 %85 %85 %
— nuoret (15—29 v.) jotka kuuluvat vähintään yhteen järjestöön, osuus ikäryhmästä1)53 %53 %53 %
Nuorisotutkimus   
— tutkijat, OKM:n rahoittamat (htv)4,72,42)4,3
— painetut kirjat ja verkkojulkaisut162021

1) Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013, ei tehty vuonna 2014

2) Vakituisten tutkijoiden rekrytointiprosessi, tutkijat erityisrahoituksella

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 53 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja nuorisolain (72/2006) perusteella kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin

2) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin valtionavustuksiin valtakunnallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyön valtakunnallisille palvelujärjestöille ja nuorisotyötä tekeville järjestöille

3) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin avustuksiin valtakunnallisten nuorisokeskusten toimintaan ja rakentamiseen sekä nuorisotilojen rakentamis-, peruskorjaus- ja varustamisavustuksiin

4) nuorisotutkimuksen avustamiseen ja apurahojen maksamiseen, nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyvien selvitysten laatimiseen ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, nuorten kuulemis- ja osallistumisjärjestelmien sekä nuorten verkkomedioiden ja niiden kehittämistoiminnan menoihin

5) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen nuorisoalan yhteistyön ja EU:n sekä kansainvälisten toimintaohjelmien tukemiseen

6) lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan, liikunnallisen, kulttuurisen ja monikulttuurisen nuorisotyön ja -toiminnan sekä nuorten ympäristökasvatuksen tukemiseen

7) nuorten työpajatoiminnan valtakunnalliseen tukeen, etsivään nuorisotyöhön, ehkäisevään päihde- ja huumetyöhön, sosiaaliseen nuorisotyöhön sekä muuhun nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen

8) valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen, valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunnan, saamelaisten nuorisoneuvoston menoihin ja saamenkielisen nuorisokulttuurin vahvistamiseen

9) nuorisotyön valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten tukemiseen

10) lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen sekä alueellisen nuorisotoimen menoihin ja nuorisotyön alueelliseen kehittämiseen

11) toimialan aluehallinnon ja valtion virastojen määräaikaisten nuorisotoimialan hankkeiden toteuttamiseen

12) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, josta aluehallinnon nuorisotoimet voivat käyttää enintään kolme henkilötyövuotta henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin uuden nuorisolain toimeenpanoa koskevaa informaatio-ohjausta varten.

Kuntien nuorisotoimen valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Kohdassa 12 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa: Määrärahaa vastaava tulo sisältyy momentin 12.29.88 tulokertymään arpajaislain (1047/2001) 17 §:n mukaisesti ja nuorisotyön osuus siitä muodostuu veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain (1054/2001) 1 §:n mukaisesti.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Nuorten aktiivinen kansalaisuus 
Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt15 500 000
Lakisääteiset kansalliset toimikunnat900 000
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 
Etsivä nuorisotyö ja muu nuorten sosiaalinen vahvistaminen7 000 000
Nuorten kasvu- ja elinolot, paikallinen ja alueellinen nuorisotyö 
Valtionosuus kuntien nuorisotoimeen8 048 000
Kasvu- ja elinolot paikallisesti ja alueellisesti5 150 000
Nuorisotyön ja -politiikan kehittäminen 
Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukset6 000 000
Lasten ja nuorten kehittämisohjelman toimeenpano, kokeilu, kehittäminen, tutkimus4 202 000
Kansainvälinen yhteistyö1 000 000
Valtakunnalliset nuorisokeskukset5 300 000
Yhteensä53 100 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-262
Yhteensä-262

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio53 100 000
2015 talousarvio53 362 000
2014 tilinpäätös52 786 580

51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 15 523 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Momentin 29.91.50 määrärahasta osoitetaan etsivän nuorisotyön tukemiseen yhteensä 6 000 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Työpajatoiminnan tukemiseen11 523 000
Etsivän nuorisotyön tukemiseen2 000 000
Kärkihankkeen Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan toteuttamiseen2 000 000
Yhteensä15 523 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Osaaminen ja koulutus: Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan2 000
Tasomuutos-7 477
Yhteensä-5 477

2016 talousarvio15 523 000
2015 talousarvio21 000 000
2014 tilinpäätös21 000 000

52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen.

Selvitysosa: Saamelaisalueen ulkopuolella tapahtuvan kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen osoitetaan 200 000 euroa momentilta 29.91.50.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos300
Yhteensä300

2016 talousarvio700 000
2015 talousarvio400 000
2014 tilinpäätös550 000