Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 891 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös avustusten myöntämiseen opetuksen ja koulutuksen sekä korkeakoulujen arviointitoimintaan ja laadunhallinnan tukemiseen.

Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten.

Arviointikeskuksen tehtävänä on:

 • — toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja arviointisuunnitelman mukaisesti
 • — tehdä arviointisuunnitelman mukaisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja, ammatillisesta koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja ammatillisesta aikuiskoulutuksen tutkinnon perusteiden sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja
 • — tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa
 • — kehittää koulutuksen arviointia
 • — huolehtia muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi.

Arviointikeskuksen yhteydessä toimiva arviointineuvosto osallistuu arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun, päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista, laatii esityksen arviointisuunnitelmasta arvioitavista kohteista aikatauluineen sekä esityksen arviointisuunnitelman muutoksista.

Arviontineuvoston yhteydessä toimivan korkeakoulujen arviointijaosto päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien lopputulosten hyväksymisestä.

Arviointikeskuksen asettaman arviointiasiain neuvottelukunnan tehtävänä on edistää arviointikeskuksen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä arviointikeskuksen tuottaman arviointitiedon hyödyntämistä.

Arviointikeskuksen toimintaperiaatteena on:

 • — noudattaa arvioinnin riippumattomuuden ja kehittävän arvioinnin periaatetta
 • — julkistaa käyttämänsä arviointiperusteet ja arviointiensa tulokset
 • — huolehtia tiedonvälityksestä sidosryhmille
 • — toimittaa arvioinnissa mukana olleille oppilaitoksille, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä korkeakouluille niitä koskevat arviointitulokset
 • — osallistua kansainväliseen arviointitoimintaan ja yhteistyöhön
 • — osallistua säännöllisesti oman toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tavoitteena on suorittaa:

 • — ennen 1.5.2014 laaditun arviointisuunnitelman mukaiset tehtävät kunnes opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt uuden arviointisuunnitelman
 • — 1.5.2014 jälkeen hyväksytyn arviointisuunnitelman mukaiset tehtävät.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 2 471 3 615 3 991
Bruttotulot 122 40 100
Nettomenot 2 349 3 575 3 891
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 892    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 082    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -64
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentilta 29.01.02) 563
Palkkaliukumasäästö -3
Palkkausten tarkistukset 20
Säästöpäätös -200
Yhteensä 316

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 3 891 000
2014 talousarvio 3 575 000
2013 tilinpäätös 2 539 000