Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2006 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         50. Lähialueyhteistyö
         99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
              01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset
              21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa
              22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot
              25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan
              50. Eräät valtionavut
              51. Hädänalaisten avustaminen
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot
              95. Kurssivaihtelut
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

Selvitysosa: Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ml. kriisinhallinta kehitetään eduskunnalle syksyllä 2004 annetun turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti. Suomen kriisinhallintatoiminnan tavoitteena on vahvistaa kansainvälisen yhteisön kykyä puuttua kansainvälisiin konflikteihin ja kriisitilanteisiin sekä kehittää kansallisia valmiuksia, ottaen huomioon Suomen kansainväliset velvoitteet. Suomi on mukana kaikkien keskeisten kriisinhallintaa toteuttavien järjestöjen rauhanturvaamistoiminnassa. Suomi tukee omistajuuden huomioimista osallistumalla rauhanturvakoulutushankkeisiin Afrikassa sekä Länsi-Balkanilla.

Suomi osallistuu rauhanturvaoperaatioihin ja siviilikriisinhallintatehtäviin Euroopassa (Länsi-Balkan ja Moldova), Kaukasiassa, Keski-Aasiassa, Afganistanissa, Lähi-idässä sekä Afrikassa. Suomi osallistuu laajaan EU:n kriisinhallintaoperaatioon Altheaan Bosnia-Hertsegovinassa sekä jatkaa merkittävällä panoksella osallistumistaan Kosovon KFOR-operaatioon. Suomella on molemmissa Länsi-Balkanin operaatioissa alueellinen johtovaltioasema. Erityistä huomiota kiinnitetään tulevien EU:n nopean toiminnan joukkojen kehittämiseen. Suomi osallistuu Irakin poliisien kouluttamiseen ja oikeusvaltiotukeen. Rauhanturvaoperaatioihin ja siviilikriisinhallintatehtäviin palkattua henkilöstöä arvioidaan olevan noin 1 100 henkilötyövuotta.

Siviilikriisinhallinnan kehittämistä jatketaan unionin prioriteettialueilla poliisitoiminnassa, oikeusvaltiokehityksessä, siviilihallinnon kehittämisessä ja pelastustoimessa sekä vahvistamalla osallistumista muiden kansainvälisten järjestöjen kuten YK:n, ETYJ:n, EN:n ja muiden toimijoiden johtamiin operaatioihin. Tavoitteena on EU:n konseptuaalisen työn sekä voimavarojen vahvistaminen ja operationaalisuuden saavuttamisen edistäminen kaikilla prioriteettialueilla. Prioriteettialueista painotetaan etenkin oikeusvaltioperiaatetta, sen laajamittaista kehitystä ja sisällyttämistä tuleviin operaatioihin. Tavoitteena on kehittää siviilikriisinhallinnan toimintakykyä edistämällä siviili- ja sotilaallisen kriisinhallintaosallistumisen keskinäistä synergiaa ja yhteistoimintaa.

Ulkoasiainministeriö kehittää yhdessä sisäasiainministeriön kanssa Suomen valmiuksia osallistua siviilikriisinhallintaoperaatioihin. Lisäksi tavoitteena on saada lisää suomalaisia merkittäviin siviilikriisinhallinnan johtotehtäviin järjestöihin ja operaatioihin.

Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan joustomekanismeja kehitysmaissa ja muissa maissa. Kioton joustomekanismien hallinnolliset järjestelyt otetaan käyttöön hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen strategian valmistuttua vuoden 2005 aikana.

01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan parlamentin Suomen edustajien palkkausmenojen maksamiseen.


2006 talousarvio1 150 000
2005 talousarvio960 000
2004 tilinpäätös992 768

21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 213 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtio- ja ministerivierailuista aiheutuvien menojen maksamiseen Suomessa ja ulkomailla. Määrärahaa saa käyttää myös valtio- ja ministerivierailuihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.


2006 talousarvio2 213 000
2005 talousarvio2 213 000
2004 tilinpäätös2 242 885

22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 49 119 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rauhanturvaamislaissa (514/1984) tarkoitetun rauhanturvaamishenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja rauhanturvaamishenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisen rauhanturvaamisyhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää sellaisten kansainvälisten rauhanturvaamisoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu.

Siinä tapauksessa, että Suomelle esitetään pyyntö uuden rauhanturvajoukon lähettämisestä kansainvälisiin rauhanturvaamistehtäviin, ja Suomi päättää rauhanturvajoukon asettamisesta tai että Suomi päättää jatkaa osallistumistaan jo käynnissä olevan operaation seuraavaan vaiheeseen, saa näihin menoihin käyttää tälle momentille myönnettyjä määrärahoja.

Käyttösuunnitelma
   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot5 483 000
03.Liberian rauhanturvaoperaation menot (UNMIL)-operaatio189 000
04.Suomen Kosovon rauhanturvajoukon menot (KFOR-operaatio)21 405 000
05.Yhteiset menot2 251 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan rauhanturvajoukon menot (ALTHEA/EUFOR-operaatio)10 110 000
07.YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio)257 000
08.SRJA:n menot (ISAF-operaatio)7 385 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin sekä muihin rauhanturvamenoihin2 039 000
Yhteensä49 119 000

Selvitysosa: Määräraha on mitoitettu Suomen rauhanturvajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne rauhanturvaamisoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2006. Operaatioissa toimivien suomalaisten rauhanturvajoukkojen yhteisvahvuus on noin 1 000 sotilasta. YK:n maksamat palkkausmenokorvaukset tuloutetaan momentille 12.24.99.

Täydentävän esityksen (HE 201/2005 vp) selvitysosa: Käyttösuunnitelmaa on talousarvioesitykseen nähden muutettu siten, että käyttösuunnitelmakohdan 01. nimike on muutettu ja määrärahaa lisätty 2 288 000 eurolla. Lisäys aiheutuu tarkentuneista suunnittelu- ja laskentaperusteista sekä taisteluosastojen koulutuksen aloittamisen ja niiden perustamisen aikaistumisesta. Vastaava vähennys on tehty käyttösuunnitelman kohtaan 09.

Valtiovarainvaliokunta:

Sen johdosta, että hallitus on peruuttanut esityksensä (HE 110/2005 vp) laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, momentin perustelujen päätösosan toisessa kappaleessa oleva viittaus sotilaallisesta kriisinhallinnasta annettuun lakiin muutetaan viittaukseksi rauhanturvaamislakiin.


2006 talousarvio49 119 000
2005 II lisätalousarvio
2005 I lisätalousarvio599 000
2005 talousarvio46 640 000
2004 tilinpäätös49 113 697

25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 14 411 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen sekä muiden hallinnonalojen siviilikriisinhallintaan osallistuvien virkamiesten menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää myös siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen Suomessa, vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen, siviilikriisinhallintatoimintaa harjoittavien järjestöjen toiminnan tukemiseen sekä siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen. Määrärahasta saa käyttää 4 000 000 euroa uusiin siviilikriisinhallintaprojekteihin tai käynnissä olevien siviilikriisinhallintaprojektien mahdollisiin lisämenoihin.

Selvitysosa: Määräraha on mitoitettu siviilikriisinhallintatoimintaan osallistuvan 100 henkilötyövuoden mukaisesti ottaen huomioon ne siviilikriisinhallinnan projektit, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan muun muassa Euroopan unionin mahdollisten laajentuvien siviilikriisinhallintatehtävien myötä. Järjestöiltä saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.24.99.


2006 talousarvio14 411 000
2005 II lisätalousarvio500 000
2005 I lisätalousarvio124 000
2005 talousarvio14 392 000
2004 tilinpäätös10 313 260

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 383 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 219 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa.

Käyttösuunnitelma
  
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus505 000
Suomen YK-liitto ry265 000
Suomen Pakolaisapu ry202 000
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi84 000
Suomen YK:n lastenapu UNICEF ry84 000
YK:n Naisten Kehitysrahasto, Suomen Yhdistys ry50 000
Saamelaisneuvosto47 000
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt42 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa54 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat yhteisöt50 000
Yhteensä1 383 000


2006 talousarvio1 383 000
2005 talousarvio1 733 000
2004 tilinpäätös1 484 081

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 39 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, tileistä poistoihin sekä avustuksien maksamiseen ulkomailla.


2006 talousarvio39 000
2005 talousarvio39 000
2004 tilinpäätös16 475

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 84 886 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksen muutos johtuu Suomen maksuosuuden kasvusta YK:n talousarvioon, YK:n rauhanturvajoukoille ja YK:n sotarikostuomioistuimelle.

Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen
  
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon21 622 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon8 705 000
Maksuosuus YK:n ympäristörahastolle (UNEP)2 860 000
Maksuosuus otsonirahastolle1 110 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille23 346 000
Maksuosuus YK:n asuinyhdyskuntarahastolle (UNCHS)460 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW)385 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille4 681 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut2 578 000
OECD:n jäsenmaksu1 675 000
WTO:n jäsenmaksu713 000
Maksuosuudet ETYJ:n talousarvioihin4 348 000
Maksuosuus maailmanlaajuiselle ympäristörahastolle (GEF)8 000 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista471 000
Muut jäsenmaksut3 932 000
Yhteensä84 886 000


2006 talousarvio84 886 000
2005 talousarvio77 770 000
2004 tilinpäätös74 248 928

67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisen ilmastosopimuksen alaiseen yhteistyöhön kehitysmaiden kanssa sekä Suomen Kioton joustomekanismeja koskevan koeohjelman kustannuksiin.

Vuoden 2006 aikana saa tehdä yhteistyötä koskevia sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2006 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 2 000 000 euron arvosta.

Selvitysosa: Momentille aikaisemmissa talousarvioissa myönnettyjen valtuuksien käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja enintään 1 000 000 euroa vuonna 2006.

Kioton joustomekanismien hallinnolliset järjestelyt vahvistetaan hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen strategian valmistuttua vuoden 2005 aikana.


2006 talousarvio1 000 000
2005 talousarvio1 000 000
2004 tilinpäätös841 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön vahvistamien tilikurssien ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten sekä muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2006 talousarvio17 000
2005 talousarvio17 000
2004 tilinpäätös