Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja. Maistraattien tehtävänä on varmistaa järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä ja valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet vuodelle 2015
   
Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.
Kuntien ohjaus ja valvontaohjelmien toimeenpanoon osallistuminen hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseksi ja informaatio-ohjaus sekä kuntien tukeminen koulutus- ja sivistyspalvelujen tasavertaiseksi edistämiseksi.
Valtakunnallisten valvontaohjelmien toimeenpano ja informaatio-ohjaus syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat. Kanteluiden käsittelyn tehostaminen ja valvonnan painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn.
Lupien, valvonnan ja kanteluiden yhdenmukaisten menettelyjen kehittäminen ja käyttöönotto, käsittelyprosessien tehostaminen sekä ratkaisukäytäntöjen yhtenäisyyden parantaminen.
Valvontaohjelmien toimeenpano.
Markkinoiden toimivuuden valvonta.
Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja
turvallisuus paranee.
Kuntien ohjaus ja valvonta ympäristöterveydenhuollossa.
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja eläinlääkintähuoltopalvelujen ohjaus ja valvonta.
Ympäristön pilaantumisen ehkäisy sekä vesivarojen ja vesiympäristön kestävän käytön edistäminen.
Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja yhteistoiminnan järjestäminen.
Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano.
Pelastustoimen valvonta ja yhteistoiminnan edistäminen.
Viranomaisyhteistyö harmaan talouden torjunnassa.
Maistraatti on luotettava toimija reaaliaikaisen tiedon välittäjänä osana julkisen sektorin asiakaspalvelukokonaisuutta.


Maistraatit ylläpitävät väestötietojärjestelmän
tietosisältöä omalta osaltaan mahdollisimman
korkeatasoisena siten, että Väestötietojärjestelmän vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus on 99 %.
Sähköistä tietopalvelua lisätään maistraateissa ja sähköistä tietopalvelua annetaan keskitetysti valtakunnallisena palveluna.
Yhdenmukaiset palveluprosessit koko maassa.
Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia
yhdenmukaistetaan maistraateissa.
Parannetaan asunto-osakeyhtiötietojen rekisteröintikäytäntöjen yhdenmukaisuutta
maistraateissa.
Asiakkaat saavat laadukkaita ja oikein kohdentuvia palveluja riittävästi koko maassa.


Maistraatti huolehtii edunvalvonnan oikeasta
kohdentumisesta ja laadun parantamisesta.
Maistraatit kehittävät ja yhtenäistävät todistajapalveluprosessia siten, että asiakkaat saavat luotettavia palveluja koko maassa.
Maistraatit varmistavat, että kuluttajaneuvonta toimii yhtenäisesti ja laadukkaasti koko maassa ja että resurssit on kohdennettu oikein.
Maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti.


Maistraatit parantavat toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kehittämällä tietojohtamista, ohjausjärjestelmää ja toimintakulttuuria.
Maistraattien palveluverkkoa sopeutetaan turvaten palvelujen saatavuus yhteisten asiakaspalvelupisteiden kautta.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 805 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyajat keskimäärin, kk      
Kantelut 9,7 8 8
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot 2,5 3 3
Alkoholiluvat 0,8 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2,2 2 2
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat 14,1 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 41) 4 4
Maanpuolustuskurssien laatu 4,2 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %      
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 5,8 10 10
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) 81 100 100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 80 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 88 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat 73 100 100
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat 40 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet, yhteensä 1 204 1 293 1 261
josta aluehallintoviraston toimintamenot 744 809 782
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01 446 457 459
Muut momentit 14 26 20
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,0 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,4 3,4

1) Vuoden 2012 toteutuma

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 66 398 67 878 69 845
Bruttotulot 11 150 10 000 12 040
Nettomenot 55 248 57 878 57 805
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 656    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 334    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 10 598 10 000 12 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 220 19 500 20 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 622 -9 500 -8 100
Kustannusvastaavuus, % 50 51 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 54 20 40
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 20 20 30
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 34 - 10
Kustannusvastaavuus, % 270 100 133

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläinsuojelu- ja elintarviketurvallisuustehtävien resursointi 400
Valtori (siirto momentilta 32.01.02) 865
Vähennys ELY-keskuksista siirrettyihin OKM-tehtäviin -39
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -706
Palkkaliukumasäästö -106
Palkkausten tarkistukset 381
Toimintamenojen tuottavuussäästö -291
Vuokramenojen indeksikorotus 109
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -81
Tasomuutos -605
Yhteensä -73

2015 talousarvio 57 805 000
2014 I lisätalousarvio 716 000
2014 talousarvio 57 878 000
2013 tilinpäätös 55 926 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 082 000 euroa.

Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Edunvalvontaan määrääminen      
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,6 kk 4 kk 4 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus      
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 3,6 kk 6 kk 6 kk
Lupa-asiat      
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,3 kk 2 kk 2 kk
Julkisen notaarin palvelut      
— palvelujen saanti, aika enintään 2 pv 2 pv 2 pv
Kuluttajaneuvonta      
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään 80 % 80 % 80 %
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 505 7 200 7 200
— taloudellisuus: euroa/suorite 14,20    
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 939 8 375 8 375
— taloudellisuus: euroa/suorite 13,31    
Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito
— tuottavuus: suoritetta/htv
1 462 1 570 1 570
— taloudellisuus: euroa/suorite 63,19    
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
11 754 12 450 12 450
— taloudellisuus: euroa/suorite 7,86    
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 292 2 320 2 320
— taloudellisuus: euroa/suorite 39,51    
       
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto, yhteensä 742,3 717 696
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,9 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3 3,3 3,3

Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu asunto-osakeyhtiötehtävien 4 htv:n vähennys siirtona Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenomomentille 32.40.03 1.9.2015 lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 49 162 47 781 45 763
Bruttotulot 16 812 15 600 14 681
Nettomenot 32 350 32 181 31 082
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 069    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 468    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 15 807 11 650 11 650
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 796 16 400 16 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 988 -4 750 -4 750
Kustannusvastaavuus, % 73 71 71
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 571 380 380
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 213 342 342
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 357 38 38
Kustannusvastaavuus, % 268 111 111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avoimen datan kehitys (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) 100
Johdon tietojärjestelmä (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) 140
Muuttopuhelinpalvelun siirto VRK:lle (siirto momentille 28.30.03) -200
Tietojärjestelmien teknologiauudistus (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) 150
Valtori (siirto momentilta 32.01.02) 546
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentille 28.40.03) -9
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -424
Palkkaliukumasäästö -56
Palkkausten tarkistukset 177
Toimintamenojen lisäsäästö -367
Toimintamenojen tuottavuussäästö -159
Vuokramenojen indeksikorotus 50
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -44
Tasomuutos -1 003
Yhteensä -1 099

2015 talousarvio 31 082 000
2014 I lisätalousarvio 236 000
2014 talousarvio 32 181 000
2013 tilinpäätös 32 749 000

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 782 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.

Selvitysosa:Julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalvelua pilotoidaan vuoden 2015 aikana.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentilta 26.10.01) 13
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentilta 28.10.01) 15
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentilta 28.40.02) 9
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentilta 32.30.01) 21
Yhteinen asiakaspalvelu, tietojärjestelmät 1 500
Yhteensä 1 558

2015 talousarvio 1 782 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 224 000
2013 tilinpäätös 774 000