Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Rikdagen om statsbudgeten för 2009
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen
              50. Fronttillägg
              51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst
              52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar
              53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider
              54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
              55. Vissa utgifter för rehabilitering
              56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner
              57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
       37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2015

50. Stöd till veteranernaPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet består främst av förmåner och rehabilitering för krigsinvalider, dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst och makar till dessa samt frontveteraner. Dessutom används en del av Penningautomatföreningens avkastning till rehabilitering i sjukhem och till anstaltsvård.

Syftet med ersättningen för skada, ådragen i militärtjänst är att ersätta de olägenheter skador och sjukdomar som åsamkats i krig eller militärtjänst medför samt trygga möjligheterna för den handikappade att klara sig på egen hand. Syftet är också att trygga utkomsten för de krigsinvalider som inte får en tillräcklig utkomst på annat sätt. Syftet med rehabiliteringsverksamheten är att stöda den rehabiliterade att klara sig själv och därmed öka möjligheterna för krigsinvaliderna och deras makar att bo hemma så länge som möjligt.

Vissa uppgifter om antalet krigsinvalider och frontveteraner
 2006200720082009
 utfallutfalluppskattninguppskattning
     
Antal krigsinvalider vid årets slut13 01911 52610 0028 646
Antal invalider på grund av olycksfall i militärtjänst vid årets slut3 0402 9682 7562 612
Antal frontveteraner71 73264 17058 15250 729
Mottagare av fronttillägg85 65076 50068 30060 800
Mottagare av extra fronttillägg42 20037 20032 70028 700
Antal anhöriga till krigsinvalider (= försörjningspensionstagare)13 10412 32011 15610 101
Antal mottagare av frontunderstöd311280260200
Antal personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i anslutning till krigen7 9737 8827 8007 700
     
Antal makar och efterlevande makar som har rätt till rehabilitering7 3007 0006 6007 400
     
Rehabilitering för makar till krigsinvalider    
— antal beslut om betalningsförbindelser2 0852 0451 5501 770
— genomsnittliga kostnader för rehabiliteringsperioden, euro1 8591 7702 000 752

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 6 § i lagen om de krigsförflyttades sociala omvårdnad (423/1940) betalas till kommunerna.

Förklaring: Antalet krigsförflyttade som har placerats på en social- och hälsovårdsinrättning beräknas vara 50 år 2009. Anslaget fördelas mellan betalning av såväl förskott på ersättningar som slutrater.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 100 000 euro på grund av en ändring i behovskalkylen.


2009 budget2 200 000
2008 budget2 300 000
2007 bokslut2 295 708

50. Fronttillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 64 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977) och

2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988).

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 5 700 000 euro på grund av en ändring i behovskalkylen.


2009 budget64 500 000
2008 budget70 200 000
2007 bokslut72 551 233

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 210 930 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som ansluter sig till den

2) till betalning av ersättning med statens medel för driftskostnaderna för krigsinvalidernas anstaltsvård samt krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar och

3) till betalning av sakkunnigarvoden för rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader.

Förklaring: Största delen av ersättningarna för skada, ådragen i militärtjänst består av livränta och tilläggsränta, försörjningspensioner som betalas till krigsinvaliders efterlevande makar och barn samt av sjukvårds- och rehabiliteringskostnader.

Det beräknas att ca 21 359 personer får livränta och försörjningspension vid utgången av 2009. Av dem får 11 258 personer livränta.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision är avsikten att dämpa stegringen när det gäller priserna för vårddagar och vårdbesök vid inrättningarna samt att sörja för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 22 943 000 euro på grund av en ändring i behovskalkylen.


2009 budget210 930 000
2008 budget233 873 000
2007 bokslut227 803 463

52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 65 207 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och till betalning av statlig ersättning med stöd av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för driftskostnader för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar

2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster

3) till betalning av statlig ersättning för anstaltsvård av krigsinvalider med invaliditetsgrad på 25 % vid andra privata vårdinrättningar och

4) till stödjande av sjuk- och brödrahemmens föreberedelser inför framtiden i enlighet med den vision som utarbetats i samarbete med Statskontoret och social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring: Anläggningskostnaderna för krigsinvalidernas inrättningar samt de av dessa år 2009 föranledda amorteringarna och räntorna på lån finansieras med undantag av huvudmannens självrisk på i regel 10 % med understöd som beviljas av Penningautomatföreningens avkastning.

Det beräknas att sammanlagt 1 723 vårdplatser finns att tillgå vid krigsinvalidernas inrättningar och att sammanlagt 383 343 vårddagar fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar år 2009. Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpas stegringen när det gäller priserna på vårddagar och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjs för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås. Ersättning för driftskostnader betalas på basis av ett avtal om priset på vårddagar och vårdbesök. Ersättningen används också för rådgivningstjänster för krigsinvalider.

Verksamhetens omfattning 2006—2009
 2006200720082009
 utfallutfalluppskattninguppskattning
     
Antal inrättningar, vårdplatser och vårddagar för krigsinvalider    
— vårdplatser1 6791 7231 7231 723
— anstaltsvård, dagar261 618246 334257 364248 373
— intervallvård, dagar 38 87045 39443 78242 469
— rehabilitering på anstalt, dagar95 57685 80179 10271 529


2009 budget65 207 000
2008 budget65 207 000
2007 bokslut61 707 000

53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer och

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Det beräknas att 1 770 personer får rehabilitering år 2009. Av dem är 120 krigsänkor. Rehabiliteringsperiodens längd är 2 veckor per rehabiliteringsklient.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vårddagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringsservicen uppnås.


2009 budget3 100 000
2008 budget3 100 000
2007 bokslut2 960 000

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 90 000 euro.

Anslaget får

1) enligt de grunder som statsrådet fastställer användas till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig och

2) användas till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland.

Förklaring: Syftet är att bidra till utkomsten för veteraner som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Verksamhetens omfattning 2006—2009
 2006200720082009
 utfallutfalluppskattninguppskattning
     
Antalet mottagare av understöd 311280260230
Understöd, euro/person455455455455

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 6 000 euro till följd av en minskning av antalet understödsberättigade och övriga faktorer som minskar behovet.


2009 budget90 000
2008 budget96 000
2007 bokslut110 000

55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) och

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Rehabiliteringen ordnas i form av institutionsrehabilitering eller öppen rehabilitering, i allmänhet vid samma rehabiliterings- eller vårdinrättningar där veteranrehabilitering ordnas. Rehabiliteringens kvalitet och kostnaderna för den ligger på samma nivå som för veteranrehabiliteringen. Antalet rehabiliteringsklienter beräknas vara 2 500 år 2009. Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vård och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.


2009 budget3 500 000
2008 budget3 500 000
2007 bokslut3 500 000

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 36 288 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och reseutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner och

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Anslaget minskar i motsvarande grad behovet av anslag under moment 33.50.57.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 4 000 000 euro på grund av en ändring i behovskalkylen.


2009 budget36 288 000
2008 budget40 288 000
2007 bokslut38 288 000

57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner och

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Rehabiliteringen av frontveteraner finansieras också med medel av Penningautomatföreningens avkastning under moment 33.50.56.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vårddagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna samt sörjer för kvaliteten på rehabiliteringsservicen.

Det beräknas att 42 500 personer får rehabilitering år 2009.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 800 000 euro till följd av bortfallet av ett tillägg av engångsnatur.


2009 budget8 000
2008 budget1 808 000
2007 bokslut8 000