Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 464 000 euroa.

Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka huoltaa suomea ja ruotsia sekä koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa. Kotimaisten kielten keskuksen tehtävänä on lisäksi neuvonta, sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus.

Tunnuslukuja 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
         
Julkaisutoiminta, kpl 382 527 300 300
Tietopalvelutehtävät, kpl 1 419 1 338 1 200 1 000
Sähköiset aineistot1) 43 099 44 395 48 000 51 000
Sairauspäivien lkm/htv 5 5,9 <8 <8
Henkilötyövuodet 76,1 76,1 <88,8 <88

1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.

Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 2 304 2 599 2 064
Bruttotulot 559 600 600
Nettomenot 1 745 1 999 1 464
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 087    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 384    

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista (1063/2013).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuustoimet -495
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -2
Palkkaliukumasäästö -3
Palkkausten tarkistukset 7
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -15
Toimintamenojen lisäsäästö -17
Toimintamenojen tuottavuussäästö -7
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -7
Vuokramenojen indeksikorotus 7
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -2
Tasomuutos -1
Yhteensä -535

2015 talousarvio 1 464 000
2014 talousarvio 1 999 000
2013 tilinpäätös 2 042 000