Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              40. Eräät valtionavut
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:

Tuotokset ja laadunhallinta

  • — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edelleen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
  • — Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 20 359 20 801 20 440
Bruttotulot 333 80 80
Nettomenot 20 026 20 721 20 360
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 252    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 957    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -58
Palkkaliukumasäästö -28
Palkkausten tarkistukset 67
Toimintamenojen lisäsäästö -241
Toimintamenojen tuottavuussäästö -104
Vuokramenojen indeksikorotus 32
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -29
Yhteensä -361

2015 talousarvio 20 360 000
2014 talousarvio 20 721 000
2013 tilinpäätös 20 731 000