Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jodbrukspolitik
       14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden
            49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
            60. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond
            61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden
            62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden
       31. Främjande och övervakning av skogsbruket
          33. Forststyrelsen
       51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att år 2004 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital om högst 250 000 000 euro.

Förklaring: Enligt budgeten för 2004 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital om högst 151 370 000 euro år 2004. Från år 2003 överfördes bevillningsfullmakt till ett belopp av 18 755 000 euro så att ett anslag av sammanlagt 170 125 000 euro står till förfogande. Tillläggsbehovet av fullmakt, 98 630 000 euro, föranleds av att finansieringssituationen i fråga om investeringsstöd har ändrat märkbart med anledning av beslutet angående artikel 141 som fattats tillsammans med EU-kommissionen och som innefattar det stödsystem som kommissionen godkände i mars 2004. De höga stödnivåer som förutsätts i beslutet kan inte längre i fortsättningen finansieras med medel ur Gårdsbrukets utvecklingsfond i den nuvarande omfattningen och av denna anledning beviljas stödet, som tidigare hänförts till statslån, i framtiden som räntestöd i anslutning till räntestödslån. Ur Gårdsbrukets utvecklingsfond finansieras fortfarande sådant stöd som beviljas som understöd.

Lånekapitalet för ansökningar som skall godkännas år 2004 beräknas uppgå till sammanlagt ca 285 miljoner euro. Av detta är ca 125 miljoner euro ansökningar som överförts från år 2003 och ca 160 miljoner euro nya ansökningar som kommer år 2004. Av dessa är en del ansökningar sådana som återtagits av de ansökningar om statliga lån som varit anhängiga eller för vilkas del beslut redan fattats och som kan ändras till räntestödslåneansökningar.

Räntestödslånen föranleder staten årliga utgifter enligt följande, milj. euro
 20042005200620072008Senare år sammanlagt
       
Räntestödslån för tidigare år28,228,025,322,519,860,2
— justering i budgeten-1,23,84,54,23,814,7
Räntestödslån år 20044,68,98,16,85,219,8
— justering i budgeten1,23,72,11,40,2-0,7
— varav ökad bevillningsfullmakt föranleder2,03,83,53,22,910,9
Sammanlagt32,836,933,429,325,080,0

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2004 tilläggsb.
2004 budget32 800 000
2003 bokslut23 550 962
2002 bokslut26 986 269