Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 416 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansallismuseon toimintamenot 8 979 000
Museoviraston muut toimintamenot 10 437 000
Yhteensä 19 416 000

Museovirasto vastaa kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti yhteistyössä museoalan kanssa. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön. Museovirasto toimii asiantuntijana Unescon maailmanperintökomiteassa Suomen jäsenyyskaudella ja huolehtii Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen toimeenpanosta.

Museoviraston toiminnan ja talouden sopeuttamisessa painotetaan keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannetaan ja arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluita kehitetään edelleen. Museovirasto luo aikaisempaa parempia tutkimusedellytyksiä ja kehittää tutkimusyhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin ottaen huomioon kulttuuriympäristöstrategian linjaukset. Toiminnassa keskitytään valtakunnallisiin ja maakunnallisiin kysymyksiin, ohjelmallisen suojelun kehittämiseen sekä toimialan yhteistyöhön ja ohjaukseen. Viranomaistoiminnassa pyritään ennakoivaan ja vuorovaikutteiseen toimintaan sekä asioiden kohtuullisiin käsittelyaikoihin. Kulttuuriympäristörekistereiden laatua ja kattavuutta parannetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Rakennettujen ja arkeologisen kohteiden osalta on kehitetty vuoden 2014 alusta Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle siirrettyjen kiinteistöjen käyttöä, esittelyä, hoitoa ja restaurointia sekä niihin liittyviä yhteistyömenettelyjä.

Suomen Kansallismuseo edistää suomalaisten aineellisen kulttuuriperinnön säilymistä, välittää siihen liittyvää tietoa ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Kansallinen kokoelmatyö on osa Kansallismuseon toimintaa. Kansallismuseossa painopisteenä on varsinkin lähimenneisyyden ja nykyajan aineellisen kulttuuriperinnön ja siihen liittyvä tiedon tallentaminen. Kansallismuseossa jatketaan näyttely- ja asiakaspalvelutoimintojen kehittämistä sekä museoiden toiminnan ja avoinna pidon suunnittelua osana Museoviraston sopeuttamistoimia. Käynnistetään konservointi- ja kokoelmakeskuksen toiminta uusissa tiloissa. Selvitetään Kulttuurien museon sijoittamista nykyisen konservointilaitoksen tiloihin Kansallismuseon yhteyteen. Henkilöstön hyvinvointia sekä organisaation osaamista ja tuottavuutta edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, ottamalla käyttöön sähköisiä toiminnan tuen järjestelmiä, kehittämällä palkkausjärjestelmää sekä toteuttamalla työhyvinvointihankkeita.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käynnit Museoviraston verkkosivuilla 3 935 638 5 837 399 6 250 000
Lausuntojen käsittelyaika, pv 36 35 38
Museoiden ja linnojen kävijämäärä      
— kokonaiskävijämäärä 472 418 490 980 510 000
— näyttelyiden kävijämäärä - 360 951 370 000
— maksavien kävijöiden osuus, % - 66 66
Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl 9 5 7
Esinetietojen digitointiaste, % 45 45 47
Toiminnallinen tehokkuus      
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,8 2,6 2,6
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 3,1 2,9 2,9
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet (htv) 293 299 298

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 26 643 22 843 22 716
Bruttotulot 4 901 3 300 3 300
Nettomenot 21 742 19 543 19 416
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 071    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 842    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokra 1 000
Tuottavuustoimet -90
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -116
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) 250
Palkkaliukumasäästö -34
Palkkausten tarkistukset 136
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen lisäsäästö -229
Toimintamenojen tuottavuussäästö -93
Vuokramenojen indeksikorotus 75
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -26
Yhteensä -127

2015 talousarvio 19 416 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 19 543 000
2013 tilinpäätös 24 513 000